520 2022 Endringsartikkel 3167

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3167
Forslagsdato 11.01.2022
Forslagsstiller Helen Margarethe Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt TRV:00764
Forslagstekst Foreslår følgende tilleg i kravet:

Unntak: Faste og midlertidige objekter som ikke oppfyller krav til avstand og som kan ansees å være farlig for personalet skal markeres med skilt/merke med gule og sorte felt eller mastevarsler i form av fjærende stropper.

Ref. https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=tjn:Kapittel_3#saerskilte_farer_for_skiftebetjeningen

Bakgrunnen for endringsforslaget er følgende endringsforslag: #3160 og #2919 og #2920

I tillegg til dette forslaget til unntak bør det legge inn eksempler på merking i skiltregelverket.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

På stasjoner og sidespor der det kan forekomme skifting plasseres master og andre objekter med stor høyde utenfor skifteprofilet. Skifteprofilet beskriver et profil tilpasset sikrer at skifteren, som står på et stigtrinn på siden av vognkassen, ikke kommer i kontakt med disse objektene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Merkingen forutsettes å opprettholdes gjennom vedlikeholdsrutiner.

3.2 A - tilgjengelighet

Merkingen forutsettes å opprettholdes gjennom vedlikeholdsrutiner.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Merkingen forutsettes å opprettholdes gjennom vedlikeholdsrutiner.

3.4 S - sikkerhet

Forslaget er i tråd med gjeldende dispensasjonspraksis. Gjemmomføringen av ERTMS-programmet og andre utbygningprosjekter krever oppsetting/fornyelse av skilt og gjerder nær eksisterende spor for å ivareta trafikale og sikkerhetsmessige hensyn. På eksisterende stasjoner vil ivaretagelse av skifteprofil for alle aktuelle spor bli uforholdsmessig kostbart slik at det er innvilget en rekke dispensasjoner de siste årene. Unntak som er foreslått gjenspeiler den praksis som har vært fulgt ved behandlingen av disse dispensasjonene.

3.5 L - levetid og kapasitet

Unntaket sikrer at skifting kan fortsatt utføres på spor der det oppstår innskrenkninger i skifteprofilet.

3.6 Ø - økonomi

Unntaket gjør at man unngår kostbare ombygginger på eksisterende stasjoner.

3.7 K - klima og miljø

Unntaket bidrar til at skifting kan fortsette på stasjoner og sidespor som benyttes av godstrafikk.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Forslaget er behandlet i samarbeid med Transport/Rullende materiell

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er i tråd med praksis frå handsaming av dispensasjonar på temaet. Det er derfor anbefalt at dette unntaket blir lagt til kravet i TRV:00764:

  • Unntak: Dersom kravet ikke lar seg seg oppfylle innenfor rimelige rammer, kan master og andre gjenstander plasseres slik at de kommer innenfor det skraverte området til figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C. Disse objektene skal da markeres med skilt/merker med gule og sorte felt eller mastevarslere.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:02 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:54 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:56 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:38 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 18:47 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:08 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!