521 2015 Endringsartikkel 1171

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1171
Forslagsdato 14.07.2015
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 12 Sikkerhetstiltak
Avsnitt 6 Varmgangsdeteksjon
Forslagstekst Varmgangsdeteksjon bør endres til "Overvåkning" for samsvar med ny TSI SRT.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

For samsvar med ny gjeldende TSI SRT endres "Varmgangsdeteksjon" til Overvåkning. Teksten er tilpasset ny utgave.

Opprinnelig tekst: a) Detektorer eller utstyr for forebygging av varmgang langs sporet skal installeres på strategiske posisjoner i jernbanenett med tunneler, slik at det er høy sannsynlighet for at varmgang oppdages før toget kjører inn i en tunnel, og for at et defekt tog kan stanses før tunnelen(e).

b) Infrastrukturforvaltningen skal utpeke varmgangsdetektorer og annen deteksjon som forebygger varmgang, og deres plassering langs sporet i infrastrukturregisteret. Jernbaneforetaket skal ta med informasjon om dette i strekningsbeskrivelsen.

a) og b) håndteres ved å følge Jernbaneverkets detektorstrategi.

Ny tekst:

a) Infrastrukturforvalter skal i samråd med jernbaneforetakene etablere deteksjon som forebygger hendelser i tunnel.

Slik overvåkning kan bestå av detektorer langs spor og detektorer i togene. Dette håndteres ved å følge Jernbaneverkets gjeldende detektorstrategi.

2.1 R - pålitelighet

Ikke aktuelt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke aktuelt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke aktuelt.

2.4 S - sikkerhet

Ikke aktuelt.

2.5 L - levetid

Ikke aktuelt.

2.6 Ø - økonomi

Ikke aktuelt.

2.7 K - kapasitet

Ikke aktuelt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI SRT:2014

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Hvordan skal varsling av tog håndteres?

4.2 Prosjekter

OK. "gjeldende detektorstrategi" bør spesifiseres/ lenkes til.

4.3 Infrastruktureier

OK (enig i Finns kommentar)

4.4 Teknologi

Varsling av tog må håndteres av annet regelverk (detektorstrategi og overvåkningsstrategi).

4.5 Konklusjon

Gjeldende detektorstrategi må spesifiseres nærmere. Det må konkret vises til IMs detektorstrategi som igjen forutsettes å være koordinert med RUs deteksjonssystemer.

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --