520 2021 Endringsartikkel 2505

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2505
Forslagsdato 29.11.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Banelegeme
Avsnitt 2.1.3 Filterlag
Forslagstekst Filterlag/separasjonslag

Skillet mellom undergrunn og underbygning samt mellom to granulære lag i underbygningen skal oppfylle filterkriteriet som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging «Separasjon og filterlag» .Filterkriteriet har som mål å begrense materialene i det mest finkornige laget i å trenge inn i det grovere laget. Dersom filterkriteriet ikke oppfylles av materialene i seg selv, skal det benyttes et separasjonslag.

b) Separasjonslaget kan bestå av sand og grus og/eller fiberduk. Separasjonslaget består i dag normalt av en fiberduk.

c) Avhengig av undergrunnens bærevene kan det være behov for forsterkning ved for eksempel bruk av geonett. Separasjonslag skal ha tilstrekkelig permeabilitet for å slippe gjennom vann, holde tilbake løsmassepartikler og motstå gjentetting.

2.2.1 Separasjonslag av fiberduk Fiberduker (geotekstiler) til separasjons- og filterformål sertifiseres i et felles nordisk system, NorGeoSpec 2012. Produkter som velges, skal ha gyldig NorGeoSpec-sertifikat. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller tredjeparts verifisering til samme kvalitetsnivå Fiberduk som anvendes skal være av bruksklasse (profile) 4. For meget bløte masser (cu< 25kPa) og maksimal stein størrelse er større enn 200mm skal det benyttes fiberduk klasse 5. e) Fiberduk skal anvendes iht. Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging.


2.2.2. Filterlag av fiberduk Fiberduk til filter, for eksempel rundt drensgrøfter, i erosjonsforbygning eller mot drenslag skal velges ut fra evne til å slippe gjennom vann, holde tilbake løsmassepartikler og motstå gjentetting. Se for øvrig kapittel Drenering og Erosjonssikring

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringsforslaget gjelder en oppdatering av eksisterende krav til filterlag i trauet. Endringsforslaget viser i hovedsak til eksisterende krav i N200.

3 Vurdering av endringen

De ulike innspillene i endringsforslaget sammenlignes med eksisterende krav i TRV. Sammenligningen blir som følger:

Kommentar til a) (første pkt. over b): Dekket av TRV:00829 "Filterlaget skal bygges opp slik at filterkriteriene er oppfylt, jf. Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging"

Kommentar til b): Dekket av TRV:08828 "Filterlag under steinmasser kan bygges opp av grus eller sand." og TRV:00830 og TRV:00831.

Kommentar til c): Dekket av TRV:00835 "Fiberduk kan brukes som et supplement til mineralske filtermaterialer, ev. i kombinasjon med geonett.."

Kommentar til d) (angitt som 2.2.1): Her er det to krav som foreslås: 1) Fiberduk skal ha skal ha gyldig NorGeoSpec-sertifikat. 2) Fiberduk som anvendes skal være av bruksklasse 4. For meget bløte masser (cu< 25kPa) og maksimal steinstørrelse større enn 200 mm skal det benyttes fiberduk klasse 5.

1) representerer et nytt krav 2) delvis dekket av TRV:00832, dvs. unntatt for meget bløte masser der det stilles strengere krav i TRV:00835

Kommentar til e): Dekkes av TRV:00834 "Fiberduk skal anvendes iht. [NS 3420 del I4] og Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging"

Kommentar til 2.2.2: Forslaget som helhet er stilt til 2.1.3 Filterlag på traubunn. Forslaget gjelder filterlag andre steder i underbygningen og er ikke relevant her.

Generelt vil krav til sertifisering etter NorGeoSpec 2012 for fiberduker som anvendes i underbygningen sikre at de produkter som blir brukt holder de spesifikasjoner som er anbefaltet for slike produkter. NorGeoSpec 2012 er et system der infrastrukturforvaltere innen vei og jernbane i Finland, Sverige, Norge og Estland, ulike testlaboratorier og SINTEF Certification som NorGeoSpec-sertifiseringsorgan samarbeider i en sertifiseringsprosess og spesifikasjoner av geosyntetiske og geosyntetiskrelaterte produkter.

3.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet gjennom å stille krav at fiberduken er sertifisert etter NorGeoSpec 2012.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet gjennom å stille krav at fiberduken er sertifisert etter NorGeoSpec 2012.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet gjennom å stille krav at fiberduken er sertifisert etter NorGeoSpec 2012.

3.4 S - sikkerhet

Mindre relevant. Ev. problemer i underbygningen som følge av dårligere fiberduk vil avdekkes i overbygningen

3.5 L - levetid og kapasitet

Økt levetid gjennom å stille krav at fiberduken er sertifisert etter NorGeoSpec 2012.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring da dette er en bransjestandard som aktuelle leverandører av fiberduker forventes å følge.

3.7 K - klima og miljø

Bedre kontroll at slike krav håndteres gjennom sertifisering etter NorGeoSpec 2012

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Referanse til norgeospec.org

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er ikke sendt på høring.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende krav tilføres eksisterende krav TRV:00832: Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller tredje parts verifisering til samme kvalitetsnivå.

Endret krav TRV:00832 blir da:

Fiberduk som anvendes i banelegemet skal være av bruksklasse IV.

  1. Dokumentasjon: Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 for bruksklasse IV og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller inneha tredje parts verifisering til samme kvalitetsnivå.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:11 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:53 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:05 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:35 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!