520 2023 Endringsartikkel 3742

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3742
Forslagsdato 28.08.2023
Forslagsstiller Maria Hetland Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 9.3 Trase og fall
Avsnitt TRV:02143
Forslagstekst 9.3 Fall

a) Stikkrenner skal legges med tilstrekkelig fall for å være selvrensende (se tabell under hentet fra VA miljøblad nr. 64).


1) Min. fall ut fra krav til innløpskontroll og selvrensing 2) Max Fall mht. fare for erosjon nedstrøms 3) Max fall pga. fare for rørslitasje


PS: Se vedlegg for å få med tabell!

Referansedokumenter

TRV revisjon 9.3 Trase og fall.pdf

2 Systemdefinisjon

Det er levert to endringsforslag for fall av stikkrenner, #3742 og #3743. Desse gjeld bok 520 kapittel 11. Drenering avsnitt 9 Stikkrenner underavsnitt 9.3 Trasé og fall
Bakgrunn for endringsforslaget er at Bane NOR trenger tydeligere krav til fall og tydeligere krav til når det må erosjonssikres.
Forslagene behandles samlet.


Eksisterende tekst:

9.3 Trasé og fall

<Lærebokstekst>

TRV:02143

a) Stikkrennen skal være selvrensende for sand og grus.

1. Utførelse: Stikkrennen skal ha minimum fall på 6 ‰.

TRV:02144

b) I tilfeller hvor erosjonsproblemer ventes å kunne oppstå ved utløp med for stor vannhastighet, bør maksimalt fall ikke overstige 10 ‰.

Det er foreslått å endre til følgende:


9.3 Fall

Lærebokstekst fjernes da den ikke har særlig relevans i regelverket, og ikke er tydelig mht "Stikkrenne" og "Ekstra stikkrenne"

TRV:02143

Stikkrenner skal legges med tilstrekkelig fall for å være selvrensende (se tabell under hentet fra VA miljøblad nr. 64).

Min (1) Minste fall ut fra krav til innløpskontroll og selvrensing
Maks (2) Største Fall med hensyn til fare for erosjon nedstrøms
Maks (3) Største Fall på grunn av fare for rørslitasje

--Svagei (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 13:03 (UTC)Kommentar: Tabellen skal rettast slik at der det står 0-5 promille skal det stå 5 promille

TRV:02144

Ved fall større enn "Maks (2)" gitt i TRV:02143 må det erosjonssikres dersom det er erosjonsutsatte masser ved utløpet.


3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Endringa ventes å gi større pålitelighet fordi det skal gi større mulighet for selvrensing av stikkrenner, og tydeligere kriterier for når det må erosjonssikres.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringa ventes å gi større sportilgjengelighet fordi det skal gi større mulighet for selvrensing av stikkrenner, og tydeligere kriterier for når det må erosjonssikres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringa ventes å gi redusert vedlikeholdsbehov fordi det skal gi større mulighet for selvrensing av stikkrenner, og tydeligere kriterier for når det må erosjonssikres.

3.4 S - sikkerhet

Endringa ventes å gi redusert risiko for utvasking ved stikkrenner fordi det skal gi større mulighet for selvrensing av stikkrenner, og tydeligere kriterier for når det må erosjonssikres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Stikkrenner er dimensjonert for 100 års levetid

3.6 Ø - økonomi

Forventet mindre risiko for svikt og redusert vedlikehold gir lavere livsløpskostnad.

3.7 K - klima og miljø

Endringa har ingen virkning på klima og miljø, men det er behov for endringa på grunn av økt klimabelastning langs jernbanen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

--Svagei (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 12:55 (UTC) Fagansvarleg anbefaler at endringa blir gjennomført.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:40 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 14:04 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:35 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:51 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:36 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:31 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!