521 2015 Endringsartikkel 1265

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1265
Forslagsdato 01.12.2015
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Vann- og frostsikring
Avsnitt 3.1 Generelle krav
Forslagstekst I dagens TRV: I frostfri del skal det være en vannavskjerming som sikrer at det unngås vanndrypp. For nye tunneler skal vannavskjermingen være gjennomgående, dvs. dekke hele tunnelens lengde og tverrprofil over sålen.

Vi opplever at prosjektene ikke bruker regelverket slik det er tenkt og ved behov søke dispensasjon fra dette kravet. I tunneler med svært lite fukt og lekkasje bør det enkelte tunnelprosjekt selv vurdere, ut fra sine forutsetninger, om det er tilstrekkelig med vannsikringskledning kun over spor og tekniske installasjoner, eller om det er nødvendig å ha gjennomgående vannsikring i hele tunnelens lengde og tverrprofil over sålen. Behovet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, og det vil her være mulighet for kostnadsbesparelser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Direkte drypp og rennende vann som treffer konstruksjonelementer av betong eller stål medfører fort skade, og er ikke ønskelig i jernbanetunneler. Generelle fuktutslag i vegger, og vann som kommer inn i tunnelen i sålen anses imidlertid ikke å være av betydning for driften av tunnelen. I tunneler med svært lite fukt og lekkasje bør derfor det enkelte tunnelprosjekt selv vurdere, ut fra sine forutsetninger, om det er tilstrekkelig med vannsikringskledning kun over spor og tekniske installasjoner, eller om det er nødvendig med gjennomgående vannsikring i hele tunnelens lengde og tverrprofil over sålen. Det vil her være muligheter for store kostnadsbesparelser.

Denne endringen betyr at prosjektet må vurdere behovet for vannsikring spesielt for den enkelte tunnel.

Dagens krav:

b) I frostfri del skal det være en vannavskjerming som sikrer at det unngås vanndrypp. For nye tunneler skal vannavskjermingen være gjennomgående, dvs. dekke hele tunnelens lengde og tverrprofil over sålen.

c) I frostsonen skal tunnelen ha en isolert kledning som hindrer vanndrypp og isdannelse. Frostsone skal beregnes iht. Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, vedlegg B.

Nytt krav:

b) Vannavskjerming skal sikre at det unngås direkte drypp og rennende vann som kan treffe konstruksjonselementer av betong eller stål.

c) I frostsonen skal det være gjennomgående vannavskjerming, og løsningen dimensjoneres iht. beregnet frost i området. Frostsone skal beregnes iht. Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, vedlegg B.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan kreve hyppigere visitasjon, og det kan bli noe mer vedlikehold hvis man får områder med fukt/drypp.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Positiv. Det er muligheter for kostnadsbesparelser ved å ikke vannsikre 100 % av tunnelen.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport Jernbanedirektørens ledermøte: "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp".

2.9 Høringskommentarer

Forslaget til endring er beskrevet i rapport "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp", og har vært på høring internt i Jernbaneverket, til eksterne rådgivere, Statens vegvesen og Trafikverket. Eksterne rådgivere (Norconsult og NGI) ønsker ikke en slik endring, og mener gjennomgående vannavskjerming bør være hovedregelen. De mener at erfaring tilsier at vannlekkasjer vil forflytte seg over tid, og at det vil være vanskelig å skulle forutsi at enkelte tunnelflater ikke vil få lekkasje fra berget. Prosjektene i Vestfold og InterCity mener endringen bør gjennomføres slik at prosjektet selv vurderer behov for vannsikring spesielt for den enkelte tunnel da dette kan være kostnadsbesparende.

Forslag til endring ble vedtatt i Jernbanedirektørens ledermøte 5/1-16. Saksnummer 050116003.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. TBS

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Vedtatt i Jernbanedirektørens ledermøte?? --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:35 (CET) Korrosjon i skinner er et sikkerhetsproblem, jf. Romeriksporten. Det berører derfor togframføringssikkerhet i vesentlig grad. Her trenger jeg flere opplysninger for å kunne vurdere.

4.2 Prosjekter

Det bør åpnes for å foreta en vurdering av behovet for vannavskjerming også i frostsonen, slik det nå er åpnet for i resten av tunnelen.--Finn Holom (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 12:37 (CET)

4.3 Infrastruktureier

I likhet med Erik har jeg også registrert at det har vært til behandling en sak vedr dette i JDs ledergruppe. Hvis så, bør det ikke refereres til denne her?--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:44 (CET)

4.4 Teknologi

Kravteksten - som står under kapitlet "Generelle krav" - kan fortsatt misforstås i "fordyrende retning" i forhold til det som er beskrevet som bakgrunn/forklaring til kravendringen. Dersom det blir stående som foreslått vil det fortsatt være slik at man vil bygge vannavskjerming i alle frostfrie deler. Kravet bør forbedres, slik at det fremgår at tiltak kun skal gjøres der direkte drypp og rennende vann kan treffe konstruksjonselementer av betong eller stål som kan skades av dette.--Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:05 (CET)

4.5 Konklusjon

Etter presisering av gammelt og nytt krav for både frostfri og ikke frostfri del av tunnelen godkjennes endringsforslaget.


Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --