520 2023 Endringsartikkel 3744

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3744
Forslagsdato 28.08.2023
Forslagsstiller Maria Hetland Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Drenering
Avsnitt
Forslagstekst Kap. 9.7 Flomløp

Et flomløp kan brukes som tiltak ved: - utfordringer med massetransport, sørpeskred og/eller isskjøving - manglende kapasitet i eksisterende stikkrenne - lav fylling hvor det ikke er plass til å legge tilstrekkelig stor stikkrenne Flomløpet legges med fordel høyere i fyllingen enn hovedløpet, slik at dette tas i bruk når hovedløp ikke har kapasitet til å ta unna vannet. Flomløp må legges med tilstrekkelig avstand til hovedløp til at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering. Kravene i kap. 9 Stikkrenner gjelder også for flomløp.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon


Flomløp er utilstrekkeleg beskrive i TRV per i dag. Det er forslått eit nytt avsnitt 9.7 til Bok 520 kap 11 Drenering.

2.1 Nytt avsnitt om flomløp er foreslått


9.7 Flomløp

Et flomløp kan brukes som tiltak ved:
  • utfordringer med massetransport, sørpeskred og/eller isskjøving
  • manglende kapasitet i eksisterende stikkrenne
  • lav fylling hvor det ikke er plass til å legge tilstrekkelig stor stikkrenne
  • Flomløpet legges med fordel høyere i fyllingen enn hovedløpet, slik at dette tas i bruk når hovedløp ikke har kapasitet til å ta unna vannet.
  • Flomløp legges med tilstrekkelig avstand til hovedløp til at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering.

TRV:XXXXX

  • Flomløp skal legges med avstand til hovedløp slik at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering, minimum 0,5 meter
  • Kravene i Avsnitt "9. Stikkrenner" gjelder også for flomløp.

3 Vurdering av endringen


Skade på stikkrenner kombinert med utvasking av spor sommaren og hausten 2023 viser at det er nødvendig å oppgradere krav til stikkrenner. Tydelegare krav til flomløp er del av denne oppgraderinga.

3.1 R - pålitelighet

Tydelegare anbefalingar og krav til når og korleis det bør etablerast flomløp er venta å gje større pålitelighet av stikkrennene.

3.2 A - tilgjengelighet

Det er venta at endringa skal bidra til færre skader på sporet ved stikkrenner og derfor større tilgjengelighet til sporet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring på vedlikehald. Hovudløpet for vatn må vedlikehaldast som tidlegare.

3.4 S - sikkerhet

Det er venta at risikoen for utvasking av sporet ved stikkrenner blir redusert, slik at sikkerhet for trafikken blir betra.

3.5 L - levetid og kapasitet

Stikkrenner skal ha 100 år levetid men kan bli skada ved flom og styrtregn. Med flomløp er det større sannsynlighet for at jarnbanefyllinga kan overleve flomsituasjon, slik at stikkrenna kan oppnå den levetida den er prosjektert for.

3.6 Ø - økonomi

Mindre sannsynligheit for skade gir betre livsløpsøkonomi

3.7 K - klima og miljø

Kravendringa er knytt til klimaendringar med "våtare og villare" klima.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

--Svagei (diskusjon) 3. sep. 2023 kl. 16:39 (UTC)Anbefaler at endringa blir gjennomført

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 10:58 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:37 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 21:09 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:31 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:39 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:30 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!