521 2015 Endringsartikkel 1167

Endringsinformasjon

EndringsID 1167
Forslagsdato 07.07.2015
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Stabilitetssikring
Avsnitt
Forslagstekst Det foreslås en omstrukturering av kapittelet for å tydeliggjøre hvilke stabilitetsikringstiltak man kan benytte ved bygging av tunneler. Det bør inkluderer metoder som grunnfrysing og rørparaply.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

  • "Hensikt og omfang" spesifiseres med at tunneler tradisjonelt bygges som selvbærende konstruksjoner.
  • Tydeliggjøring av at bergmassen skal klassifiseres etter Q-metoden.
  • Spesifiserer at prosedyre for kontroll av bolter gjelder for endeforankrede bolter. For innstøpte bolter gjelder visuell kontroll av innstøpingen. Det som er praksis i bransjen er at det ikke gjøres uttrekkstester på innstøpte bolter, kun endeforankrede bolter. For innstøpte bolter er det avgjørende her selve prosedyren og utførelsesmåten for selve gyseprosessen. Normal kontroll av dette skjer ved at en ser at det kommer ut mørtel under plata på bolten og at denne har riktig konsistens. All erfaringsdata tilsier at selv med svært liten innstøpingslenge, så klarer man ikke å trekke ut en bolt, den vil slites i gjengepartiet. I siste versjon av Statens vegvesens Prosesskode er det også tatt ut prøvetrekking av innstøpte bolter.
  • Tatt inn en ny metode: "Grunnfrysing". For beskrivelse av metode, dimensjonering og utførelse, er det vist til Statens vegvesens håndbok V221.
  • Tatt inn en ny metode: "Rørparaply". Metoden er beskrevet ved eksempl fra Holm-Nykirke. Det er presisert at dimensjonering og utførelse må tilpasses det enkelte tunnelprosjekt.

R - pålitelighet

Ikke aktuelt.

A - tilgjengelighet

Ikke aktuelt.

M - vedlikeholdbarhet

Ikke aktuelt.

S - sikkerhet

Ikke aktuelt.

L - levetid

Ikke aktuelt.

Ø - økonomi

Ikke aktuelt.

K - kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringene anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

Ok

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --