521 2013 Endringsartikkel 690

1 Endringsinformasjon

EndringsID 690
Forslagsdato 2013-10-31 13:58:21
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521
Kapittel 5 Profil
Avsnitt 2 Normalprofil
Forslagstekst En profilutvidelse bør vurderes for tunneler med tillatte hastigheter fra og med 200 km/h og oppover, og lengder 200-1500 m.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det er spesielt tunneler med lengde 2-5 ganger toglengden (persontog) som får en økning av den genererte trykkpulsen i tunnelen, og hvor resulterende trykk kan overstige aktuelle komfortgrenser. Med typiske toglengder på 100-300 m vil dette være gjeldende for tunneler med lengde 200-1500 m. Effekten er virksom både for dobbeltspor og enkeltsporede tunneler, og blir mer markert desto høyere hastigheten er. En profilutvidelse bør vurderes for tunneler med tillatte hastigheter fra og med 200 km/h og oppover, og lengder 200-1500 m.

Profiløkningen er primært for å tilfredsstille komfortkrav i tog som ikke er trykktette.

2.1 R - pålitelighet

Ingen effekt.

2.2 A - tilgjengelighet

Tunnelen kan gjøres tilgjengelig for flere togtyper uten komforttap, dvs. krever ikke trykktette tog.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt tverrsnitt gir økte vedlikeholdskostnader, men er neppe vesentlig.

2.4 S - sikkerhet

Gunstig av sikkerhetsmessig- og komforthensyn.

2.5 L - levetid

Ingen effekt.

2.6 K - kapasitet

Ingen effekt.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

UIC Code 779-11 R Determination of railway tunnel cross-sectional areas on the basis of aerodynamic considerations

EN 14067-Part 1-6 "Railway application - Aerodynamics-Part 1-6", Comité Européen de Normalisation (CEN) Brussels, (2003).

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. -Trine Bye Sagen-

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Trenger kost/nytte-vurdering

Kravet må henvise til EN-standarden som angitt under referansedokumenter. OK under denne forusetningen.

4.2 Utbygging

Kravet må henvise til EN-standarden som angitt under referansedokumenter. OK under denne forusetningen.

4.3 Bane

Jeg regner med at denne saken har kommet opp som en konsekvens av diskusjonen ifm Follobanen (?) Da dette vel kan ha store økonomiske konsekvenser ønsker jeg at saken presenteres for oss i Godkjenningsstyret slik at vi får et bedre beslutningsunderlag

Kommentarer:

Dette er kun et fysisk forhold. For å tilfredsstille komfortkrav i kortere tunneler kreves et noe større tverrsnitt på grunn av større opptredende trykk i disse tunnelene. Forholdet er hensyntatt i forbindelse med enkelte tunneler som er prosjektert på strekningen Farriseidet-Porsgrunn.

For å vise konsekvensene om hvilken profilutvidelse som trengs hvis tunnelen skal være åpen for ikke trykktette tog og godstog:

  • For V 180 – 200 km/h dimensjonerende hastighet: 10 % profilutvidelse, eller trykkutjevningssjakt, for tunneler 2 - 5 ganger toglengden
  • For V > 200 km/h – 250 km/h dimensjonerende hastighet: 20 % profilutvidelse, eller trykkutjevningssjakt, for tunneler 2 – 5 ganger toglengden
  • For V > 250 km/h dimensjonerende hastighet: krever tunnelspesifikke beregninger

Foreslår å supplere kravet med en forklarende lærebokstekst som viser til de opptredende fysiske forhold som opptrer i denne type tunneler.

 --Christopher Schive (diskusjon) 16. jan 2014 kl. 22:40 (CET)

OK/JMe - 19.01.2014

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres