520 2020 Endringsartikkel 2568

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2568
Forslagsdato 23.01.2020
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 7
Avsnitt nytt: 3.9
Forslagstekst Tillatt setning for fastspor i dagsone

Det blir tatt utgangspunkt i det svenkse Trafikverkets dokument "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg" TRV 2019/40102 av 2019-10-11. Denne beskriver mellom anna krav til fastspor i dagsone og er koordinert med gjeldande krav i DB og i andre land på kontinentet. Basert på dette blir det utforma eit nytt krav i Teknisk Regelverk for setningskrav for fastspor i dagsone.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forslaget må lesast saman med Endringartikkel #2180 for overbygning, som viser kor stort justeringsmonn Bane NOR krever for skinnebefestigelse for fastspor. Kravet til setning i underbygning er utforma slik at den setninga som kan oppstå ikkje skal vere større enn at det kan justerast for den i skinnebefestigelsen

2.2 A - tilgjengelighet

Kravendringa medfører ikkje nye vilkår som påverkar banen sin funksjon.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravet er eit ytelseskrav som må oppfyllast dersom det skal byggast ballastfritt spor, og er ikkje eit krav til materialar eller oppbygging.

Dersom kravet blir oppfylt er det ikkje vedlikehald knytt til dette kravet. Dersom det er svikt i prosjekteringa eller bygginga slik at kravet ikkje er oppfylt må det utførast kostbare reparasjonar.

2.4 S - sikkerhet

Setningsskadar som kan oppstå dersom kravet ikkje blir oppfylt vil kome gradvis og føre til nedsett hastigheit. Det vil såleis ikkje påverke sikkerheit.

2.5 L - levetid og kapasitet

Kravet er eit ytelseskrav som må oppfyllast dersom det skal byggast ballastfritt spor, og kravet skal sikre at setningar i underbygninga ikkje gir skadar på sporet i heile sporet si levetid.

Dersom det er svikt i prosjetkeringa eller bygginga slik at kravet ikkje blir oppfylt vil banen få redusert hastigheit og dermed redusert kapasitet inntil skaden blir reparert.

2.6 Ø - økonomi

Kravet er eit ytelseskrav som må oppfyllast dersom det skal byggast ballastfritt spor. Det kan vere kostbart å tilfredsstille kravet på høge fyllingar eller ved bygging på setningsgivande grunn, og desse kostnadane går inn i vurderinga av om det skal byggjast ballastfritt.

2.7 K - klima og miljø

Kravet er eit ytelseskrav som må oppfyllast dersom det skal byggast ballastfritt spor. På setningsgivande undergrunn kan sementbaserte stabiliserande tiltak vere naudsynte for å oppfylle kravet, og sement har eit CO2-avtrykk. Dette går inn i reknestykket som avgjer om det skal byggjast ballastfritt spor, og påverkar ikkje utforminga av kravet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Det svenske Trafikverket har utforma krav for underbygning for ballastfrie høghastighetsspor, og desse krava er gitt i Trafikverkets dokument TRV2019/40102 versjon 4.2 av 2019-10-11 med tittel: "Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg". Dokumentet er gjennomgått og det er funne at tilsvarande krav bør gjelde for Bane NOR. Det er derfor tatt modell av krava i TRV2019/40102 ved utforming av dette endringsforslaget.

TRV2019/40102 kan lesast her: Fil:TSS NGJ 4.2 signerad.pdf

2.9 Høringskommentarer

Margareta Viklund har gått gjennom forslaget 2020-01-28 og forslagsteksten er justert etter innspill.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringsforslaget har samanheng med endringsartikkel #2180 for overbygning

Fagansvarleg anbefalar at teksten nedanfor blir tatt inn i Underbygning/Prosjektering og bygging/Setninger som eit nytt avsnitt med nummer 3.9

Nytt krav:

3.1 Setningskrav for ballastfritt spor i dagsone

Mens ballastspor har relativt stor rom for å justere sporet for å kompensere for setninger i underbygningen er justeringsmonnet betydelig mindre for ballastfritt spor. Derfor dikterer justeringsmulighetene som ligger i befestigelsen for skinnene hvor store setninger som kan tillates. Nulltidspunktet regnes å være når det bundne forsterkingslaget og sporplatene anlegges, fram til dette tidspunktet kan jevnheten av det ubundne forsterkingslaget korrigeres, og etter dette tidspunktet gjelder kriterier for hvor store setninger og differansesetninger som tillates. Mest kritisk er antatt å være differansesetninger i fyllinger inn til faste punkt som brulandkar eller hvor sporet går over fra å ligge på berg til å være fundamentert på løsmasser. I en liggetid etter at det ubundne forsterkingslaget er lagt ut og før det bundne forsterkingslaget og sporplatene anlegges måles setningsutviklingen, og basert på disse målingene kan estimatet for langtidssetninger korrigeres. Med langtidssetninger menes her setninger som utvikler seg i hele levetiden etter at det bundne forsterkingslaget og sporplatene er anlagt. Dersom det korrigerte estimatet er innenfor kriteriene kan det bundne forsterkinglaget og sporplatene anlegges, i motsatt fall iverksettes korrigerende tiltak eller liggetiden forlenges. Fordi kriteriene er strenge omfatter de også dype skjæringer dersom svelling eller heving av undergrunnen kan forventes på grunn av terrengavlasting.

3.1.1 Generelt

a) Innen det hydraulisk bundne forsterkingslaget (HBL) og sporplatene anlegges skal pågående og forventa videre setninger i fyllingen eller hevinger i skjæringen behandles.

b) Setninger som har oppstått i liggetiden (se nedenfor) korrigeres før det bundne forsterkingslaget legges.

c) Forventa videre setninger eller hevinger som oppstår etter liggetid skal tilfredsstille kravene definert i dette kapitlet.

3.1.2 Liggetid

a) Fyllinger skal ha minst 1 års liggetid før det bundne forsterkingslaget og sporplatene legges, unntatt fyllinger med mindre høyde enn 3,0 m som ligger direkte på berg eller på pelede fundamenter, hvor liggetiden kan være 2 måneder i frostfri periode.

b) Drenering og stikkrenner samt fundamentering av kontaktledningsfundament, støyskjermer og lignende skal utføres i forbindelse med bygging av fyllingen og være ferdigstilt før liggetiden begynner.

3.1.3 Setningsmålinger i liggetid

a) Målepunkter for setningsmåling under liggetiden skal etableres i sporenes senterlinje med c/c avstand på 10 m langs sporet.

b) For hver 20 m etableres i tillegg til målepunktene i sporenes senterlinje også ytterligere to målepunkter, ett på hver skulder nær kanten av fyllingen.

c) For fyllinger med høyde 2 til 3 m på berg eller på pelefundamenter kan målepunktene etableres med c/c 50 m, ett på hver skulder nær kanten av fyllingen.

d) For fyllinger lavere enn 2 m på berg eller på pelefundamenter kreves ikke setningsmålinger.

e) Under liggetiden skal setningsmålinger utføres på hele strekningen unntatt på bruer og i tunneler.

f) Setninger måles med jevne tidsintervall minst 2 ganger per måned, og siste måling innen 14 dager før forsterkingslaget av bundet materiale anlegges.

3.1.4 Vurdering av setningsmålinger

a) Beregninger av forventa setningsutvikling skal foreligge før fyllingen etableres. Beregna setninger kalibreres mot måleresultatene, og resulterende forventa setninger eller hevinger mot tid skal vises som en kontinuerlig kurve for de første 80 årene etter etablering av det bundne forsterkingslaget og sporplaten.

b) Totalsetninger etter 80 år langs sporet etter etablering av det bundne forsterkingslaget og sporplaten skal ikke overskride verdiene gitt i Tabell XX og illustrert i Figur YY.

c) Total differansesetning tvers på sporet skall ikke overstige 1:1000 på noe tidspunkt etter legging av sporplate.

Tabell XX Tillatt totalsetning og tillatt differansesetning mellom to punkt

Avstand fra fast punkt (m) Maksimalt tillatt totalsetning 80 år etter legging av sporplate (mm) Tillatt differansesetning mellom to punkt i lengderetning etter legging av sporplate
0 - 10
1:1000
10 - 20
10
1:1000
20 - 30
1:500
30 - 50
30
1:500
50 - 55
1:500
≥ 55
40
1:500
Setningskrav fastspor - illustrasjon.png

Figur YY Tillatt totalsetning illustrert i samsvar med Tabell XX

(Figuren teiknast på nytt med norsk tekst)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 14:37 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 21:50 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 10:45 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 23:57 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --