520 2012 Endringsartikkel 268

Endringsinformasjon

EndringsID 268
Forslagsdato 2012-02-20 09:16:26
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 8. Stabilitet
Avsnitt 7.2. Jordterreng
Forslagstekst Det mangler spesifikke stabilitetskrav i forbindelse med utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane. Det foreslås å ta inn "NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag". Det er tabell 1 og 2 "Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer". Tabellene er gjengitt i vedlagte dokument.
Referansedokumenter RIG 02 foreløpig notat.pdf

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Bedre kontroll over at anleggene bygges med tilstrekkelig sikring i problemområder

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Økt sikkerhet mot uforutsette hendelser (utglidninger, setninger)

L - levetid

Uendret

K - kapasitet

Uendret

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

SWECO-rapport som igjen henviser til NVE-rapport er vedlagt endringsforslag

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Ny kravtekst foreslås som følger:

Ved utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane skal tabellen og figuren nedenfor benyttes.

Figur 1: Krav til vurderinger av sikkerheten ved tiltak i områder med fare for kvikkleireskred
Figur 2: Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres