520 2015 Endringsartikkel 1162

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1162
Forslagsdato 29.06.2015
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 14 Minste avstand jernbane-vei
Avsnitt 3.3 Hensyn til snøbrøyting og snødeponering
Forslagstekst 1) Feil i regelverket https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Minste_avstand_jernbane%E2%80%94vei#Hensyn_til_jernbanens_og_veiens_arealbehov_for_sn.C3.B8rydding der et IKKE er fjernet i setningen «Når det forekommer en sikringsanordning, blir den totale nødvendige avstand fra spormidt til skråningstopp a = b.

2) Regelverket https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Minste_avstand_jernbane%E2%80%94vei ble opprinnelig utgitt som retningslinjer tidlig på 90-tallet og senere tatt inn i Teknisk regelverk som regler. Regler for støy er utviklet senere i forbindelse med økt jernbaneutbygging i siste halvdel av 90-tallet. 3) Jernbanens plassbehov (bredde) for snø i forbindelse med vintervedlikehold benevnes i regelverket som b og veiens behov for k og total bredde som a = b + k. Dersom veivesenet setter opp sikringsanordninger (gjerder/rekkverk/skjermer) må de sørge for bortkjøring av snøen på sin side av sikiringsanordningen. Vi setter da a = b i regelverket da k = 0. Dersom vi setter opp støyskjermer i et område som vi etter regelverket skal avsette til snølagring har vi i dag en regelverkskonflikt. Vi får da en reduksjon i lagringsplass av snø fra jernbanen og kan enten rydde den vekk (deler av snøen) eller kaste den over støyskjermen. Dersom vi kaster den over støyskjermen kommer naboloven og jernbaneloven til anvendelse og Jernbaneverket må avklare snørydningsrutinene med parter på andre siden av skjermen.

Konklusjon: Det er manglende konsistens mellom regler for minste avstand jernbane-vei og regler for støyskjermer. Jeg registrerer saken som et endringsforslag til Teknisk regelverk. Vi vil måtte innføre en redusert bredde på jernbanesiden (som vi har gjort på veisiden) dersom vi bygger såkalte sikringsanordninger (inkl. støyskjerm). Det er det vi allerede i praksis gjorde når vi innførte 4 m-kravet for avstand støyskjerm-jernbanespor, men innførte da manglende konsistens mellom de to regelverksdelene.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.6 Ø - økonomi

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.7 K - kapasitet

Endringen skyldes manglende samsvar mellom regelverk for plassering av støyskjermer og regelverk for plass til snødeponering

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

Forslaget er stilt fra Infrastruktur som har hatt en intern diskusjon før forslaget ble fremsatt.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende tekst foreslås:

3.1 Framgangsmåte F3 – Snø fra jernbanen deponeres mellom spor og støyskjerm, gjerde e.l. eller fraktes bort

Denne framgangsmåten kan være aktuell når jernbanen har anlagt en støyskjerm eller et gjerde nær sporet og det ikke er plass til snørydding fra jernbanen mellom spor og støyskjermen/gjerdet.

a) Det bør utarbeides snøryddingsrutiner for å sikre at opphopning av snø ikke medfører skade på støyskjerm/gjerde og jernbanetekniske komponenter eller innskrenkninger i påkrevet profil.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres