521 2013 Endringsartikkel 597

1 Endringsinformasjon

EndringsID 597
Forslagsdato 2013-06-17 13:23:11
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521
Kapittel Alle
Avsnitt
Forslagstekst Nye krav for TBM i henhold til rapport fra Rambøll må legges inn i regelverket for Tunnel slik at regelverket blir komplett også for borede tunneler.
Referansedokumenter Rapport TBM-krav

TBM-krav

Tilbakemeldinger fra Utbygging

2 Endringer

Til nå har Teknisk regelverk stort sett dekket krav til sprengte tunneler. Rambøll har derfor tatt en gjennomgang av Teknisk regelverk for Tunneler slik at kravene blir komplette også ved bruk av tunnelbormaskin (TBM) som drivemetode.

Det er lagt til nye krav innenfor følgende områder:

  • 4 Generelle tekniske krav: Her er det gitt en oversikt over hvilke internasjonale standarder og guider som TBM-tunneler skal utføres i overensstemmelse med. Det blir også henvist til disse i de andre kapitlene.
  • 6 Forundersøkelser: Krav til forundersøkelses er stort sett likt uansett drivemetode. Det er tilføyd ett krav om at det ved et TBM-prosjekt skal gjøres abrasjonsteste av steinmaterialets brukbarhet
  • 7 Tunneldrift: Her er det lagt inn lærebokstekst som gir en beskrivelse av de ulike TBM-typene. Her er også lagt inn krav til TBM'ens egenskaper og spesifikasjoner som skal overholdes uavhengig av TBM-type innenfor følgende områder:
- Sikkerhet
- Vedlikehold
- Undersøkelsesboring
- Stabilitetssikring
- Betongsegmenter
- Transport av utgravd materiale
- TBM-operasjonssystem
- Brannbeskyttelse

Disse kravene vil kunne fungere som en guide til hvilke forhold og vurderinger som skal eller bør gjøres hvis et prosjekt planlegges utført med TBM.

I dette kapitlet er det også tatt inn krav innenfor 5.2 Måleprogram og registreringer under boring av tunnelen. Dette er relatert til bormaskinene og boreprosessen.

  • 9 Stabilitetssikring:

Dette kapitlet er dekket med hensyn til NTM, og kun på de punkter hvor TBM-metoden avviker er det gjort tilføyelser innenfor stålbuer og betongsegmenter:

Stålbuer: Dette er en forholdsvis vanlig sikringsmetode når åpen TBM drives i dårlig berg. Dette kan være et nødvendig tiltak som en øyeblikkelig sikring for å opprettholde tunnelens form. Kravene som er tatt inn gjelder betraktninger som skal gjøres i forbindelse med planlegging av stålbuer.
Betongsegmenter: Betongsegmenter kan være nødvendig ved strenge innlekkasjekrav eller ved vanskelige grunnforhold. Avsnittet her omhandler krav til prefabrikkerte betongsegmenter. Betongsegmenter kan fungere både som sikring av lokale parti med dårlig berg, og som permanent vannsikring og holdbar foring i hele tunnelens lengde (kan sammenlignes med full utstøping av en sprengt tunnel).

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, er vurdert ut fra parameterne under. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se referansedokumenter

3.8 Høringskommentarer

Kommentarer fra Utbygging, se høringskommentarer fra Utbygging, er tatt inn i regeleverket.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. --Trine Bye Sagen

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Utbygging

Tilbakemelding fra Utbygging, se vedlegg.

OK, 23.08.2013 Finn Holom

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

ok

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres