520 2021 Endringsartikkel 3092

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3092
Forslagsdato 03.09.2021
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 9 Frost
Avsnitt TRV:02015
Forslagstekst For undergrunn i telefarlighetsklasse T1 eller T2 er frostsikring ikke nødvendig.
Referansedokumenter

klipp.pdf

2 Systemdefinisjon

Regelendringa gjeld krav til prosjektering av frostsikringslag, og det er foreslått at dette blir lempa på for hensettingsområder

3 Vurdering av endringen

Vi er ikkje på linje med Vegdirektoratet når vi alltid krever frostsikring også for naturleg grunn av telefarlighetsklasse T2. SVV tillét at det ikkje blir brukt frostsikringslag for naturleg grunn av T1 og T2.

Telehiving er meir kritisk for jarnbanen enn for vegar, men vi bør kunne lempe på kravet for hensettingsområder der hastigheiten er lav.
regelverket har allereide ein generell reduksjon av kor tjukt frostsikringslaget må vere for hensettingsområder, men kravet bør kunne falle bort når risikoen for telehiving er lav


Det er derfor anbefalt at det i avsnittet 3 under hovudoverskrift "Frostsikringslag" blir tatt inn denne teksten:


Frostsikringslag anses ikke nødvendig i hensettingsområder når jordprøver med tilstrekkelig sikkerhet viser at naturlig grunn ikke er av dårligere telefarlighetsklasse enn klasse T2.

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.
Når kriteriet "når jordprøver med tilstrekkelig sikkerhet viser at naturlig grunn ikke er av dårligere telefarlighetsklasse enn klasse T2" er oppfylt kan det reknast at det er lav risiko for svikt. Eventuell svikt vil utvikle seg gradvis og kan korrigerast.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.
Frostsikringslaget skal ikkje vere tilgjengeleg

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.
Frostsikringslaget skal ikkje vedlikehaldast.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.
Frostsikringslaget medfører ikkje farar på overordna jarnbanesystemnivå


Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.
Eventuell svikt skjer gradvis og gir ikkje brå svikt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.
Det er ikkje venta at levetida blir påverka.


Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader. Investeringskostnaden kan bli betydelig redusert for hensettingsområder. Vedlikehaldkostnaden kan gå noko opp, men basert på SVVs erfaring for vegar er netto innsparing er venta.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold. Klima ikkje relevant

Hjelpetekst: Miljøbelastninger. Vesentleg reduksjon av CO2-utslepp ved bygging av hensettingsområder.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig


I bok 520 kapittel 9 "Frost" er denne teksten foreslått lagt inn i avsnitt 3:

(ny tekst i kursiv - blir endra til ikkje-kursiv når det blir lagt inn i regelverket)

3 Frostsikringslag

Frostsikringslaget ligger mellom forsterkningslag og traubunn. Tykkelsen av dette laget varierer avhengig av materialer og stedlige frostmengder, samt av dimensjonerende hastighet på strekningen. Laget kan falle helt bort hvis grunnen ikke er telefarlig.

Frostsikringslag anses ikke nødvendig i hensettingsområder når jordprøver med tilstrekkelig sikkerhet viser at naturlig grunn ikke er av dårligere telefarlighetsklasse enn klasse T2.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 11:32 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 10:06 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 23:00 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:05 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:19 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 07:44 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!