520 2022 Endringsartikkel 2969

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2969
Forslagsdato 26.03.2021
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Geotekniske forutsetninger
Forslagstekst Bergskjæringer og geoteknisk kategori.

Teknisk regelverk angir at Eurokode 7 skal benyttes, men sier ikke, slik som Svv, hvilken geoteknisk kategori bergskjæringer skal plasseres i. Det savnes en veiledning til dette i regelverket, eller en angivelse av hvilken kategori bergskjæringer skal ligge i. Tilsvarende sier regelverket for Tunneler at "alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelser viser godt og forutsigbart berg, kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1."

Man kan tenke seg en tilsvarende tilnærming som for tunneler. Utfordringen er da at man kan få for rigide, enkle krav, og ikke fleksible tilpassede krav med lokal spesifikk vurdering.

Statens vegvesen har i N200 Vegbygging angitt hvilke skjæringer som skal plasseres i de ulike kategoriene, se vedlegg.


TRV:00011

a) NS-EN 1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering skal benyttes.

Referansedokumenter

Håndbok N200 Vegbygging_202 Geoteknisk klassifisering.pdf

2 Systemdefinisjon

Bergskjæringar skal prosjekterast etter NS-EN 1997-1 "Geoteknisk prosjektering", og etter denne standarden skal det definerast Geoteknisk Kategori, Konsekvensklasse, Pålitelighetsklasse og kontrollklasse for prosjektet. Denne endringsartikkelen gir eit forslag til korleis slike klassar kan definerast for bergskjeringar.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Det er gjort tydeligere hvilken geoteknisk kategori som bør velges ved prosjektering ifølge Eurokoden av bergskjæringer, dette kan redusere risiko for svikt.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Det antas at ved riktig prosjektering er risiko for nedetid pga ustabilitet redusert.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Systemet skal ikke vedlikeholdes

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå. Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Riktig valg av konsekvensklasse påvirker mengde av prosjektering- og utførelseskontroll i gunstig retning.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid. Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Det antas at livsløpskostnad er uendra.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold. Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Endringa påvirker ikke klima eller miljø i noen retning

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

4.1 Instilling

I Kapittel 8 "Stabilitet" blir det oppretta eit nytt avsnitt med tittel Geoteknisk kategori og konsekvensklasse for bergskjæringer:

2.2.4 Geoteknisk kategori og konsekvensklasse for bergskjæringer

Til forskjell fra prosjektering for konstruksjoner er det for bergskjæringer praksis at konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og prosjekteringskontrollklasse følger geoteknisk kategori. Dette har sammenheng med at kravet til prosjektering og regimet for kontroll følger av vanskelighetsgraden.


Bergskjæringer plasseres i utgangspunktet i geoteknisk kategori GK3
Unntak: Bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige grunnforhold kan ligge i geoteknisk kategori GK2 eller GK1. Valget skal begrunnes.

  • For bergskjæringer med GK3 skal konsekvensklasse CC3, pålitelighetsklasse RC3 eller RC4, og prosjekteringskontrollklasse PKK3 velges
  • For bergskjæringer med GK2 skal konsekvensklasse CC2, pålitelighetsklasse RC2, og prosjekteringskontrollklasse PKK2 velges
  • For bergskjæringer med GK1 skal konsekvensklasse CC1, pålitelighetsklasse RC1, og prosjekteringskontrollklasse PKK1 velges

Utarbeidd av : --Svagei (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 14:18 (CET)

4.2 Diskusjon - bakgrunn for innstilling

Forslaget til nytt krav blei diskutert i møter mellom Rune H. Fagerheim, Trine Sagen Bye, Knut Karlsen og Geir Svanø 13. mars 2021.

Trine Bye Sagen oppsummerte møtet slik:

Bergskjæringer og geoteknisk kategori – en oppsummering etter møtet 12.mars 2021 Krav til bergskjæringer ligger i regelverket for Underbygning. Som et generelt prinsipp skal norsk standard (NS) følges ved prosjektering og bygging av jernbane. Dette kan presiseres tydeligere i regelverket, både for Underbygning, Tunneler og Bruer og konstruksjoner. Vedlegg c Normgivende referanser i Underbygning bør også gås igjennom. Betydningen av et slikt vedlegg til regelverket er uklart. Bruer og konstruksjoner har listeført standarder «som benyttes for prosjektering», men et generelt prinsipp bør være at man for det eksplisitte krav henviser til punkter i standarder, håndbøker og andre dokumenter som er relevante. Fagansvarlige tar en gjennomgang av sine respektive regelverk.

I Underbygning/Prosjektering og bygging/4 Generelle tekniske krav, er det angitt spesifikt at Eurokode 7 skal benyttes:

TRV:00011
a) NS-EN 1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering skal benyttes.

Eurokode 7 bærer preg av å være utarbeidet med hovedfokus innen geoteknikk, og Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) har derfor utarbeidet en veileder som gir en praktisk rettet veiledning i bruk av standarden knyttet til berg, en omforent tolkning av standardens krav og eksempler knyttet til standardens punkter. Fastsettelse av geoteknisk kategori vil fremkomme som en funksjon av prosjektets pålitelighetsklasse (CC/RC) og vurdering av grunnforholdenes kompleksitet (vanskelighetsgrad):

Henvisning til side 11 (PDF-side 12) i NBG: VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7 TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING

Teknisk regelverk henviser ikke til denne veiledningen, og veiledningen gir heller ingen spesifikke krav til geoteknisk kategorisering av bergskjæringer.

Håndbok N200: Statens vegvesen har derimot spesifisert dette i sin håndbok N200 Vegbygging, der følgende er beskrevet om geoteknisk klassifisering av bergskjæringer:

Bergskjæringer

Følgende bergskjæringer skal plasseres i geoteknisk kategori 3:
• bergskjæringer høyere enn 10 m (målt fra ferdig veg)
• bergskjæringer der svakhetssoner/slepper vil kunne føre til større utglidninger
• bergskjæringer i foten av høye skråninger/fjellsider der inngrep vil kunne føre til stabilitetsproblemer
• bergskjæringer med skrånende terreng over skjæring, hvor skredfare og stabilitet må håndteres
• bergskjæringer der hensynet til bygninger, konstruksjoner, infrastruktur o.l. i umiddelbar nærhet må ivaretas
• bergskjæringer i bergarter som vil kunne gi forurensende avrenning

Følgende bergskjæringer kan plasseres i geoteknisk kategori 2:
• middels høye (inntil 10 m) bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige/uvanlige grunnforhold mht. sprengning og stabilitet

Følgende bergskjæringer kan plasseres i geoteknisk kategori 1:
• lave skjæringer < 5m

Statens vegvesen sier altså at alle bergskjæringer høyere enn 10 m, alltid skal ligge i geoteknisk kategori 3.

Anbefaling fra møtet: Etter en diskusjon i møtet anbefales det at det etableres krav i Teknisk regelverk om at bergskjæringer i utgangspunktet skal ligge i geoteknisk kategori 3, og at bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige grunnforhold kan ligge i geoteknisk kategori 2 eller 1. Begrunnelse for geoteknisk kategori må gjøres av det enkelte prosjekt. Tilsvarende er gjort for tunneler.

Nasjonalt tillegg til Eurokode 0 angir hvordan kontrollform (egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll) skal ivaretas. Merk at Bane NOR kan utføre utvidet kontroll dersom vi ikke har deltatt direkte i det arbeidet som skal kontrolleres (sikre uavhengighet). Bane NOR har også rammeavtale på utvidet kontroll som kan benyttes ved behov

Referanser:
• N200 (juni 2021) Vegbygging, utdrag geoteknisk klassifisering av bergskjæringer, se avsnitt 1.1.2.1.3, 1.1.2.2 og 1.1.2.3 Lenke til N200 (2021)
• Nasjonalt tillegg til Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016)
• NBGs Veiledning til Eurokode 7: https://bergmekanikk.no/wp-content/uploads/2014/02/Veiledning-Eurokode-7-Versjon-1-november-2011.pdf

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:02 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 15:56 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:34 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 08:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 17:51 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 20:24 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!