520 2019 Endringsartikkel 1796

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1796
Forslagsdato 23.06.2017
Forslagsstiller Frank Bolstad
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 13
Avsnitt 4
Forslagstekst Gjerder bør plasseres i jevn avstand fra sporet, med jevn høyde, og det bør tilrettelegges for vedlikehold av skråninger og grøfter. Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

a)Ved fylling skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 6 meter (målt horisontalt) fra nærmeste spors senterlinje.

b) Ved fjellskjæring skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp. Det anbefales at gjerdet plasseres 3-5 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.

c) Ved løsmasseskjæringer plasseres gjerdet utenfor grøfta, ca 9 meter fra nærmeste spors senterlinje, dette for å tilrettelegge for grøfterensk.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dei krava som er foreslått er tatt inn som anbefaling i "Teknisk designbasis for Incercity" etter at problemstillinga hadde ei RAMS-vurdering som er presentert i dokument ICP-00-Q-00006rev00E av 20.12.2016. I RAMS-rapporten blei det ikkje vurdert ein konkret avstand til gjerde slik at vurderinga går på å plassere gjerdet nærare til spor generelt i forhold til dagens regelverk.

RAMS-vurderinga viser at for dei fleste topphendingane er det marginal eller ingen effekt på risiko. Der det er effekt kan effekten gå i begge retningar og rapporten seier at det er vanskeleg å seie om nettoeffekten er auke eller reduksjon av risiko. For to punkt nemner rapporten kompenserande tiltak, det gjeld grensemerke for eigedomsgrense, og villkryssing av spor.

Eigedomsgrense: RAMS-rapporten seier at dersom går gjerdet blir plassert nærare spor (i skjering eller fylling i staden for 1 meter utanfor topp av skjering eller 1 meter utanfor fyllingsfot) og eigedomsgrensa ikkje blir markert på annan måte, kan konsekvensen bli at tilstøtande grunneigarar tar seg til rette, og at dette kan medføre fare for skade på Bane NORs infrastruktor. RAMS-rapporten skriv at jordskjeringar kan markerast med terrenggrøfter i overkant.

Til det er å merke at TRV allereie har krav om grensemerke når eit gjerde ikkje markerer grense, jfr. Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder pkt. 2.7 a) «Jernbanens eiendomsgrense skal være markert enten ved bruk av gjerde eller ved bruk av grensemerker.» Problemstillinga er derfor ivaretatt.

Villkryssing av spor: RAMS-rapporten seier at det er tendens til auka villkryssing når avstanden mellom gjerda blir gjort mindre, og at dette truleg heng saman med at snarvegen over sporet blir oppfatta som meir effektiv når ein ser at det er kort veg over til motsett side. Rapporten seier at dette kan kompenserast med tiltak som legg til rette for lovleg kryssing, eller ved å inkludere gjerder som er vanskelege å forsere.

RAMS-rapporten var ikkje basert på konkrete avstandar. Med dei foreslåtte avstandane vil avstanden mellom spor og gjerde ikkje bli mindre enn den avstanden vi etter dagens regelverk kan tillate mellom gjerde og spor på tilnærma horisontalt terreng der sporet ligg på lav fylling eller i lav skjering med lukka drensgrøft. Risikoen for villkryssing er dermed ikkje generelt større for den foreslåtte løysinga enn med gjeldande regelverk.

Endringa er knytt til vegetasjonsrydding, og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng pkt 2.1 seier: «I et 10 m bredt belte, på begge sider av sporet, regnet fra spormidt, bør det ikke være vegetasjon over markhøyde. Trær og busker bør som regel fjernes i dette området.». Avstanden frå spormidt til gjerde i skjering bør derfor vere 10 meter og ikkje 9 meter, for å gjere maskinell rydding frå sporet mogleg i heile 10 meters breidde.

For lave skjeringar kan dagens regelverk tillate at gjerdet blir plassert nærare senterlinje for sporet enn 10 meter, særleg i kombinasjon med lukka drensgrøft, og endringa bør ikkje hindre dette. Det bør derfor ikkje kategorisk setjast eit krav på 9 (10) avstgand meter i skjering, men tillate at gjerdet står nærare i lave skjeringar.

Etter desse vurderingane bør den endra teksten vere:

Endra tekst:

Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

a) Ved fylling skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) fra fyllingsfot. Gjerdet kan likevel etter avtale med infrastruktureier plasseres i fyllingsskråningen minimum 6 meter fra nærmeste spors senterlinje dersom det er annen adgang til området utenfor gjerdet for nødvendig rydding av vegetasjon.

b) Ved skjæring skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp. Ved jordskjæringer kan gjerdet likevel etter avtale med infrastruktureier plasseres i skråningen cirka 10 meter fra nærmeste spors senterlinje. Avstanden økes dersom gjerdets plassering gjør grøfterensk vanskelig.

d) Dersom gjerdet ikke plasseres i eiendomsgrense skal eiendomsgrensen markeres med grensemerker. Markeringen suppleres med terrenggrøfter eller ytre gjerde dersom det vurderes nødvendig å markere grensen tydeligere.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet for vegetasjonsrydding i skråningar utanfor gjerdet blir betre fordi det ikkje krev sportilgang. Vegetasjonsrydding innanfor gjerdet kan utførast maskinelt frå sporet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen vesentleg endring for vedlikehald av gjerdet

2.4 S - sikkerhet

Inge endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport ICP-00-Q-00006 rev 00E av 20.12.2016 "Intecity prosjektet. RAMS-vurdering av alternativ plassering av gjerde langs jernbanen." --Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:10 (CET)her må vi legge inn lenke til dokumentet

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens kravtekst:

Gjerder bør plasseres i jevn avstand fra sporet, med jevn høyde, og det bør tilrettelegges for vedlikehold av skråninger og grøfter. Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering. a)Ved fylling skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 6 meter (målt horisontalt) fra nærmeste spors senterlinje.

b) Ved fjellskjæring skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp. Det anbefales at gjerdet plasseres 3-5 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.

c) Ved løsmasseskjæringer plasseres gjerdet utenfor grøfta, ca 9 meter fra nærmeste spors senterlinje, dette for å tilrettelegge for grøfterensk.


Ny kravtekst:

Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

a) Ved fylling skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) fra fyllingsfot. Gjerdet kan likevel etter avtale med infrastruktureier plasseres i fyllingsskråningen minimum 6 meter fra nærmeste spors senterlinje dersom det er annen adgang til området utenfor gjerdet for nødvendig rydding av vegetasjon.

b) Ved skjæring skal gjerdet i utgangspunktet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp. Ved jordskjæringer kan gjerdet likevel etter avtale med infrastruktureier plasseres i skråningen cirka 10 meter fra nærmeste spors senterlinje. Avstanden økes dersom gjerdets plassering gjør grøfterensk vanskelig.

d) Dersom gjerdet ikke plasseres i eiendomsgrense skal eiendomsgrensen markeres med grensemerker. Markeringen suppleres med terrenggrøfter eller ytre gjerde dersom det vurderes nødvendig å markere grensen tydeligere.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:42 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:56 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:46 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:10 (CET)ok

Kravene omformuleres iht. håndbok for regelverk. --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:08 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 22:55 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --