520 2019 Endringsartikkel 2359

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2359
Forslagsdato 11.06.2019
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 13 Gjerder
Avsnitt 2.2 Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel
Forslagstekst Med bakgrunn i risikovurdering av hensetting av kjøretøy under spenningssatt kontaktledning i EH-012458-000 foreslås følgende nytt krav om bruk av gjerde som vern mot alminnelig ferdsel:

d) Områdesikring: Stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. normalt skal sikres med gjerde mot alminnelig ferdsel på grunn av høyt potensielt skadeomfang, jernbaneområdets store tiltrekning på omgivelsene og jernbanens behov for sikring av egen eiendom sammenlignet med relativt lav kostnad.

 1. Utførelse: Ved hensetting mv. av kjøretøy som ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontaktledning skal området omsluttende sikres med minimum 2,5 m høyt gjerde (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m). Gang- og vegadkomster skal ha normalt stengt port med adgangskontroll som kan stå åpen i åpningstid for 2.part når det er aktivitet på området. Det er ikke krav om gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst.
 2. Utførelse: Forøvrig skal området sikres mot adgang fra publikumsområder med minimum 1,8 m høyt gjerde
 3. Utførelse: Gjerdet skal normalt utføres som flettverksgjerde med eventuell piggtråd, men med fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør klippsikker eller klatresikker utførelse benyttes.

Problemstillingen ble diskutert i regelverksmøte 2019-04-25 med anbefaling om å sende endringsforslag.

Referansedokumenter

Gjerder SD 2019-04-25 oppdatert.pdf

2 Vurdering av endringen

Kommentar frå svagei 02.08.2019:

Ifølge Handbok for teknisk regelverk skal det ikkje brukast formulering "skal normalt". Det er derfor endra til "skal". Forslaget bør delvis legge til nytt krav i avsnitt 2.2, og delvis endre avsnitt 3.3.

For avsnitt 2.2 blir det lagt inn ein læreboktekst under eksisterande punkt c).

Under "Utførelse" bli det lagt inn eit krav av typen "skal unngås" når det gjeld gjerde/port over jernbanespor i staden for å skrive at det ikkje er krav om slikt gjerde/port. Dette er i samsvar med pkt 5.3 i "Veileder- Utforming av driftsbanegårder" IUP-00-A-00977 rev 04A.

--- Start av ny tekst under pkt 2.2 c)

Områder som stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. skal sikres mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

d) Områder som stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. skal sikres med flettverksgjerde, eventuelt med piggtråd, i samsvar med krav i avsnitt 3.3

 1. Utførelse: Ved fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør klippsikker eller klatresikker utførelse benyttes.
 2. Utførelse: Gang- og vegadkomster skal ha stengt port med adgangskontroll. Denne kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området.
 3. Utførelse: Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst skal unngås.

--- Slutt av ny tekst under pkt 2.2 c)

I Avsnitt 3.3 blir det lagt til ein stk "utførelse" til punkt c)

c) Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt.

 1. Utførelse: Områder der det hensettes kjøretøy som det ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontaktledning skal sikres med et minimum 2,5 m høyt gjerde. (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m).

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring for drift. Redusert tilgang for uvedkomande.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Redusert risiko for skade på tredjeperson og på jernbanen sitt materiell.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Redusert risiko for skade på tredjeperson og på jernbanen sitt materiell.

2.7 K - klima og miljø

Redusert risiko for skade på tredjeperson og på jernbanen sitt materiell.


2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

"Veileder- Utforming av driftsbanegårder" IUP-00-A-00977 rev 04A, kapittel 5.3

https://trv.banenor.no/w/images/4/45/Gjerder_SD_2019-04-25_oppdatert.pdf

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 11:05 (CEST) det må legges inn riktig lenke til "Gjerder SD 2019-04-25 oppdatert.pdf"

svagei 2019-08-29: Lenke er lagt inn i endringsartikkelen

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 18:50 (CEST) 28.08.2019 kommentar til ny krav 2.2 c) om "klatresikker utførelse" bør flyttes til "Kapittel 3 utforming av gjerder"

Kommentar til 3.3 c) "det ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontaktledning" må defineres bedre. Under punkt 2.8 brukes allerede følgende tekst "man ikke uten spesielle hjelpemidler kan få adgang til området." Er det slik at regelverk vil kreve både klatresikker pluss 2.5m høy gjerde?

--Barjua (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 21:06 (CEST) Inkluder lenke til følgende rapporter: -"Vurdering av høyspenningsbarrierer for kjøretøy EL18" -"Traxx BR185 El19 Vurdering høyspenningsbarrierer -"Di8 Vurdering høyspenningsbarrierer" -"Tp74 75 Vurdering høyspenningsbarrierer" -"Tp69 DGH Vurdering høyspenningsbarrierer" -"Tp71 Vurdering høyspenningsbarrierer" -"Tp73 Vurdering høyspenningsbarrierer"

3 Innstilling fra fagansvarlig

svagei 2019-08-31 Forslagsstiller viser til risikovurderinga EH-012458 når det gjeld definisjon av "kjøretøy som det ikke er vanskelig å klatre på". Fagansvarleg rekk ikkje å gå inn på dette til fristen 02.09.2019, og endringa må utsetjast til februar 2020.


svagei 2019-09-05 Det kan leggjast inn lenke til nemnde risikovurderingar frå risikovurderinga EH-012458 som forslagstiller viser til mht "kløretøy som det ikke er vanskelig å klatre på".

Fagansvarleg instiller derfor på endring som gitt nedanfor:

_____________________


--- Start av ny tekst under eksisterande pkt 2.2 c)

Områder som stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. skal sikres mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

d) Områder som stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. skal sikres med flettverksgjerde, eventuelt med piggtråd, i samsvar med krav i avsnitt 3.3


 1. Utførelse: Gang- og vegadkomster skal ha stengt port med adgangskontroll. Denne kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området.
 2. Utførelse: Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst skal unngås.

--- Slutt av ny tekst under pkt 2.2 c)


I Avsnitt 3.3 blir det lagt til 2 stk "utførelse" til punkt c)

c) Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt.

 1. Utførelse: Ved fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør klippsikker eller klatresikker utførelse benyttes.
 2. Utførelse: Områder der det hensettes kjøretøy som det ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontaktledning skal sikres med et minimum 2,5 m høyt gjerde. (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m).
Hvilke typer kjøretøy som det ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt kontraktledning er diskutert i følgende rapporter: "Vurdering av høyspenningsbarrierer for kjøretøy EL18", "Traxx BR185 El19 Vurdering høyspenningsbarrierer", "Di8 Vurdering høyspenningsbarrierer", "Tp74 75 Vurdering høyspenningsbarrierer", "Tp69 DGH Vurdering høyspenningsbarrierer", "Tp71 Vurdering høyspenningsbarrierer", "Tp73 Vurdering høyspenningsbarrierer"

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Kravet er ok for hensettingsområder/driftsbanegårder/skiftestasjoner/godsterminaler. Men: Jeg leser kravet som skalkrav for alle stasjonsområder. Er det det man ønsker? Vi har mange stasjoner, og skal alle disse gjerdes inn? --Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 08:57 (CEST)


Forslagsstillar Steinar Danielsen foreslår å fjerne "stasjonsområder". --Svagei (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 13:02 (CEST)

"Stasjonsområder" blir fjerna frå endringa når det blir lagt inn i Teknisk Regelverk.--Svagei (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 13:26 (CEST)


OK! --Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 15:00 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 07:52 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 08:54 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 21:04 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --