520 2023 Endringsartikkel 3732

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3732
Forslagsdato 18.08.2023
Forslagsstiller Maria Hetland Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Drenering
Avsnitt 9.2 / TRV:02133
Forslagstekst Det foreslås at stål fjernes i listen av rørmaterialer som kan brukes i avsnitt. 9.2 og at avsnitt 9.2.3 også fjernes
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringa gjeld om stålrøyr kan brukast for stikkrenner. Bakgrunnen for forslaget er ikkje at stålrøyr har manglande stukturell styke, men at erosjon skadar overflatebehandlinga slik at røyret korroderer.

I samråd med forslagstillar er forslaget endra slik at stålrøyr framleis kan brukast, men at det blir stilla tilleggskrav for bruken, slik desse også framgår av SVVs handbok N200.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Endringa skal gje større påliteligheit av stikkrenner av stål fordi risikoen for skadeleg korrosjon skal reduserast.

3.2 A - tilgjengelighet

Sikre tilgjengeligheit av sporet fordi endringa har til hensikt å sikre at levetida blir som tiltenkt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Sjølve stålrøyret skal ikkje vedlikehaldast, men stikkrenna skal elles vedlikehaldast i samsvar med generiske rutiner.

3.4 S - sikkerhet

Med denne regelendringa skal stålrøyr ikkje brukast der massetransport gjennom stikkrenna kan føre til erosjon og dermed korrosjon. Sikkerheita vil derfor betrast.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringa har til hensikt å sikre tilsikta levetid på 100 år.

3.6 Ø - økonomi

Betra livslaupskotnad gjennom å sikre tilsikta levetid på 100 år.

3.7 K - klima og miljø

Ingen negativ verknad på klima eller miljø av denne endringa. Men endringa er viktig på grunn av endra ytre klima med meir intens nedbør.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens vegvesen handbok N200 (2022 utgåve) avsnitt 2.11.1.3" Rør og rørdeler av korrugert stål"

https://store.vegnorm.vegvesen.no/n200_2022

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarleg instiller på at det blir tatt inn krav som gjeld levetida for korrugerte stålrøyr brukt som stikkrenner.

Krav i dag:

TRV:02140 a) Det kan anvendes korrugerte stålrør (spiralkorrugerte eller sammenskrudde stålplater).


Kravet blir endra til:

TRV:02140: Det kan anvendes korrugerte stålrør. Stålrørene skal ha dokumentert levetid på 100 år. Stålrør skal ikke brukes der bekk/elv er masseførende pga. slitasje på røret.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 07:50 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK - --Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 08:23 (UTC) ok, men det det kunne også vært formulert slik at valgt korrosjonsbeskyttelse skulle hensynta erosjonsslitasje. Enig med foregående, --Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:51 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:38 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:32 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!