520 2011 Endringsartikkel 192

1 Endringsinformasjon

EndringsID 192
Forslagsdato 2011-12-19
Forslagsstiller Trond Børsting
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel Kap 11
Avsnitt 3
Forslagstekst For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 20 %.

Klimafaktoren benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense nedbørsepisoder øker i årene fremover pga av klimaendringer. Både Statens vegvesen (Håndbok 018) og NVE har innført tilsvarende klimafaktor på 20% for små nedbørfelt.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

== R - pålitelighet == Økt robusthet

== A - tilgjengelighet == Ingen endring

== M - vedlikeholdbarhet == Tilsvarende vedlikehold som i dag

== S - sikkerhet == Økt sikkerhet ved bedre avrenning ved flom og ekstrem nedbør

== L - levetid == Ingen endring

== K - kapasitet == Ingen endring

2.1 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Håndbok 018, Statens vegvesen og Hydrological projections for floods in Norway under a future climate, NVE

2.2 Høringskommentarer

Vurdert av hydrolog BTU Steinar Myrabø.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Foreslår endring fra dagens tekst til ny tekst som følger :

Dagens tekst :

Ved større nedslagsfelt bestemmes maksimal vannføring med utgangspunkt i NVEs flomvannsobservasjoner.

Overflatevann skal ledes bort i åpne grøfter langs linjen, i stikkrenner, kulverter eller under åpne bruer.

Ved dimensjonering av vannføring skal ekstra tiltak vurderes ved :

1.kapasitetsproblemer for stikkrenner

2.problemer med mye sedimenttransport

3.isproblemer

Ny tekst/forslag :

Ved større nedslagsfelt bestemmes maksimal vannføring med utgangspunkt i NVEs flomvannsobservasjoner.

Overflatevann skal ledes bort i åpne grøfter langs linjen, i stikkrenner, kulverter eller under åpne bruer.

For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 20 %.

Klimafaktoren benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense nedbørsepisoder øker i årene fremover pga av klimaendringer. Både Statens vegvesen (Håndbok 018) og NVE har innført tilsvarende klimafaktor på 20% for små nedbørfelt.

Ved dimensjonering av vannføring skal i tillegg ekstra tiltak vurderes ved :

1.kapasitetsproblemer for stikkrenner

2.problemer med mye sedimenttransport

3.isproblemer


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.