520 2015 Endringsartikkel 836

1 Endringsinformasjon

EndringsID 836
Forslagsdato 11.03.2014
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 13 Gjerder
Avsnitt
Forslagstekst Fra Synergi

Innmelder skriver: I teknisk regelverk i kapittelet «Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder» mangler det en beskrivelse av hvor gjerde fysisk skal stå. Dette medfører samme diskusjoner i mange prosjekter noe som bør være unødvendig (som f.eks at gjerde skal stå i en konstant avstand fra sporet uavhengig av sideterreng, følger en gitt kotehøyde osv.).

I utgangspunktet regulerer Jernbaneverket fyllinger og skråninger til jernbanetrassen til jernbaneformål. Videre kjøpes det areal som er regulert til jernbaneformål. Skråninger og fyllinger er dermed å regne som en del av underbygningen til jernbaneanlegget og dermed en del av jernbaneinnfrastrukturen. Etter mitt syn bør gjerde plasseres minimum 1 meter ut for topp fylling og 1 meter ut fra bunn skjæring. Reguleringsplan og eiendomserverv må korrespondere med denne plasseringen. En slik gjerdeplassering gjør det rasjonelt å drive vegetasjonskontroll og fører til at gjerde står stabilt.

Jeg ber om at det tas inn bestemmelse om plassering i teknisk regelverk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

sikre plass til vegetasjonskontroll

2.2 A - tilgjengelighet

ingen betydning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

sikre en minsteavstand som kan bedre sporvedlikehold

2.4 S - sikkerhet

ingen betydning

2.5 L - levetid

ingen betydning

2.6 Ø - økonomi

ingen betydning

2.7 K - kapasitet

ingen betydning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt avsnitt "Plassering av gjerder" opprettes

Innfører kravene:

  • a) Horisontal avstand mellom fyllingstopp og gjerde skal være minimum 1 meter.
  • b) Horisontal avstand mellom skjæringsbunn og gjerde skal være minimum 1 meter.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Kravet foreslås endret til:

   a) Horisontal avstand mellom fyllingsfot og gjerde skal være minimum 1 meter.
   b) Horisontal avstand mellom skjæringstopp og gjerde skal være minimum 1 meter.

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --