520 2023 Endringsartikkel 3577

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3577
Forslagsdato 07.03.2023
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Gjerder
Avsnitt Utforming av gjerder
Forslagstekst Det bør etableres to gjerdetyper i tillegg til de tre eksisterende. Disse gjerdetypene er industrigjerde og høysikkerhetsgjerd som kan/skal benyttes der det er viktig å holde allmenheten utenfor.


Industrigjerde Industrigjerde benyttes på steder det er viktig å holde allmenheten utenfor jernbanens område for å beskytte allmenheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg med klippe- eller klatresikker utførelse. TRV:XXXXX Et industrigjerde skal settes opp på gjerdestolper av stål T50x50x6 med fotplate eller for nedslåing.

TRV:XXXXX Klippesikker versjon skal bestå av flattstål 15x6 mm horisontalt.

TRV:XXXXX Det skal normalt benyttes maskestørrelse på 50x200 mm for å hindre klatring. 1. Utforming: Alternativ utgave for ekstra sikkerhet kan ha maskestørrelse på 12,7x72,6 mm (internasjonal standard for bla. Fengsler)

Skilting av industrigjerde gjøres iht. TRV:02259. Høysikkerhetsgjerde Høysikkerhetsgjerde benyttes på steder det er særs viktig å holde allmenheten utenfor jernbanens område for å beskytte allmenheten mot å komme i berøring med høyspenningsanlegg med klippe- eller klatresikker utførelse samt minimal åpning mellom maskene. TRV:XXXXX Et høysikkerhetsgjerde skal i tillegg til «matter» med minimal åpning mellom maskene og som er sveiset sammen ha dybdesikring som f.eks. en ekstra rad med ytterligere et gjerde.

TRV:XXXXX Et høysikringsgjerde kan i tillegg kombineres med kameraer og sensorer som fanger opp vibrasjoner.

Skilting av høysikkerhetsgjerde gjøres iht. TRV:02259.


I tillegg bør det lages et krav til gjennomføring av risikoanalyse for valg av gjerdetype.

TRV:XXXXX Hvilken av gjerdtypene flettverks-, industri- eller høysikkerhetsgjerd som velges skal gjøres ved hjelp av en risikoanalyse.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Sikkerhetsgjerder som palisade- og gittergjerder kan anvendes der det er behov for økt sikring mot inntrenging enn det som gis av flettverksgjerder. Palisade- og gittergjerdene er såkalt klippesikre og det kreves bruk av vinkelsliper eller lignende støyende apparater som antas å bidra til denne økte sikkerheten. I tillegg er gjerdehøyde og avstand mellom spiler/maskevidde dimensjonert slik at det ikke lar seg gjøre å forsere gjerdet gjennom de naturlige åpningene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Bruk av klippesikre gjerder vil redusere mulighetene for uvedkommende å ta seg inn på det inngjerdede området.

3.2 A - tilgjengelighet

Slike gjerder er mer solide/robuste slik at det forventes at deres funksjon har lav sviktrate.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Slike gjerder er mer solide/robuste slik at det forventes at det kreves mindre vedlikehold knyttet til å reparere hull o.l.

3.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet mot inntrenging av uvedkommende da gjerdetypen er meget robust og klippesikker. Det kreves stige/annet klatreutstyrer eller destruktive apparater (vinkelsliper e.l.) for å forsere gjerdene, noe som antas å forhindre grupper av inntrengere.

3.5 L - levetid og kapasitet

Økt robusthet gir økt levetid.

3.6 Ø - økonomi

Kostnaden for anskaffelse og montering av slike gjerder er høyere. Det forutsettes at slike gjeder kun benyttes der dette anbefales gjennom stedlige risikoanalyser.

3.7 K - klima og miljø

Økt bruk av metaller. Det antas at bruken av slike gjerder blir liten da flettverksgjerder fremdeles vil være det naturlige valg for å sikre jernbanens områder for inntrenging fra uvedkommende.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Det er en rekke leverandører som forhandler disse gjerdetypene. Beskrivelse av gjerder og aktuelle dimensjoner på stolper, spiler, maskevidde osv. finnes på leverandørsider. Likeledes vises det anvendelsesområder for gjerdene på disse sidene.

3.9 Høringskommentarer

Det anses ikke nødvendig med høringer av denne kravendringen. Kravendringene åpner for en mulighet for å benytte nye gjerdetyper uten at det er nødvendig å søke dispensasjon fra gjeldende regler.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Gjerder med høyere sikkerhet mot inntrenging tilføres under avsnitt 3 om gjerdetyper. Dette er gjerdetyper som kan leveres av flere leverandører og tilpasses lokale forhold der behovet for slike gjerder baseres på lokale risikoanalyser. Det anses derfor ikke nødvendig med utførelseskrav for slike gjerder. Det foreslås derfor å kun legge inn et nytt funksjonskrav som åpner for bruk av slike gjerder der eksisterende løsning med flettverksgjerde ikke vurderes som tilstrekkelig.

Forslag til endring i innledende lærebokstekst avsnitt 3.

Det skilles i hovedsak mellom 3 gjerdetyper:
  • trådgjerde
  • nettinggjerde
  • flettverksgjerde

I tillegg forekommer viltgjerder av ulik utforming.

endres til

Det skilles i hovedsak mellom 5 gjerdetyper:
  • trådgjerde
  • nettinggjerde
  • flettverksgjerde
  • palisadegjerde
  • gittergjerde

I tillegg forekommer viltgjerder av ulik utforming.

Forslag til nytt avsnitt

3.4 Palisadegjerde og gittergjerde

Der det er behov for høyere sikkerhet mot inntrenging kan det benyttes såkalte klippesikre gjerder som er vanskelige å forsere. Eksempler på slike gjerder er palisadegjerder og gittergjerder. Valg og utforming av slike gjerder gjøres på bakgrunn av en stedlig risikovurdering.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 07:49 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK, men det ser ut som det er flere betegnelser på disse gjerdetypene. Panelgjerde, industrigjerde, gittergjerde er alle betegnelser på gjerder med høyere grad av sikkerhet/ robusthet. Det kan kanskje tydeliggjøres i kravet ved å bruke "Gjerder med høyere sikkerhet" i overskriften?---Jse (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 10:44 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:20 (UTC) Synes ikke at saken er tilstrekkelig utredet mhp konsekvenser--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:48 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 09:05 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:26 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:36 (UTC)

5.5 Konklusjon

Foreslått overskrift endres til "Gjerder med høyere sikkerhet"

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!