521 2017 Endringsartikkel 1641

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1641
Forslagsdato 16.01.2017
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 8 Laster
Avsnitt
Forslagstekst Hele kapitlet for Laster gås igjennom og oppdateres med riktige henvisninger (både til standarder og til Bruer/Prosjektering og bygging). I tillegg bør det gjøres en del presiseringer og rydding i kapitlet. Nye krav om dimensjonering av laster for midlertidig fase som produksjon, transport og montasje iht. Eurokode tas inn. I tillegg til krav om dimensjonering for vanntrykk i udrenerte tunneler. Komfortkriterier er ikke en last i den forstand, og flyttes til Profil og minste tverrsnitt. Påkjørselslast gjelder ikke for tunneler i berg, så her bør det henvises til påkjørselslast i Bruer/Prosjektering og bygging.
Referansedokumenter Revisjon av kap. 8 Laster

2 Vurdering av endringen

Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster har blitt gjennomgått for å gi en tydelig oversikt over hvilke laster som skal vurderes, og inndelingen er gjort på samme måte som i Statens vegvesens håndbok 500 Vegtunneler. Det er også lagt inn en klargjøring av hensikt og omfang for dette kapitlet.

Kravene til påkjøringslast og ulykkeslast (brannlast) er revidert. TSI SRT krav 4.2.1.2 a) legges inn, og gjelder for alle typer vannsikringsløsninger (kravet i 11 Sikkerhetstiltak fjernes, og det henvises til dette kravet i 8 Laster). For påkjøringslast henvises det til aktuell standarder og Bruer/Prosjektering og bygging/Laster. I tillegg skal prosjektet vurdere risiko og konsekvenser av en mulig avsporing.

Krav til komfortkriterier flyttes til Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt, da dette ikke er en last. Komfort er en av parameterne som er styrende for utforming av tunnelprofilet, og hører naturlig inn under denne boka.

Følgende nye krav foreslås tatt inn i kapitlet (kravene var ikke ivaretatt i regelverket per nå, men benyttes ved dimensjonering):

Variable laster

1. Laster i midlertidige faser: Karakteristiske verdier av egenlast og laster i midlertidige faser som produksjon, transport og montasje skal bestemmes i henhold til NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008.

2. Vanntrykk i drenerte tunneler:

a) Borede tunneler: 1. For drenerte vannsikringskonstruksjoner skal vanntrykksinduserte laster anses som neglisjerbare.

2. For udrenerte vannsikringskonstruksjoner (f.eks. sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran) skal det i utgangspunktet dimensjoneres for fullt hydrostatisk vanntrykk. For tekniske løsninger med selektive drenstiltak (f.eks. drenskanaler, drensstriper, drenshull o.l.), skal en analyse av vanntrykkssituasjonen legges til grunn for dimensjoneringen.

b) Sprengte tunneler: 1. For drenerte vannsikringskonstruksjoner anses vanntrykksinduserte laster som neglisjerbare. 2. For drenerte vannsikringskonstruksjoner (f.eks. sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran) skal det i utgangspunktet dimensjoneres for et sprekkevannstrykk i bergmassen nær tunnelkonturen på 200 kPa for et teoretisk hydrostatisk trykk på 1 MPa. For større hydrostatisk trykk skal sprekkevannstrykket nær tunnelkonturen verifiseres ved feltforsøk eller spesiell analyser.

Læreboktekst: Sprekkevannstrykket, p, nær tunnelkonturen i en sprengt tunnel vil påvirkes av den hydrauliske konduktiviteten, k, i sprengningsskadesonen (Excavation Damaged Zone, EDZ). Målinger viser at k i EDZ øker betydelig innenfor en avstand på ca. 1 m fra tunnelkonturen. Dette vil gi en reduksjon av p.

Kunnskap om dette er fra PhD-studie om dette emnet

Avsnittet som omhandler "Tekniske installasjoner, vindlast på frittstående utstyr" er ikke gjennomgått.


Alle endringer som er utført er dokumentert i vedlagte dokument. Endringer er markert i rødt.


2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Revisjon av kap.8 Laster

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. TBS.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:46 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:33 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:17 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:36 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres