520 2020 Endringsartikkel 2718

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2718
Forslagsdato 26.08.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 13 Gjerder
Avsnitt 2.2 Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel
Forslagstekst TRV:02222 Gjelder krav c) underkrav 2.

Det er angitt at gjerde skal være 2,5 m høyt. Utformingskravet basert på krav til inngjerding av høyspenningsinnstallasjoner (fef §4-5 med veiledning). Imidlertid mangler presiseringen "med piggtråd eller lignende som gjør det vanskelig å klatre". Det generelle utførelseskravet for 3.3 Flettverksgjerde angir bare at piggtråd kan benyttes. Foreslår derfor at kravet endres til "Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning skal området eller sporet sikres med et minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd og stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster.(…)". Risikovurderingen bak kravet (EH-012458-001) er også uklar på dette punktet og er under oppdatering.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

System: Områdesikring ved hensetting av jernbanekjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning. Funksjon: Unngå at uvedkommende tredjepart kommer nær jernbanekjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Generelt: Endringen er en tilpasning til sammenlignbare systemer, jf. CSM-RAmetodikken. Gjerde med piggtråd på toppen er en helt standard utførelse som er tillatt og som benyttes flere andre steder både i Bane NOR og i samfunnet forøvrig.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Bedre sikkerhet ved at et gjerde med piggtråd på toppen er vanskeligere å klatre over.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring, eventuell prisforskjell anses som akseptabel.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EH-012458-003 under oppdatering.

3.9 Høringskommentarer

Fra: Danielsen Steinar <steinar.danielsen@banenor.no> Sendt: mandag 31. august 2020 13:59 Til: Svanø Geir <Geir.Svano@banenor.no> Kopi: Telstad Tore <Tore.Telstad@banenor.no>; Teigen Frode <Frode.Teigen@banenor.no> Emne: SV: Endringsartikler til kontroll for fag innen Over&Underbygning

Hei

Her er forslag til ny tekst i fet skrift etter avklaringer med driftsleder jf. fse.

Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning skal inngjerdingen forsterkes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås i samsvar med fef § 4-5. Utførelsen beskrevet i forskriftens veiledning om minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk fast snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd eller tilsvarende som gjør det vanskelig å klatre, skal benyttes. Området skal ha stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.

Kravet i a) 2 om at det skal benyttes flettverksgjerde forankrer prosjektenes valg av gjerdeutforming. Hva er bakgrunnen for dette kravet i teknisk regelverk? Vi mener det kunne vært hensiktsmessig med andre gjerdeutforminger i noen anledninger, blant annet på plattform. Der tror vi 2,5 m høyt flettverk med piggtråd vil skape et uheldig uterom for publikum. Vi skulle derfor ønske at det tydeligere var en åpning for å velge andre utforminger. Vi ber om at kravet revurderes slik at prosjektene ikke lar være å lete etter gode alternative løsninger der det er hensiktsmessig. Minimum og midlertidig foreslår vi at følgende tekst tas inn: Alternative gjerdeutforminger som oppfyller funksjonskravene kan aksepteres gjennom dispensasjonsbehandling. Om ikke generelt, så iallfall spesielt for krav c).

MVH Tore og Steinar

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet er i dag slik:

TRV:02222

c) Områder som hensettingsområder, godsterminaler mv. skal vernes mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

  1. Utførelse: Sikring skal skje i henhold kravene til utførelse i punkt a)
  2. Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning skal området eller sporet sikres med et minimum 2,5 m høyt omsluttende gjerde. (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m) og stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.
    Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet er under utarbeidelse. Dokumenthenvisning vil komme senere. Henvendelser kan i mellomtiden stilles til driftsleder iht. FSE §6. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet.

Kravet er foreslått endra til:

TRV:02222

c) Områder som hensettingsområder, godsterminaler mv. skal vernes mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

  1. Utførelse: Sikring skal skje i henhold kravene til utførelse i punkt a)
  2. Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning skal området eller sporet sikres med et minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd og stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.
    Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet er under utarbeidelse. Dokumenthenvisning vil komme senere. Henvendelser kan i mellomtiden stilles til driftsleder iht. FSE §6. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet.


--Svagei (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 16:26 (CEST)Etter høyring er tekstforslaget endra til denne teksten som skal behandlast av godkjenningsrådet:

TRV:02222

c) Områder som hensettingsområder, godsterminaler mv. skal vernes mot alminnelig ferdsel fordi disse har stor tiltrekning på omgivelsene med derav følgende høyt potensielt skadeomfang for inntrengere, samt skaderisiko for jernbanens materiell.

  1. Utførelse: Sikring skal skje i henhold kravene til utførelse i punkt a)
  2. Utførelse: Der det hensettes kjøretøy med «utilstrekkelig kjøretøysikring» under spenningssatt kontaktledning skal inngjerdingen forsterkes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås i samsvar med fef § 4-5. Utførelsen beskrevet i forskriftens veiledning om minimum 2,5 m høyt (minimum 1,8 m over typisk fast snøhøyde på 0,7 m) omsluttende gjerde inklusive piggtråd eller tilsvarende som gjør det vanskelig å klatre, skal benyttes. Området skal ha stengt port med adgangskontroll for gang- og vegadkomster. Porten kan stå åpen i åpningstid for 2.part (kunder, reisende) når det er aktivitet på området. Gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal (daglig) driftsadkomst skal unngås. I stedet skal gjerdet forlenges på begge sider av sporet slik at området fremdeles oppleves som omsluttende inngjerdet, typisk i en lengde av 50-100 m fra der det ville vært naturlig med port.
Informasjon om vurdering av kjøretøy med hensyn til klatrevennlighet er under utarbeidelse. Dokumenthenvisning vil komme senere. Henvendelser kan i mellomtiden stilles til driftsleder iht. FSE §6. Dersom det ikke forefinnes en risikovurdering av aktuelt kjøretøy med annen konklusjon betraktes dette som "utilstrekkelig kjøretøysikring" med hensyn til klatrevennlighet.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:01 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:37 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:42 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

OK--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:25 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:31 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!