520 2022 Endringsartikkel 3363

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3363
Forslagsdato 16.08.2022
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst En rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av NFF, konkluderte med uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske maskiner, og dette frarådes på det sterkeste.
Referansedokumenter

Rapport-risikovurdering-NFF-rev-0.pdf

2 Systemdefinisjon

Regelendringa inngår ikkje i eit jarnbanesystem, men gjeld sikker bruk av sprengstoff i anleggssituasjonen.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Kravet skal gje pålitelighet ved sprengingsarbeid når det blir bukt elektriske maskiner. Kravet er sett for å unngå ulykker på grunn av utilsikta detonasjon.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravet skal gjelde i heile anleggsperioden

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Systemet skal ikkje vedlikehaldast.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Kravet skal gje pålitelighet ved sprengingsarbeid når det blir bukt elektriske maskiner. Kravet er sett for å unngå ulykker på grunn av utilsikta detonasjon.


Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikkje relevant

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Ikkje relevant

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Kravet er ein føresetnad for å kunne bruke elektriske maskiner.

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport risikovurdering NFF (pdf)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Foreslår nytt avsnitt nr 13 i Bok 520 kapittel 4: Eksisterande avsnitt 13 får nytt nummer (14)

FORSLAG:

13. Bruk av sprengstoff sammen med elektriske maskiner

Som ledd i "Det grønne skiftet" tas elektriske maskiner i bruk for anleggsarbeider. For sprengningsbransjen kan dette innebære en sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk og håndtering av sprengstoff med elektriske tennsystemer. En studie viser at det er en uakseptabel høy risiko for utilsiktede detonasjoner av elektriske tennsystemer ved bruk av elektriske maskiner.

{TRV:XXXXXX]
Bruk av elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff tillates ikke i kombinasjon med elektriske maskiner.


Etter tilbakemelding frå Brede Nermoen er teksten foreslått endra til:--Svagei (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 10:53 (CEST)

TRV:XXXXX

Elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff tillates ikke på anlegg der det benyttes elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. aug. 2022 kl. 13:46 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 14:20 (CEST) Er "elektriske maskiner" tilstrekkelig definert? ved å skrive "elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy" blir teksten kanskje klar nok? Enig og OK til innholdet. --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:22 (CEST)


Teksten er foreslått endra til:
Elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff tillates ikke på anlegg der det benyttes elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy.--Svagei (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 10:48 (CEST)

Supert, da er det svært små muligheter for å finne på misforståelser. ok --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 13:44 (CEST)

Hører dette til i vårt tekniske regelverk?--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:26 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:42 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:24 (CEST) OK til justert tekst--Tbr (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 12:24 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:44 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!