520 2019 Endringsartikkel 2236

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2236
Forslagsdato 23.01.2019
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 13 Gjerder
Avsnitt 3.3 Flettverksgjerde
Forslagstekst Gjelder følgende krav:

Tidligere har det blitt satt opp piggtråd på toppen av flettverksgjerdet der det har vært ansett som særlig nødvendig å sikre jernbanens eiendom. Det er da benyttet 3 rader piggtråd og toppen av stolpene skal være bøyd innover mot jernbanens grunn.

i) Det skal ikke benyttes piggtråd som gjerdemateriell ved oppsetting av nye gjerder.


Det finnes flere steder der Bane NOR kan ønske å sette opp gjerde mot alminnelig ferdsel og hvor piggtråd fremdeles er hensiktsmessig for å beskytte jernbanens eiendom. For eksempel stasjonsområder, hensettingsområder, verkstedområder og høyspenningsanlegg. Det refererte interne kravet hindrer slik bruk som eller i samfunnet er helt normal. Hensikten med piggtrådforbud er å hindre skade på folk, beitedyr og vilt. Ved bruk av piggtråd er det vanlig med en minimumshøyde over bakken. Se for eksempel lokal forskrift for Søgne kommune: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2011-09-29-987.

Forelår derfor at kravet endres til i) Piggtråd på gjerder skal ikke benyttes lavere enn X meter over bakken.

Jeg er litt usikker på X. Eksempler på kommunale forskrifter (Lovdata): 2,5 m: Lyngen, Søgne, Surnadal, Lunner, Lier kommuner . 2,0 m: Harstad 1,8 m: Oslo 1,4 m: Egersund 1,2 m: Ålen, Røros 1,1 m: Naustdal 1,25 m: Vestre Gausdal 1,0 m: Voss og Vågen Forskriftene gjelder bruk av piggtråd i gjerder i utmark, innmark og mellom utmark og innmark. Alle forskriftene nevnt over med høyde lavere enn 2,5 m er utgitt før Lov om dyrevelferd i 2010 innførte følgende krav "Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel."

På meg virker minimum 2,5 m å være svært og kanskje unødvendig høyt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

For Flettverksgjerder står det mellom anna dette i teknisk regelverk bok 520 kapittel 13 avsnitt 3.3:

Flettverksgjerde benyttes i byer og tettbygde strøk og på steder for øvrig der det er viktig å holde allmennheten utenfor jernbanens område, og for å beskytte allmennheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg.

Vidare står det:

Tidligere har det blitt satt opp piggtråd på toppen av flettverksgjerdet der det har vært ansett som særlig nødvendig å sikre jernbanens eiendom. Det er da benyttet 3 rader piggtråd og toppen av stolpene skal være bøyd innover mot jernbanens grunn.

i) Det skal ikke benyttes piggtråd som gjerdemateriell ved oppsetting av nye gjerder.


Tilsvarande tekst står også i eldste versjon frå 1998 som er tilegjengeleg på TRV.BANENOR.NO. Det er altså lenge sidan det blei vurdert slik at det ikkje skal brukast piggtråd på flettverksgjerde som har til hensikt å halde uvedkomande ute frå jarnbana sitt område.

Sidan 1998 har trusselbiletet endra seg, og det er no påkravd å gjerde inn havneområder. Dette var fram til 2013 regulert i ei forskrift "Forskrift om sikring av havner og haventerminaler mot terrorhandlings mv", FOR-2007-07-03-825, der det i vedlegg 5 for sikringsklasse II sto dette:

"Formål: Hindre atkomst til et sikret område. Slik som klasse 1, men ett steg videre slik at gjerdet også må forseres og bidra til en noe tidshindrende effekt.

Beskrivelse: Et tradisjonelt flettverksgjerde montert på T-jern eller lignende, som er slått ned eller festet på annen måte i/ved bakken. Høyden på gjerdet bør være på minimum 2 meter, og som kan forsterkes med tre eller flere rader med piggtråd på toppen. Holderen, der piggtråd påsettes, bør være sveiset eller skrudd til gjerdestolpen i 45 graders skråstilling mot landside.

Tidshindrende effekt: 1 til 5 minutter. Gjerder i klasse I og II kan være festet slik til bakken at de kan demonteres de deler av året terminalene ikke benyttes til trafikk som omfattes av denne forskriften."

I 2013 blei forskrifta erstatta av "Forskrift om sikring av havneanlegg" FOR-2013-05-29-538, der gjerdestandard ikkje lenger er nemnd, men Kystverket har gitt ut "Veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg", Lenke: https://www.kystverket.no/globalassets/havner/havnesikring/veiledning---sikring-av-havneanlegg-rev1.pdf

Her kan vi lese at:

Side 40-41 av "Veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg":

Adgangsbegrensede områder

Et havneanlegg kan ha ett eller flere adgangsbegrensede områder. Dette er et område hvor det stilles ytterligere krav til adgangen ut over adgangskontrollen til selve havneanlegget. Sikringsplanen skal angi hvilke sikringstiltak som skal treffes for å kontrollere adgangen til områdene, og for å kontrollere aktivitetene som foregår i de adgangsbegrensede områdene.

Et adgangsbegrenset område kan ha flere formål, blant annet å beskytte passasjerer, havneanleggets ansatte og besøkende, beskytte sikringssensitive områder og steder i havneanlegget og beskytte gods og skipsforsyninger mot ulovlige inngrep.62 Adgangsbegrensede områder kan være av permanent karakter eller opprettes ved behov, for eksempel kun på sikringsnivå 2 og/eller 3.

Eksempler på adgangsbegrensede områder er ombordstignings- og lansettingsområder, venteområder for passasjerer, områder for gjennomsøking og visitasjon, områder der lasting, lossing eller lagring av last og skipsforsyninger foregår, områder der farlig last og farlige stoffer oppbevares, kontroll- og overvåkingsrom osv.63 Adgangsbegrensede områder kan også omfatte områder på land og i sjøen som ligger i umiddelbar nærhet av skipet. Dette kan blant annet innebære at det opprettes en sikringssone på sjøsiden.

Adgangsbegrensede områder skal være avgrenset med gjerder eller andre sperringer. I henhold til ISPS-koden skal gjerdene eller andre sperringer være av en standard som godkjennes av avtalestaten, som i vårt tilfelle i praksis er Kystverket. Gjerder og andre sperringer godkjennes ved at sikringsplanen blir godkjent. Dersom et område skal avgrenses med gjerde, vil Kystverket eksempelvis godkjenne et gjerde som tilsvarer sikringsklasse 2 som beskrevet i sikringshåndboka. Dette er beskrevet som ”et tradisjonelt flettverksgjerde montert på T-jern som er slått ned i bakken. Gjerdehøyden skal være minimum 2 meter. Gjerdet har i hovedsak en regulerende effekt. Bør forsterkes med tre eller flere piggtråder på toppen, kan forsterkes med kveilehindre m.m. Tidshindrende effekt: 1 – 5 minutter”. Kystverket vil imidlertid kunne godkjenne andre tilsvarende gjerder, og antar at det kun i unntakstilfeller vil være behov for piggtråd på toppen av gjerdet. Det blir i veiledninga vist til Sikringshåndboka, som kan bestillast frå Forsvarsbygg. Denne er ikkje bestilt då det er rekna med ar Kystverket har referert til denne på korrekt måte.

Det kan argumenterast for at adgangsbegrensa områder for jarnbaneanlegg kan ha eit sikringsbeheov tilsvarande som for havneanlegg.

Det er derfor foreslått å fjerne læreboksteksten "Tidligere har det blitt satt opp piggtråd ...", og å endre punkt i) til:

i) Et flettverksgjerde som avgrenser adgangsbegrensede områder kan suppleres med tre eller flere piggtrådrader på toppen av gjerdet. Flettverksgjerdet skal da være minimum 2.0 meter høyt.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring


2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Auka sikkerhet for adgangsbegrensa områder. --Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 19:00 (CET)dennne virderinger gjelder security, ikke sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forsvarsbygg: Sikringshåndboka (Denne er ikkje bestilt, men Kystverkets veiledning viser til denne)

https://www.kystverket.no/globalassets/havner/havnesikring/veiledning---sikring-av-havneanlegg-rev1.pdf

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-05-29-538

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravtekst i dag:


Tidligere har det blitt satt opp piggtråd på toppen av flettverksgjerdet der det har vært ansett som særlig nødvendig å sikre jernbanens eiendom. Det er da benyttet 3 rader piggtråd og toppen av stolpene skal være bøyd innover mot jernbanens grunn.

i) Det skal ikke benyttes piggtråd som gjerdemateriell ved oppsetting av nye gjerder.


Instilling: Fjerne lærebokstoffet og erstatte punkt i) med ny kravtekst:


i) Et flettverksgjerde som avgrenser adgangsbegrensede områder kan suppleres med tre eller flere piggtrådrader på toppen av gjerdet. Selve flettverksgjerdet skal da være minimum 2.0 meter høyt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:44 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:57 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:34 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:11 (CET)ok

Kravteksten endres til:

i) Et flettverksgjerde som avgrenser adgangsbegrensede områder kan suppleres med tre eller flere piggtrådrader på toppen av gjerdet.

  1. Utførelse: Selve flettverksgjerdet skal da være minimum 2.0 meter høyt. --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:09 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 22:52 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --