520 2013 Endringsartikkel 565

1 Endringsinformasjon

EndringsID 565
Forslagsdato 2013-04-16 11:28:41
Forslagsstiller Rune Christian Hoel
Klassifisering Kravendring
Bok 520
Kapittel 14
Avsnitt 3.2.3.1
Forslagstekst Hei,

ifbm. en konkret problemstilling sitter jeg og studerer etatenes regelverk for rekkverk mellom jernbane og vei. Kravene om høyde på kjøresterkt rekkverk i regelverkene hos begge for denne situasjonen virker for meg å være for dårlig fundert. I den forbindelse har jeg to innspill.

1. kommentar: I Vegdirektoratets HB231, kap. 3.3.4 står det krav om rekkverkshøyde 1,2 m langs jernbane (dersom jernbanen er nært og lavere.)

Det er ikke spesifisert styrkekrav til den høye delen av rekkverket, så da antar jeg at det bare er krav om håndlist, omtrent som på bruer, dvs. styrkekrav 1,5 kN/m, for å sikre at myke trafikanter ikke faller utfor. Hvis det er ment at den siste høyden skal ha betydning for kjøretøy, så burde det være spesifiserte styrkekrav. Men ofte er det jo uansett et flettverksgjerde langs jernbanen som passer på at gående ikke kommer inn på jernbanen, og da virker kravet om høyde 1,2 m unødvendig, ref. situasjon i fig. 3.6 ved kulvert. Jeg kunne derfor ønske at regelverket var mer presist ifht. kravet om 1,2 m, og angi i hvilke situasjoner det faktisk er et reelt behov. For eksempel kunne det stå spesifisert i HB231 at kravet om 1,2 m høyde bare gjelder der det er nødvendig for å hindre at myke trafikanter kommer ut i jernbanesporet.

2. kommentar: HB231 sitt høydekrav 1,2 m mot jernbane harmonerer ikke med Jernbaneverkets Tekniske regelverk for underbygning, Kap. 14 Minste avstand jernbane-vei, underkapittel 3.2.3. https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Minste_avstand_jernbane%E2%80%94vei#Minste_avstander_mellom_spormidt_og_skr.C3.A5ningstopp_p.C3.A5_vei I Teknisk regelverk kreves det både H2/H4 i hht. HB231 (eller betongrekkverk) og høyde 1,4 m for å unngå at høye kjøretøy velter over. Det er ikke satt opp krav til hvilke krefter som rekkverkshøyden på 1,4 m skal tåle. For meg virker kravet om 1,4 m unødvendig, krav om H2/H4 burde være tilstrekkelig. Et av kriteriene for godkjenning av H2/H4-rekkverk hos vegvesenet er jo at dimensjonerende kjøretøy ikke skal velte over rekkverket! Da skaper det bare usikkerhet med et vagt krav om ekstra høyde. Og det skaper usikkerhet hvis man skal begynne å montere ekstra håndlister etc. på toppen av et rekkverk med godkjenning - kanskje man ødelegger noen av egenskapene til det godkjente rekkverket. Ref. også min tekst i 1.kommentar om at man ofte har 1,8-2 m høyt flettverksgjerde nærmere sporet i tillegg.

Jeg ønsker meg at Jernbaneverket og Vegdirektoratet koordinerer krav til rekkverk mellom vei og jernbane. Ut fra min nåværende forståelse av hensiktene i regelverket tror jeg at reglene burde justeres slik: 1,4 m kravet i jernbaneverkets Teknisk regelverk utgår, og at det bare henvises til HB.231 for utførelse av rekkverk. 1,2 m kravet i HB 231 presiseres ved å angi at slik høydekrav kun gjelder dersom myke trafikanter kan falle utfor og det ikke er andre gjerder langs jernbanen som stopper disse.

Jeg mottar gjerne tilbakemeldinger og tanker om dette, og gjerne raskt pga. den konkrete problemstillingen jeg har.

mvh. Rune Christian Hoel rune.hoel@norconsult.com

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

bedre pålitlighet pga standardisering

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevnt

2.4 S - sikkerhet

Styrke på gjerde er ikke endret. Endringen er en tilpassning til Hb231 som vil forenkle etterlevelse av krav.

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt 3.2.3.1 og 3.2.3.2 fjernes helt da kravene er dekket i 3.2.3. Dette vil gjøre regelverket klarere samtidig som det blir harmonisert med SVV Hb231.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres