520 2020 Endringsartikkel 2241

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2241
Forslagsdato 24.01.2019
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 3.2.c
Forslagstekst I avsnitt 3.2 punkt c står det eit "skal normalt" - krav

"Skal normalt" er ikkje i tråd med handboka sine retningsliner for bruk av modale hjelpeverb.

Kravet kan ikkje utan vidare endrast til "skal" , og "bør" er eit svakt krav.

Det må utredast korleis dette skal endrast, eller om kravet skal stå som i dag.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Kravendringa gjeld materiale for oppbygging til formasjonsplan i tunnel ved nybygging.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Kravendringa gir ikkje endra evne for underbygninga til å fungere som påkravd.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Underbygninga er venta å kontinuerleg fungere som påkravd .

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Materialet i tunnelunderbygninga skal ikkje vedlikehaldast.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Eventuell svikt i kvaliteten av materialet i underbygninga i tunnel vil ikkje gje systemsvikt, men tilkjennegje seg gjennom endra behov for vedlikehald av sporet.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.


Eventuell svikt i kvaliteten av materialet i underbygninga i tunnel vil ikkje gje systemsvikt, men tilkjennegje seg gjennom endra behov for vedlikehald av sporet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kravendringa inneber ei formalisering av krav til gradering av materiale for oppbygging til formasjonsplan i tunnel, slik at kravet er i samsvar med det som er vanleg praksis. Kravendringa vil derfor ikkje påverke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring ettersom graderinga 20 - 120 mm er standardfraksjon ved leveranse frå knuseverk.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Klima: Ingen endring .

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Miljø: Ingen endring .

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringa gjeld krav til korngradering for materiale for underbygning i tunnel, der det no står at "c) Graderingen skal normalt ligge innenfor området 20 - 120 mm".

Formuleringa "skal normalt" er eigenleg eit "bør"-krav og det er foreslått å endre det til eit "skal"-krav.

Graderinga 20-120 mm er ei gradering som er hensiktsmessig og vanleg å bruke for slike formål, og som er tilgjengeleg standardfraksjon frå knuseverk.

Det vil uansett vere mogleg å søkje dispensasjon frå kravet når det er grunnar for det.

Den nye teksten for avsnitt 3.2 blir etter denne endringa:

3.2 Oppbygging opp til formasjonsplan (FP)

TRV:00871

a) Massene under formasjonsplan (FP) skal bygges opp av gode friksjonsmaterialer, dvs. godt drenerende og frostsikre masser.

TRV:00872

b) Formasjonsplanet skal avrettes med egnet fraksjon.

TRV:00873

c) Graderingen skal ligge innenfor området 20 - 120 mm.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 14:54 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:29 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:39 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:08 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:29 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!