520 2019 Endringsartikkel 2247

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2247
Forslagsdato 28.01.2019
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt Nytt kapittel
Forslagstekst For høghastigheitsbaner fundamentert på blaut grunn kan det oppstå dynamisk forsterking av vibrasjonar når hastigheita nærmar seg ei kritisk grense. Dette blei erfart på Ledsgård etter bygging av X2000-bana mellom Gøteborg og Malmø. Det oppsto store dynamisk forsterking og bana måtte gå med redusert hastigheit inntil grunnforsterking var gjennomførd.

Det svenske Trafikverket har i TK Geo 13 tatt inn handreglar for å vurdere om det er fare for at slike vibrasjonar kan oppstå, i så fall må grundigare vurderingar gjennomførast, og TK Geo 13 gir generelle retningsliner for det.

Jfr kap. 18 «Spårvibrationer» i denne referansen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Geoteknik/Gallande-dokument/

Bane NOR bør ta inn i sitt regelverk tilsvarande handreglar , og Trafikverkets reglar kan brukast som modell.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Eit krav til at det i prosjekteringa skal kontrollerast om det kan oppstå uønska dynamisk forsterkning av deformasjonen under boggien på grunn av undergrunnen vil redusere risikoen for at kostbare korreksjonar må gjennomførast etter at bana er bygd og sett i drift.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen relevans

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen relevans

2.4 S - sikkerhet

Endringa tar sikte på å unngå at det blir prosjektert slik at det oppstår uønska sporvibrasjonar. Men dersom slike vibrasjonar oppstår vil hastigheten over strekninga bli redusert, slik at regelendringa har ingen direkte innverknad på sikkerhet.

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringa tar sikte på å unngå at det blir prosjektert slik at det oppstår uønska sporvibrasjonar. Uønska sporvibrasjonar reduserar levetid og kapasitet, slik at regelendringa kan bidra til at prosjektert levetid og kapasitet blir oppnådd.

2.6 Ø - økonomi

Endringa tar sikte på å unngå at det blir prosjektert slik at det oppstår uønska sporvibrasjonar. Uønska sporvibrasjonar reduserar levetid og kapasitet og kan føre til kostbare korrektive tiltak etter at bana er sett i drift. Regelendringa bidrar dermed til prosjektert økonomi for prosjektet blir oppnådd, og at kostbare reparasjonar og korrektive tiltak blir unngått.


2.7 K - klima og miljø

Endringa tar sikte på å unngå at det blir prosjektert slik at det oppstår uønska sporvibrasjonar. Uønska sporvibrasjonar kan gje uønska støy og vibrasjonar for omgivnad ved jarnbanen, og regelendringa bidrar til å unngå dette.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Det svenske Trafikverkets TDOK 2013:0667 (TK Geo 13) gir liknande reglar på side 99-100. Dette har sitt utspring i erfaringar på Ledsgård mellom Gøteborg og Malmø. Problemstillinga er belyst i mange artiklar, for eksempel Kaynia AM, Madshus C og Zackrisson P "GROUND VIBRATION FROM HIGH-SPEED TRAINS: PREDICTION AND COUNTERMEASURE" J. Geotech. Geoenviron. Eng. 2000.126:531-537

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt punkt b) i bok 520 kapittel 4 avsnitt 12 "Vibrasjon og støt":

Nytt punkt b):


Erfaringer fra jernbanebygging på bløte jordarter har vist at ved høye hastigheter kan overflatebølger som genereres i undergrunnen av toget gi uønsket dynamisk forsterkning av deformasjonen av skinne-sville-systemet under boggiene. Den dynamiske forsterkningen blir størst dersom toget oppnår samme hastighet som spredningshastigheten av overflatebølgene.


b) Ved dimensjonerende hastighet 145 km/t eller høyere skal det vurderes om det er risiko for at det kan oppstå uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner, og ved slik risiko skal mer detaljerte studier gjennomføres. Dersom disse bekrefter at dynamisk forsterkning kan oppstå skal det i prosjekteringen legges inn tiltak som reduserer den dynamiske forsterkningen.

  1. Utførelse: Ved bygging av jernbane på stive jordarter anses det ikke å være risiko for at bølgeforplanting i undergrunnen kan gi uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner.
  2. Utførelse: Ved bygging på bløte jordarter skal mer detaljerte studier gjennomføres dersom den dimensjonerende hastigheten for banen er større enn vS / 1,5 , der vS er skjærbølgehastigheten for sedimentet under den planlagte jernbanefyllingen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 09:18 (CET)-

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:28 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:31 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 17:13 (CET)ok

Krav 1 slettes da dette er et unødvendig krav. --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:09 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 22:53 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --