520 2022 Endringsartikkel 3373

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3373
Forslagsdato 18.08.2022
Forslagsstiller Kjetil Brattlien
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Kapittel 8 stabilitet
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Vi mangler definerte krav til skredsikkerhet for skred fra bratt terreng. Vi har krav for kvikkleireskred, og ønsker tilsvarende for snøskred, steinsprang mm. Forslag følger:

Sikkerhet mot skred fra bratt terreng a) For nye byggverk i jernbaneprosjekter skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i forskrift TEK17 § 7-3. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred iht. gjeldene sikkerhetsklasse (S1-S3). Det presiseres at kravet gjelder nye byggverk og ikke alle deler av nye «jernbaneanlegg». b) Nye byggverk som stasjonsbygninger, lagerbygg og øvrige bygninger gis sikkerhetsklasser (S1-S3) som anbefalt i TEK17 § 7-3. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes. c) Nye plattformer, overgangsbruer, gangkulverter og tilsvarende plasseres i sikkerhetsklasse S2 dersom de er «normalt trafikkerte». For stasjoner med lite personopphold eller deler av stasjon med lite personopphold kan sikkerhetsklasse S1 benyttes. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes. d) For ny jernbane utenfor stasjonsområder skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i forskrift TEK17 §7-3 for sikkerhetsklasse S1. Det betyr at ny jernbane skal plasseres på trygg side av faresone for skred med største nominelle årlige sannsynlighet på 1/100. I områder hvor «100-årsskredet» kan nå jernbanen, skal fysiske sikringstiltak bygges.

Forklarende tekst i grå boks: Sannsynligheten for at tog treffes direkte av skredet eller at skredmassene stopper og blir liggende i sporet slik at tog kjører inn i skredmassene, vil være vesentlig lavere enn 1/100 dvs. skje vesentlig sjeldnere enn hvert 100 år i gjennomsnitt.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det nye kravet gir retningsliner for å velje rett sikkerheitsklasse mot skred i bratt terreng for nybygg i jarnbaneprosjekt.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng og gir ikkje eit element som skal inngå i jarnbanesystemet.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng og gir ikkje eit element som skal inngå i jarnbanesystemet.

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen vedlikehald. Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng og gir ikkje eit element som skal inngå i jarnbanesystemet.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng og gir ikkje eit element som skal inngå i jarnbanesystemet.

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Regelendringa er ei hjelp for sikker prosjektering i skredutsett terreng og gir ikkje eit element som skal inngå i jarnbanesystemet.
Sikkerheitsklassene er definerte slik at det ikkje skal bli stilt urealistiske krav til sikring..

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Ikkje relevant

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kriteria for sikkerhet mot skred fra bratt terreng er gitt i TEK17 §7-3. Det er nødvendig å ta inn ein referanse til dette i Teknisk Regelverk, og det er foreslått at den kan ligge som eit eige avsnitt i "Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet av sideterreng." https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Stabilitet#Stabilitet_av_sideterreng

Ein slik tekst er foreslått:

8.6 Sikkerhet mot skred fra bratt terreng

TEK17 Kapittel 7 gjelder sikkerhet mot naturpåkjenninger, og §7-3 gir sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Sikkerhetsklassene er gitt i tabell i TEK17, tabellen er gjengitt her:

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
S1 liten 1/100
S2 middels 1/1000
S3 stor 1/5000


For jernbaneprosjekter anbefales slike sikkerhetsklasser:

  1. For nye byggverk i jernbaneprosjekter skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i forskrift TEK17 § 7-3. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred iht. gjeldene sikkerhetsklasse (S1-S3). Det presiseres at kravet gjelder nye byggverk og ikke alle deler av nye «jernbaneanlegg».

  2. Nye byggverk som stasjonsbygninger, lagerbygg og øvrige bygninger gis sikkerhetsklasser (S1-S3) som anbefalt i TEK17 § 7-3. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes.

  3. Nye plattformer, overgangsbruer, gangkulverter og tilsvarende plasseres i sikkerhetsklasse S2 dersom de er «normalt trafikkerte». For stasjoner med lite personopphold eller deler av stasjon med lite personopphold kan sikkerhetsklasse S1 benyttes. Valg av sikkerhetsklasse skal begrunnes.

  4. For ny jernbane utenfor stasjonsområder skal sikkerhet mot skred fra sideterreng vurderes i henhold til retningslinjer gitt i forskrift TEK17 §7-3 for sikkerhetsklasse S1. Det betyr at ny jernbane skal plasseres på trygg side av faresone for skred med største nominelle årlige sannsynlighet på 1/100. I områder hvor «100-årsskredet» kan nå jernbanen, skal fysiske sikringstiltak bygges.


For ny jernbane som plasseres i ytterkant av 1/100 faresone så vil det være vesentlig lavere årlig sannsynligheten enn 1/100 for at tog treffes direkte av skredet eller at skredmassene stopper og blir liggende i sporet slik at tog kjører inn i skredmassene, dvs. skade fra skred vil skje vesentlig sjeldnere enn hvert 100 år i gjennomsnitt.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:49 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:50 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:32 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:27 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:27 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:46 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!