520 2011 Endringsartikkel 197

1 Endringsinformasjon

EndringsID 197
Forslagsdato 2011-12-20
Forslagsstiller Trond Børsting
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 4
Avsnitt Nytt 6
Forslagstekst VA-anlegg på Jernbaneverkets grunn :

1. Valg av trasé for rørledning over Jernbaneverkets grunn (og under jernbanespor), skal godkjennes av Jernbaneverket.

2. Ved kryssing av jernbanespor skal overkant rør ligge:

- frostfritt.

- under linjegrøft, og minimum 2,20 m under overkant laveste skinne.

- under eventuelle elektriske kabler, med minimum 0,9 m avstand til kablene.

- beskyttelsesrøret skal utstrekkes til minst 3 meter uten for banelegemets fot og minst 5 meter fra nærmeste spormidt.


Ved spesielle forhold kan det vurderes om kravet på 2,20 m kan minskes, dersom de andre kravene (frostfritt, under linjegrøft og 0,9 m avstand til elektriske kabler) er tilfredsstilt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Manglende krav, etterspurt ift regelverket.


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.