521 2015 Endringsartikkel 1074

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1074
Forslagsdato 24.02.2015
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Stabilitetssikring
Avsnitt 3 Materialkrav
Forslagstekst Dagens krav til miljøklasser i tunnel er korrosjonsklasse for konstruksjonsstål C5-M (kyst- og havstrøk med høyt saltinnhold). Det viser seg at krav til levetid (80 år) og miljøklasse gjør det vanskelig å få bolter som er innenfor disse kravene.

Det bør vurderes å endre angitte eksponeringsklasse for tunnelmiljø til en mindre aggresiv korrosjonsklasse, f.eks. C3 (by- og indusriatmosfære, moderat forurenset med svoveldioksid, kyststrøk med lavt saltinnhold). Dette er en mer fornuftig korrosjonsklasse for miljøet inne i tunnelen. For vurdering Holm-Nykirke, se vedlegg.

Referansedokumenter

Fil:Materialkrav til betong og stålkonstruksjoner.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravet som i dag ligger i regelverket er basert på krav i det svenske regelverket om eksponering- og korrosjonsklasse for betong og stålkonstruksjoner. Kravet til korrosjonsklasse for festebolter er satt til C5-M, og gjelder for områder "kyst- og havstrøk med høyt saltinnhold". Dette er ikke en fornuftig korrosjonsklasse for miljøet inne i en jernbanetunnel, da miljøet bak vannsikringshvelvene i jernbanetunneler vil være fuktig med lekkasjevann fra berget i varierende grad. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at dette vannet har høyt saltinnhold slik at korrosjonsklassen bør falle inn under C5-M. Kravet bør derfor endres til korrosjonsklasse C3 (by- og industriatmosfære, moderat forurenset med svoveldioksid, kyststrøk med lavt saltinnhold).

Tidligere var det ikke satt krav til korrosjonsklasse for konstruksjonsstål. Det var istedet spesifisert en spesiell korrosjonsbeskyttelse som skulle følges (ref. Statens vegvesens krav). Ved å benytte korrosjonsklasse C3 vil et effektivt dobbelt korrosjonssystem (varmforsinket og pulverlakkert) gi en levetid på boltene på 100 år (se vurdering i referansedokument). Bolter med dobbel korrosjonsbeskyttelse som eksponeres for korrosjonsbeskyttelse C5-M antas å ha en levetid på sinkbelegget på ca. 10 år.

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet til boltene vil kunne svekkes noe, men vil likevel være tilstrekkelig i henhold til krav til levetid.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke aktuelt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Dobbel korrosjonsbeskyttelse ved korrosjonsklasse C3 vil gi en levetid på boltene på 100 år.

2.6 Ø - økonomi

Rimeligere.

2.7 K - kapasitet

Ikke aktuelt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se referansedokument.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales gjennomført.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --