520 2019 Endringsartikkel 2246

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2246
Forslagsdato 28.01.2019
Forslagsstiller Ian Willoughby
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 11
Avsnitt 3
Forslagstekst NVE i Rapport nr 81-2016 Klimaendring og framtidige flommer i Norge anbefaler en klimapåslag på opptil 40% for noen små nedbørfelt.

Nåværende tekst:

c) For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall med et påslag i form av en klimafaktor på 20 %.

[Veiledende tekst: Klimafaktoren benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense nedbørsepisoder øker i årene fremover pga av klimaendringer. Både Statens vegvesen (Håndbok N200) og NVE har innført tilsvarende klimafaktor på 20% for små nedbørfelt.]

Forslag til ny tekst:

c) For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall med et påslag i form av et klimapåslag. Klimapåslaget bestemmes med hjelp av NVE Rapport nr 81-2016 for det aktuelle vassdraget men skal ikke være mindre enn 20%.

[Veiledende tekst: Klimapåslaget benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense nedbørsepisoder øker i årene fremover pga av klimaendringer. Både Statens vegvesen (Håndbok N200) og NVE har innført tilsvarende klimafaktor på opptil 40% for små nedbørfelt.]

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Betre pålitelighet av stikkrenner og drensanlegg ved auka vassmengde pga klimaendring

--Barjua (diskusjon) 27. aug. 2019 kl. 15:37 (CEST)Bane NOR stiller andre krav enn det som kreves av Statens Vegvesen . Hvordan påvirker dette påliteligheten og deretter tilgjengeligheten?


2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring --Barjua (diskusjon) 27. aug. 2019 kl. 15:37 (CEST)se kommentar ovenfor

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Betre sikkerhet ved jarnbaneanlegg pga redusert risiko for problem pga store vassmengder

2.5 L - levetid og kapasitet

Forlenga levetid, fordi: Kapasiteten blir i samsvar med venta endring i ytre miljø. Det blir derfor mindre risiko for overbelastning som kan bryte ned stikkrenna.

2.6 Ø - økonomi

Betre økonomi: Redusert behov for tiltak i framtida pga for liten kapasitet. Redusert skaderisiko.

--Barjua (diskusjon) 27. aug. 2019 kl. 15:26 (CEST) denne endringen vil medføre økte investeringskostnader siden de nye anleggene må dimensjoneres for større vannføringer.

2.7 K - klima og miljø

Tekniske krav blir modifisert for å ta omsyn til endringar i ytre miljø


2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 27. aug. 2019 kl. 15:37 (CEST) Den gjeldende utgaven av N200 (juli 2018),  krever bruk av 2 korreksjonsfaktorer når man skal beregne den dimensjonerende avrennigen. Den ene faktoren tar hensyn til usikkerheter knyttet til fremtidige klimaendringer, mens den andre tar hensyn til usikkerhet i beregningsmetodene. Siden disse kravene avviker fra det som foreslås i denne endringen bør da Bane NORs tekniske regelverk ikke inneholde henvisninger til N200 for å unngå misforståelser.

--Barjua (diskusjon) 27. aug. 2019 kl. 15:38 (CEST)Forslaget må kontrolleres av faggruppen hydrologi i Teknisk Avdeling/Jernbaneteknikk

svagei 29.08.2019: Geir Vatne gir følgande vurdering:


Fra: Vatne Geir <Geir.Vatne@banenor.no> Sendt: torsdag 29. august 2019 13:26 Til: Svanø Geir <Geir.Svano@banenor.no> Kopi: Barrera Juan <Juan.Barrera@banenor.no>; Odberg Marianne Myhre <Marianne.Myhre.Odberg@banenor.no> Emne: SV: Endringsartikkel 2246

Hei Vi mener det blir feil å henvise til en artikkel fra 2016 når det gjelder klimapåslag. Denne er allerede utdatert, samtidig som vi er skeptiske å henvise til statiske kilder i noe som endrer seg så raskt. Vi anbefaler at vi bruker Norsk Klimaservicesenter https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimaservicesenter.no%2F&data=02%7C01%7C%7C7fc6c20c1e474309d9c608d72c739f7d%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C0%7C637026747412013604&sdata=T8hyhjC8HxKAdyjbvUCuGyF3pu86sjsuGzUNsdb8R8k%3D&reserved=0 for valg av klimapåslag i våre beregninger.

Da endrer du teksten i forslaget slik vi snakket om Geir.

PS denne rapporten https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcms.met.no%2Fsite%2F2%2Fklimaservicesenteret%2Frapporter-og-publikasjoner%2F_attachment%2F14869%3F_ts%3D16b02bdea3a&data=02%7C01%7C%7C7fc6c20c1e474309d9c608d72c739f7d%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C0%7C637026747412013604&sdata=dtBjlc3F52UgIbaMj7cJvY2CdiBmHlTDNK0%2FOrGmXVo%3D&reserved=0 viser litt om siste verdier med anbefalt klimapåslag for små og store nedbørfelt i ulike deler av landet.

Mvh

Geir Vatne

--Barjua (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 08:22 (CEST) 30.08.2019 Klimapåslag fra Norsk klimaservice skal benyttes. Derfor må følgende tekst "Støtte for vurderinger av klimapåslag kan hentes fra Norsk Klimaservicesenter.", erstattes med " Klimapåslag skal hentes fra Norsk Klimaservicesenter." (Tabell 3. Støtte for vurderinger av klimapåslag kan hentes fra Norsk Klimaservicesenter.").

Det må påpekes at tabellen i rapporten fra Norsk Klimaservicesenter er upresiss og at den skal revideres snarlig. Denne tabellen er den beste som vi har per i dag.

Denne kravendringen må ses i sammenheng med den pågående prosessen for å oppdatere regelverket for drenering som er utdatert. Derfor er denne endringen kun en midlertidig løsning til et større problem.

Denne endringen vil lede til stikkrenner med større dimensjoner enn med dagens regelverk og vil øke prosjektkostnadene. Vurdering av pålitelighet kan også forbedres.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringa bør takast inn for at vårt regelverk skal vere i samsvar med ny kunnskap om klimaeffektar.

Ny tekst bør vere:


c) For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års

gjentaksintervall med et påslag i form av et klimapåslag.  Klimapåslaget bestemmes med hjelp av 

NVE Rapport nr 81-2016 for det aktuelle vassdraget men skal ikke være mindre enn 20%.

Klimapåslaget benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense

nedbørsepisoder øker i årene fremover pga av klimaendringer. Både Statens vegvesen (Håndbok N200)

og NVE har innført tilsvarende klimafaktor på opptil 40% for små nedbørfelt.

svagei 2019-08-29: Etter tilbakemelding frå Geir Vatne fjernar vi "Lærebokstoff" og
henvising til NVE-rapporten. Anbefalt forslag er:

c) For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn
200 års gjentaksintervall med et påslag i form av et klimapåslag. Støtte for vurderinger av
klimapåslag kan hentes fra Norsk Klimaservicesenter.
(Lenke til Norsk Klimaservicesenter)svagei 2019-09-01: Etter fleire rundar er dette gjeldande anbefaling frå fagansvarleg:

c) For dimensjoneringsberegninger av stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg legges til grunn 200 års gjentaksintervall med et påslag i form av et klimapåslag. Klimapåslaget skal hentes fra Norsk Klimaservicesenter, NCCS report no. 5/2019, Tabell 3, side 18 (Lenke til Norsk Klimaservicesenter)"

Klimapåslaget benyttes for å ta høyde for at både intensiteten og frekvensen av intense nedbørsepisoder øker i årene fremover på grunn av klimaendringer. Den anbefalte tabellen fra Norsk Klimaservicesenter inneholder usikkerheter som også er diskutert i rapporten, men den representerer det beste anslaget vi per tiden har og er valgt å gjøres gjeldende som Bane NORs krav. Når rapporten revideres vil det vurderes om Bane NORs krav også skal revideres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:05 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK med samme kommentar som Tore--Jse (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 15:02 (CEST) OK, støtter Tore sin kommentar--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:08 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:22 (CEST)

4.4 Teknologi

Siden nettopp det å ha ajourholde referanser er et poeng i diskusjonen over, så anbefaler jeg at man ikke daterer kilden, men bare skriver at man skal benytte siste versjon av den aktuelle kilden. --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 12:49 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --