520 2019 Endringsartikkel 2427

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2427
Forslagsdato 30.08.2019
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 9 Frost
Avsnitt 2.2
Forslagstekst "Figur 2: Maksimale frostmengder for Norge" er ikkje lenger korrekt referanse

Den skal erstattast med følgande lenke:

www.vegvesen.no/kart/visning/frostsonekart

som er utikla isamarbeid mellom Vegvesen og Meteorologisk Institutt og som blir vedlikehalde av desse organisasjonane

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2019-09-02 svagei: Bok 520 Kap 9 avsnitt 2.2 ser slik ut i dag:

2.1 Dimensjonerende frostmengde

Frostnedtrengningen i grunnen er avhengig av frost­mengd­ene uttrykt i h°C (timegrader) og grunnens egenskaper. I figur 2 er kart over maksimale frostmengder (F100) vist for hele Norge. I figur 3, 4 og 5 er dimensjonerings­kurver for frostsikringslag vist. Figur 2 bør bare benyttes ved forprosjektering. For detaljprosjektering bør vurdering av lokale temperaturforhold langs traseen gjennomføres. Frostmengder angitt i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging kan benyttes.

Figur 1: Maksimale frostmengder for Norge

Informasjonen i kartet er forelda. Statens vegvesen i samarbeid med Meteorologisk Institutt) har utarbeidd eit interaktivt kart og frostmengde som vi i staden bør bruke. Kartet bør brukast i samanheng med SVVs N200.

Samtale med K.Skoglund i SVV viste at kartet kan gje misvisande data i sterkt kupert terreng, f.eks langs Rauma, forsi kartet midlar over 1000m x 1000m ruter. fagansvarleg meinar at vi derfor også bør vise til tabellen i Vedlegg 1 i N200


Forslag til nytt avsnitt 2.2:

2.2 Dimensjonerende frostmengde

Frostnedtrengningen i grunnen er avhengig av frost­mengd­ene uttrykt i h°C (timegrader) og grunnens egenskaper.

For beregning av frostmengde benyttes informasjon gitt i Vedlegg 1 i Statens Vegvesens håndbok N200 (revisjon 2018), hvor frostmengden i timegrader er gitt i tabeller og i form av et frostsonekart. Begge deler kan benyttes. Frostsonekart (N200)


Verdiene i tabellen i Vedlegg 1 til N200 er knyttet til kommunesenteret. Innen de enkelte kommunene kan det være meget store lokale variasjoner i klima (kyst/innland, høyde over havet). Ved bruk av tabellen må man ta hensyn til dette.

Ved bruk av frostonekartet bør man være oppmerksom på at kartet gir gjennomsnitt frostmengde innenfor 1000m x 1000m ruter, slik at kartet bør brukes med skjønn der det er store høydeforskjeller innenfor en rute.

 

2.3 R - pålitelighet

Auka pålitelighet pga bruk av oppdaterte data for frostmengde

2.4 A - tilgjengelighet

Ingen relevans

2.5 M - vedlikeholdbarhet

Ingen relevans

2.6 S - sikkerhet

Ingen relevans

2.7 L - levetid og kapasitet

Riktige data gir riktigare design som er gunstig for levetid og gir redusert risiko for nedsett hastigheit pga frostskadar

2.8 Ø - økonomi

Riktige data gir riktigare design som er gunstig for levetid og gir redusert risiko for nedsett hastigheit pga frostskadar

2.9 K - klima og miljø

Gunstig for miljø og klima i den grad betre data i design gir mindre risiko for periodar med nedsett hastigheit eller brudd for reparasjon.

2.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.11 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 10:51 (CEST) Tabell i Vedlegg 1 (V1.1) skal benyttes som utgangspunkt for å bestemme frostmengder . Vi bør tydeliggjøre at for strekninger med meget store lokale variasjoner i klima (kyst/innland, høyde over havet), skal man, i tillegg, benytte webbaserte kart som en supplement til tabellen for å kunne avgjøre den riktige korreksjonsfaktoren for å fastsette den riktige frostmengden.

3 Innstilling fra fagansvarlig
svagei 2019-09-02: Anbefaling etter innspel frå barjua 2019-09-02

3.1 Dimensjonerende frostmengde

Frostnedtrengningen i grunnen er avhengig av frost­mengd­ene uttrykt i h°C (timegrader) og grunnens egenskaper. For beregning av frostmengde skal det benyttes informasjon gitt i Vedlegg 1 i Statens Vegvesens håndbok N200 (revisjon 2018), hvor frostmengden i timegrader er gitt i tabeller og i form av et frostsonekart. Begge deler kan benyttes. Frostsonekart (N200)

Verdiene i tabellen i Vedlegg 1 til N200 er knyttet til kommunesenteret. Innen de enkelte kommunene kan det være meget store lokale variasjoner i klima (kyst/innland, høyde over havet). Ved bruk av tabellen må man ta hensyn til dette.
Ved bruk av frostonekartet bør man være oppmerksom på at kartet gir gjennomsnitt frostmengde innenfor 1000m x 1000m ruter, slik at kartet bør brukes med skjønn der det er store høydeforskjeller innenfor ei rute.
For prosjektering over store avstander med store lokale variasjoner i klima bør det WEB-baserte kartet benyttes i tillegg til tabellen for å fastsette riktig frostmengde

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:08 (CEST)

4.2 Prosjekter

Bør ikke referer til en bestemt revisjon. Ble litt usikker på om kommentaren om WEB basert kart skal resultere i at kravet er at WEB kart kan benyttes eller skal benyttes.--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:23 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 21:02 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 07:48 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 23:09 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --