520 2012 Endringsartikkel 268

1 Endringsinformasjon

EndringsID 268
Forslagsdato 2012-02-20 09:16:26
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 8. Stabilitet
Avsnitt 7.2. Jordterreng
Forslagstekst Det mangler spesifikke stabilitetskrav i forbindelse med utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane. Det foreslås å ta inn "NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag". Det er tabell 1 og 2 "Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer". Tabellene er gjengitt i vedlagte dokument.
Referansedokumenter RIG 02 foreløpig notat.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre kontroll over at anleggene bygges med tilstrekkelig sikring i problemområder

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet mot uforutsette hendelser (utglidninger, setninger)

2.5 L - levetid

Uendret

2.6 K - kapasitet

Uendret

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

SWECO-rapport som igjen henviser til NVE-rapport er vedlagt endringsforslag

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny kravtekst foreslås som følger:

Ved utbygging i fareområder langs eksisterende jernbane skal tabellen og figuren nedenfor benyttes.

Figur 1: Krav til vurderinger av sikkerheten ved tiltak i områder med fare for kvikkleireskred
Figur 2: Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres