520 2021 Endringsartikkel 3086

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3086
Forslagsdato 01.09.2021
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 8 Stabilitet
Avsnitt 8
Forslagstekst Nytt underavsnitt.

Stabilitet i kvikkleireområder skal etter TEK17 bli vurdert etter metode som gitt i NVE veileder 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred". Denne opererer med tiltakskategori K0 til K4, der K4 er strengast. Veleideren har denne teksten på side 26: "For valg av tiltakskategori for vei og bane vises det til aktørenes egne regelverk: for eksempel Statens vegvesen Håndbok V220 (20) og BaneNORs tekniske regelverk (21)." Slik referanse finst ikkje i Bane NORs TRV og må leggast inn.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon


Regelendringa gjeld vurdering av områdestabilitet ved utbygging og tiltak i områder der det er kvikkleire. Regelendringa gjeld ikkje for krav til underbygninga for sporet og påverkar derfor ikkje korleis denne skal byggast opp, men gir råd om val av tiltakskategori for vurdering av generell stabilitet av terrenget i områder med kvikkleire. Slik områdestabilitet blir vurdert etter NVE sin veileder 1/2019, og denne har henvising til Bane NORs tekniske regelverk for støtte til val av tiltakskategori. Per i dag gir ikkje TRV rettleiing for dette, og ein tekst er derfor foreslått her.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påverkar ikkje pålitelighet for jarnbanetrafikk

3.2 A - tilgjengelighet

Påverkar ikkje tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Påverkar ikkje vedlikeholdbarhet - det skal ikkje etablerast noko som skal vedlikehaldast

3.4 S - sikkerhet

Gir faglig støtte til bruk av NVE veileder 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred" og bidrar positivt til prosjektert sikkerhet Det er ikkje lagt inn noko system som kan svikte

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påverknad.

3.6 Ø - økonomi

Ingen direkte påverknad.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påverknad på klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NVE veileder 1/2019:

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til tekst :

Avsnittsoverskrift: Områdestabilitet i kvikkleireområder

a) Ved jernbanetiltak i områder med kvikkleire utredes områdestabiliteten etter retningslinjer gitt i NVEs veileder Nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Den lokale stabiliteten ved tiltaket prosjekteres med absolutte krav til partialkoeffisient i samsvar med TRV:01975 og etter øvrige krav i Teknisk regelverk og norske standarder, herunder Eurokoden.

b) NVE 1/2019 nevner fem tiltakskategorier, K0 til K4, og angir at tiltakskategori (se også TEK17 §7-3) skal fastsettes ut fra konsekvens for tiltaket ved skred. NVE 1/2019 sine eksempler på tiltakskategori for ulike tiltak er veiledende også i jernbaneprosjekter.

c) Fastsettelse av tiltakskategori skal alltid begrunnes.

d) Følgende anbefalinger gis:

  1. Nye stasjoner, plattformer og godsterminaler bør plasseres i tiltakskategori K4.
  2. Ny utbygging generelt utenfor stasjonsområder bør plasseres i tiltakskategori K3 eller etter særskilt vurdering høyere.


"Lærebokstoff":

Som støtte for valg av tiltakskategori utover kravene som er gitt ovenfor gis noen eksempler, men vurdering av de lokale forholdene kan tilsi at det er fornuftig å velge andre (gjerne høyere) kategorier. (Eksemplene er ikke uttømmende).
- Etablering av mastefundamenter langs eksisterende spor foreslås plassert i tiltakskategori K1
- Forlengelse av eksisterende plattformer og etablering av kulverter under spor i eksisterende jernbanefyllinger foreslås plassert i tiltakskategori K2
- Følgende tiltak foreslås plassert i tiltakskategori K3: Forlengelse eller nyetablering av krysningsspor langs eksisterende jernbane. Utvidelse av eksisterende stasjoner i sammenheng med økt trafikkmengde. Etablering av hensettingsområder
"Slutt av Lærebokstoff"

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:01 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:23 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:14 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:20 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 13:29 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:59 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!