520 2021 Endringsartikkel 3094

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3094
Forslagsdato 07.09.2021
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 5
Avsnitt 5.1 eller nytt avsnitt
Forslagstekst Valg av konsekvensklasse og geoteknisk kategori. Det bør finnes et avsnitt som sier hvordan valg av konsekvensklasse og geoteknisk kategori skal gjøres. Mitt forslag at man utgår fra den tekst som finnes i teknisk designbasis for IC:

Konsekvensklasse: Konsekvensen av en skade i midlertidig fase (før ferdigstillelse) som ikke går ut over eksisterende bane i drift, vurderes som alvorlig og defineres til konsekvensklasse 2 (CC2) dersom ikke omkringliggende berørt infrastruktur eller bygninger tilsier høyere konsekvensklasse. Midlertidige støttekonstruksjoner kan etter vurdering defineres til konsekvensklasse 2 dersom bane i drift ikke berøres. Hensettingsanlegg kan etter vurdering settes til konsekvensklasse 2 for delstrekninger mellom bruer og/eller konstruksjoner. Parkeringsplasser for personbiler i tilknytning til stasjoner kan også etter vurdering settes til konsekvensklasse 2 når de ikke ligger i tilknytning til bruer og/eller konstruksjoner som bærer toglast. Konsekvensen av en skade i permanenttilstanden som berører bane i drift vurderes som stor/svært alvorlig og defineres til konsekvensklasse 3 (CC3). Veg- og jernbanebruer defineres i konsekvensklasse 3. Det gjør også høye fyllinger eller fyllinger i sjø. Midlertidige og permanente støttekonstruksjoner som berører bane i drift defineres i konsekvensklasse 3. Pålitelighetsklasse: Pålitelighetsklasse (RC) følger av konsekvensklasse (CC) slik at CC2 - RC2 og CC3 - RC3.

Geoteknisk kategori: Geoteknisk kategori 1 omfatter små og relativt enkle konstruksjoner. Geoteknisk kategori 2 omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold. Geoteknisk kategori 3 omfatter konstruksjoner eller deler av konstruksjoner som faller utenfor grensene for kategori 1 og 2. Konstruksjoner som berøres av kvikkleire skal settes til Geoteknisk kategori 3.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringa gjeld retningsliner for val av konsekvensklasse og geoteknisk kategori ved prosjektering av jarnbaneanlegg, utover det som kan lesast ut av Eurokodane 0 og 7.


3 Vurdering av endringen

Retningsliner for val av konsekvensklasse og geoteknisk kategori ved prosjektering av jarnbaneanlegg vil bidra til einheitleg prosjektering uavhengig av vald konsulent for prosjektet. Slike retningsliner er allereie del av "Design basis" for intercity, men bør leggast inn også i Teknisk Regelverk for å bli generelt gyldig.


Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Slik tekst er foreslått lagt inn, eventuelt som tabellar. teksten er i hovudsak kopi av det som står i "Teknisk designbasis Intercity", unntatt å opne opp for CC2 for lave jarnbanefyllingar på god grunn. Fagansvarleg vuderer det som unødvendig å ha ekstern kontroll etter klasse CC3 på dette tilfellet.

Instilling


Følgende retningslinjer og krav gjelder for valg av geoteknisk kategori og konsekvensklasse (gjelder ikke bergskjæringer eller tunneler)


Geoteknisk kategori:
Geoteknisk kategori velges ut fra den geotekniske og kontruksjonsmessige vanskelighetsgraden for prosjektet. Se også NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016.

 • GK1 - Geoteknisk kategori 1 omfatter små og relativt enkle konstruksjoner ved oversiktlige og ukompliserte grunnforhold.
 • GK2 - Geoteknisk kategori 2 omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold.
 • GK3 - Geoteknisk kategori 3 omfatter konstruksjoner eller deler av konstruksjoner som faller utenfor grensene for kategori 1 og 2. Konstruksjoner som berøres av kvikkleire skal settes til Geoteknisk kategori 3.


Konsekvensklasse:
Valg av konsekvensklasse (CC1, CC2, CC3) for bruer og for "Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller" er gitt i tabell NA-A1(901) i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. For øvrige arbeider i løsmasser gis det retningslinjer nedenfor. Merk at konsekvensklasse i første rekke er knyttet til konsekvens av feilsituasjoner, og ikke til geoteknisk kategori, unntatt for arbeid i kvikkleire som uansett settes til CC3.

Konsekvensklasse CC1:

 • Ingen arbeider eller konstruksjoner som omfattes av Bane NORs regelverk.


Konsekvensklasse CC2:

 • Konsekvensen av en skade i midlertidig fase (før ferdigstillelse) som ikke går ut over eksisterende bane i drift, vurderes som alvorlig og defineres til konsekvensklasse CC2 dersom ikke omkringliggende berørt infrastruktur eller bygninger tilsier høyere konsekvensklasse.
 • Midlertidige støttekonstruksjoner kan etter vurdering defineres til konsekvensklasse CC2 dersom bane i drift ikke berøres.
 • Hensettingsanlegg kan etter vurdering settes til konsekvensklasse CC2 for delstrekninger mellom bruer og/eller konstruksjoner.
 • Parkeringsplasser for personbiler i tilknytning til stasjoner kan også etter vurdering settes til konsekvensklasse CC2 når de ikke ligger i tilknytning til bruer og/eller konstruksjoner som bærer toglast.
 • Jernbanefyllinger lavere enn 3 meter av mineralske masser på grunn med høy bæreevne og med liten terrenghelning slik at fyllingens indre stabilitet er avgjørende for beregnet sikkerhetsfaktor kan etter vurdering settes til CC2.


Konsekvensklasse CC3:

 • Konsekvensen av en skade i permanenttilstanden som berører bane i drift og som vurderes som stor/svært alvorlig og defineres til konsekvensklasse CC3. Dette vil omfatte de fleste jernbanefyllinger unntatt de som kan plasseres i CC2.
 • Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller, herunder kvikkleire.
 • Veg- og jernbanebruer defineres i konsekvensklasse CC3.
 • Høye fyllinger eller fyllinger i sjø settes til CC3.
 • Midlertidige og permanente støttekonstruksjoner som berører bane i drift defineres i CC3.

Pålitelighetsklasse:

 • Pålitelighetsklasse (RC) følger av konsekvensklasse (CC) slik at CC2 - RC2 og CC3 - RC3.


Prosjekteringskontrollklasse PKK og utførelseskontrollklasse UKK

Prosjekteringskontrollklasse PKK og utførelseskontrollklasse UKK fastsettes etter regler gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:02 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:40 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 13:53 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 08:52 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 09:50 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 11:08 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!