520 2018 Endringsartikkel 1928

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1928
Forslagsdato 01.12.2017
Forslagsstiller Ole Christian Ødegaard
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Banelegme
Avsnitt 3.3 Drenering
Forslagstekst Plassering av gjennomgående grøft i dobbeltspor tunneler

Det foreslås å legge gjennomgående grøft mellom spor i dobbeltspor tunneler. Midtstilt plassering av drensgrøft knyttes direkte opp mot vannsikringskonstruksjonen "Kontaktstøpt betonghvelv med membran". Det presiseres at dette forslaget kun gjelder plassering av grøften og kummer.

Årsaken til å flytte grøften ut mellom spor er;

  • Forhindre at fundamentet til kontaktstøpen undersprenges. Ved normal grøfteplassering på siden av tunnelen vil det blir behov for å bygge opp fundamentet til kontaktstøpen. Dette forhindres ved å flytte drensgrøften mellom spor. Dette var en dyrekjøpt erfaring som ble gjort under byggingen av Ulvintunnelen på fellesprosjektet.
  • Forhindre konflikter under gangbanen mellom drensledning/kummer og kabelføring/kummer. Ved samlokalisering vil dette utløse behov for ekstra nisjer og dette unngås da ved midtstilt grøft/kummer.

I sum vil dette redusere kostandene betraktelig og forenkle byggingen av vannsikringskonstruksjonen. Det er foretatt en RAMS analyse av løsningen med midtstilt grøft og plassering av kummer mellom spor med tilfredsstillende resultat, ref. ICP-00-A-20004. Det er videre gjort en analyse av innvirkningen av «kum i ballastpukk» ICP-00-A-00118. I dette arbeidet ble det ikke funnet risikomomenter ved plassering av kum mellom spor.

Løsningen med midtsilt drensgrøft har vært et sentralt element i et større arbeid Norconsult har utført for InterCity-prosjektet under "Forslag til tunneltverrsnitt". Dette arbeidet har dannet mye av grunnlaget for nye utgave av Teknisk Designbasis for anbefalte løsninger i tunnel. Det er derfor vesentlig at midtstilt drensgrøft sees i en større og sammensatt sammenheng og kommer inn i Teknisk regelverk som godkjent løsning.

Referansedokumenter

Dobbeltspor Rev1 med sluttkommentar.pdf

Drenering tunnel A3 Rev1 med sluttkommentarer.pdf

2 Vurdering av endringen

Denne kravendringen legger til grunn vurdering som er gjort i RAM-rapport ICP-00-A-20004 "Drensløsninger", som vurderer tre ulike løsninger for drenering (sandfang- og inspeksjonskummer) i tunnel:

  • under spor
  • mellom spor
  • under gangbane

Denne kravendringen gjelder forslag om plassering av drensledning mellom spor.

Dagens regelverk tillater ikke at drensledning plasseres midtstilt. Sprengingsarbeid for å bygge sidestilt drensgrøft gir mye ekstraarbeid knyttet til fundamentering av kontaktstøpen. Dette er svært omfattende og kostbart (erfaringer fra Ulvintunnelen).

Foreslått endring av grøfteplassering vil ikke erstatte dagens løsning med grøft på siden(e) av tunnelen, men komme som en alternativ plassering.

Plassering av midtstilt grøft har ingen konsekvenser for spordynamikken. Dette er avklart med fagmiljøet for overbygning.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ved midtstilt drenering, må begge spor stenges for inspeksjon og spyling.

RAM-vurderingen (legg inn henvisning) for de tre alternative løsningene konkluderer med at: "Det er ikke noen av de tre alternativene som vurderes å føre til at mål til oppetid ikke kan nås siden vedlikehold knyttet til kummer og sandfang kan utføres i togfrie tider".

2.3 M - vedlikeholdbarhet

I Bane NOR har vi hverken rutiner eller erfaring som definerer intervall for inspeksjon og spyling. Faggruppen vil foreslå til RAMS-UB å etablere generisk arbeidsrutine for inspeksjon med intervall 5-10 år. Dette intervallet kan revideres på bakgrunn av erfaring.

Eksisterende utstyr for tømming og spyling kan benyttes.

Det er i rapport ICP-00-A-20004 vurdert at sviller må tas opp og begge spor stenges ved reparasjon av kum. Rapporten konkluderer slik: "Sannsynligheten for at kummer eller sandfang fører til behov for akutt feilretting vurderes som svært liten siden det utføres visuell inspeksjon jevnlig".

Vedlikeholdsstrategi for hver enkelt strekning kan påvirke både plassering av drensrør samt inspeksjonskummer.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan gi innsparinger i byggefasen av tunnelen fordi det unngås ekstra betongarbeider med å etablere fundament for kontaktstøpt betonghvelv. Plassering av kummer midt i tunnelprofilet vil kunne medføre noen ulemper i anleggsgjennomføringen idet arbeidet med kummer og oppstikk i stor grad vil stenge for annen anleggstrafikk, ref ICP-00-A-20004 rev 00A. Dette kan gi tilleggskostnader, men vil avhenge av entreprenørs anleggsplanlegging.

Det forventes ingen ekstra kostnader eller besparelser i driftsfasen.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapporter:

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst:

Her gjengis eksiterende krav både i Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme og Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering:


3.3 Drenering (krav i Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme)

a) Dreneringssystemet skal dimensjoneres etter Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering.

b) Dreneringssystemet skal dimensjoneres slik at alt lekkasjevann i tunnelen føres frostsikkert ut av tunnelen. Dette skal utføres ved følgende alternativer:

  • I frostsonen sikres dette ved isolert grøft på begge sider av tunnelen
  • I frostfri del er det generelt tilstrekkelig med gjennomgående grøft på den ene siden av tunnelen
  • I våte partier legges dobbel grøft, som føres over i enkel gjennomgående grøft ved hjelp av tverrgrøfter


7 Lukket drensgrøft (krav i Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering)

7.2 Drenering i fjellskjæring og tunnel

a) I fjellskjæringer og tunneler skal drensgrøften legges på laveste side, idet planeringen legges i fall 1:20.Kravene i 3.3 Drenering, flyttes til Underbygning/PRosjektering og bygging/Drenering, nytt punkt 7.3 Drenering i tunnel.


Ny tekst:

7 Lukket drensgrøft

7.2 Drenering i fjellskjæring

a) I fjellskjæringer skal drensgrøften legges på laveste side, idet planeringen legges i fall 1:20.

7.3 Drenering i tunnel

a) Vannlekkasjer i tunnel skal føres frostsikkert til drenssystemet, og frostsikkert ut av tunnelen. Ett av følgende alternativer skal velges:

  • Midtstilt grøft mellom spor
  • Grøft på én side av tunnelen

b) I våte partier skal det vurderes behov for hjelpedrensgrøfter.

Vannsikringsløsninger leder vannlekkasjer til grøft/trau. Lekkasjevann i tunnelsåle er like vanlig som lekkasje i vegger og heng. Vannet må føres frostsikkert til drenssystemet for å hindre iskjøving.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 09:57 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 15:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 13:35 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 10:46 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --