520 2023 Endringsartikkel 3531

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3531
Forslagsdato 18.01.2023
Forslagsstiller Gisle Paulsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Det bør komme inn en formulering i regelverket om at

Det skal ikke bygges på frosset jord. Det skal sørges for at jord ikke fryser før man bygger på den. Om joden er frosset, så må den tines før det kan bygges. Det må i sistnevnte tilfelle også vurderes om det er nødvendig å masseutskifte jord som har tint da det kan bli redusert bæreevne i jord som har tint på grunn av økt vanninnhold.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Forlaget gjeld riktig preparering av såle under fylling og fyllingfot, som er av betydning for stabilitet og setningar og dermed indirekte for pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Forlaget gjeld riktig preparering av såle under fylling og fyllingfot, som er av betydning for stabilitet og setningar og dermed indirekte for tilgjengelighet av sporet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Delsystemet skal ikkje vedlikehaldast, men riktig preparering av sålen under fylling og fyllingsfoten kan bidra til å redusere anna vedlikehald.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå. Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Forlaget gjeld riktig preparering av såle under fylling og fyllingfot, som er av betydning for stabilitet og setningar og dermed for kvalitet av av sporet. Overordna sikkerhet er ikkje påverka.


3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid. Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Riktig preparering av såle under fylling og fyllingsfot kan bidra til redusert skadeutvikling i underbygning og er gunstig for levetid av underbygninga.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Riktig preparering av såle under fylling og fyllingsfot kan bidra til redusert skadeutvikling i underbygning og er gunstig for totaløkonomi.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold. Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Utilstrekkeleg preparering av såle under fylling og fyllingsfot kan bidra auka vedlikehald. Forslaget skal bidra til å sikre riktig grunnarbeid og unngå unødig vedlikehald, som er gunstig for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Bane NOR sitt tekniske regelverk for "Underbygning/Prosjektering og bygging" har ingen spesifikke krav til preparering av sålen under fyllingar, medan SVVs N200 har spesifikke krav, til dette, som vist her:

SVV N200 Krav 1.12.2—1 SKAL
      Før oppstart av fyllingsarbeider skal:
      — Hele sålen (terreng under fyllingsareal) avdekkes og renskes for humusholdige lag, stubber og
       røtter, samt stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen i første laget av fyllingen.
      — Rensk under motfylling utføres der det er nødvendig av hensyn til stabilitet.
      — Frosne masser i fyllingssålen fjernes.
      — Arbeider i fyllingssålen planlegges/prosjekteres. Omfang vil variere med kompleksitet. 

I praksis blir arbeida nok utført i retning av det som N200 har krav om, men av særleg betydning for Bane NOR er kravet om at frosne massar i fyllingssålen skal fjernast.

Eksisterande Bok 520, Kapittel 6 "Banelegeme" Avsnitt 4 "Fylling" har dette underavsnittet:

4.3.5 Fyllingsfot/såleforsterkning
For fyllingsfot/såleforsterkning, se Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Stabilitet.

Foreslått endring:

Det er foreslått å endre dette til ny overskrift, med slik tekst:

4.3.5 Såle og fyllingsfot

Før oppstart av fyllingsarbeider skal følgende prosjekteres/planlegges og utføres:

 1. Utførelse: Hele sålen (terreng under fyllingsareal) avdekkes og renskes for humusholdige lag, stubber og røtter, samt stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen i første laget av fyllingen.
 2. Utførelse: Rensk under motfylling utføres der det er nødvendig av hensyn til stabilitet.
 3. Utførelse: Frosne masser i fyllingssålen fjernes.
 4. Utførelse: Ved behov skal lokal stabilitet i fyllingsfot forsterkes, se 3.1.2 Fyllingsfot/såleforsterkning i Kapittel 8 (Stabilitet)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 13:08 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 27. jan. 2023 kl. 13:53 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 08:50 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:16 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:25 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 06:28 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!