520 2013 Endringsartikkel 519

1 Endringsinformasjon

EndringsID 519
Forslagsdato 2013-01-10 14:09:36
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel Alle
Avsnitt
Forslagstekst Regelverket for Tunneler vil i neste versjon av Teknisk regelverk bli skilt ut fra Underbygning som egen bok. I den forbindelse er regelverket blitt omarbeidet en del.

Regelverket er oppdatert i henhold til kommende TSI SRT, og er i tillegg basert på prosjektet «Rammeverk for jernbanetunneler» som tidligere har vært sendt på høring i fagmiljøene. (Høringskommentarer og utsvaring av disse ligger på følgende sak i Saksrommet: 201210530)

Det lages én felles endringsartikkel på bakgrunn av innkomne høringskommentarer, se vedlegg.

Referansedokumenter Høringskommentarer Tunnel pr 070113.pdf

2 Endringer

Generelt er det gjennomført nødvendige presiseringer og korrigering av krav (alle krav er nå skal-krav)

1. Det er gjort tilpasning til kommende TSI SRT. Dette er samlet i kap. Sikkerhetstiltak.

2. Spesifisering av krav til kommunikasjonsutstyr, ref. regelverksprosjekt BaneTele, se vedlegg.

3. Full utstøping er tatt ut som metode for vann- og frostsikring med begrunnelse om at løsningen er ny, og må dokumenteres som en dispensasjon i første omgang jf. sprøytbar membran for Gjevingåsen.

4. Endret krav til inspeksjon bak konstruksjoner, ref. høringskommentarer rammeverk/SVV Moderne Vegtunneler. Dette av HMS-hensyn. Det er stilt krav til ekstrem blokklast, jf. svensk regelverk. Ikke krav til rutinemessig inspeksjon, kun fjerninspeksjon ved behov (fremtidig metode ref. SVV).

5. Tilpasninger til det svenske regelverket innenfor følgende områder:

 • Innført begrepet Teknisk levetid. Denne er også endret fra 50 til 80 år.
 • Ulykkeslast. Krav til at vann- og frostsikringskonstruksjonen skal tåle ekstrem blokklast på 60 kN
 • Bredde gangbane 1,2 og ikke 0,8 som i TSI SRT

6. Brannintensitetskurve som skal legges til grunn ved dimensjonering av brannscenario for persontogmateriell er tatt inn ref. utredning utført av DNV, se vedlagte fil.

7. Det er lagt inn et nytt krav om komfortkriterier jf. UIC 779 i samsvar med andre forvaltninger.

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, er vurdert ut fra parameterne under. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.8 Høringskommentarer

Regelverket for Tunnel blir skilt ut fra Underbygning som egen bok. I den forbindelse er regelverket blitt omarbeidet en del. Det er bl.a. gjort presiseringer og alle krav er markert med a), b), osv. Alle krav er skal-krav.

De foreslåtte kapitlene har vært til høring internt i Jernbaneverket, både formelt og uformelt (sendt ut direkte til ressurspersoner innen fagmiljøene). Høringskommentarer og behandling av disse er oppsummert i vedlagt dokument.

Regelverket er oppdatert i henhold til kommende TSI SRT og er i tillegg til siste høringsrunde, basert på prosjektet "Rammeverk for jernbanetunneler", som tidligere har vært sendt på høring i fagmiljøene, ref. vedlegg.

Formell høring:

 • Plan og Utvikling: Ingen tilbakemelding
 • Bane: Ingen tilbakemelding
 • Trafikk og marked: Ingen tilbakemelding
 • Utbygging: Ingen tilbakemelding

Uformell høring, tilbakemeldinger fra:

 • Utbyggingsprosjekter Arna-Bergen, Holm-Nykirke og Folloprosjektet
 • To enkeltpersoner Plan og Utvikling
 • Konsulent Aas-Jacobsen
 • Bane Tele
 • Bane Sikkerhet

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. -- Trine Bye Sagen

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Utbygging

Tilrettelagte stoppesteder endres til Tilrettelagte stoppesteder for evakuering. TSI-krav merkes spesielt (jf. svensk regelverk) - kommentaren er generell. OK gitt disse kommentarene.

5.3 Bane

OK iht tlf.samtale med JME pga. reise

5.4 Teknologi

Varmgangsdetektorer (overskrift) endres til varmgangsdeteksjon. Krav b) omformuleres til å dekke varmgangsdetektorer og annen deteksjon som forebygger varmgang. Krav til kommunikasjon står flere steder. Det må sikres samsvar med kap. 13 og øvrige deler av tunnelkapitlene. OK under disse forutsetningene.

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres