521 2019 Endringsartikkel 2354

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2354
Forslagsdato 06.06.2019
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 9 Vannsikring
Avsnitt
Forslagstekst Krav som i dag ligger i teknisk spesifikasjon for vannsikringsprodukter flyttes tilbake til regelverket. Krav som er direkte hentet fra Statens vegvesen sine håndbøker tas bort, og det legges inn henvisninger. Omstrukturering for et bedre og oversiktelig regelverk. Presisering av krav til frostdimensjonering for de ulike løsningene.
Referansedokumenter Sandkasse/Tunnel/Vannsikring

2 Vurdering av endringen

Oversikt over gjennomførte hovedendringer:

  1. Omstrukturering ved ny oppbygging av kapitlet for å få et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk
  2. Krav som lå i tekniske spesifikasjon er flyttet til dette kapitlet. Det var uoversiktelig at krav til vannsikringsløsninger både lå i teknisk regelverk og i teknisk spesifikasjon. Nå blir alle krav samlet.
  3. Det er gjennomført prinsipp om at alle krav tilsvarende Statens vegvesen ikke gjentas, men at det gis en direkte henvisning til aktuelle krav i håndbøkene (N500, V520 og R761). Det er kun særegne krav for jernbanetunneler som omtales i kapitlet.
  4. Vurdering av behov for portal er lagt til dette kapitlet. Det stod tidligere ikke noe om dette i regelverket. Kravene er avstemt med krav i Statens vegvesens hb. N500.
  5. Krav til frost er tilpasset de faktiske vurderinger som skal gjøres ved å benytte bergnære vannsikringsløsninger. Dimensjoneringskriterier for de ulike løsningene er basert på innspill fra prosjekterende på de siste jernbanetunnelprosjektene i tillegg til tett dialog og anbefaling fra NTNU.
  6. Regelverket baserer seg på krav til bergnære løsninger, og krav som var knyttet opp mot hvelvløsninger er tatt bort.
  7. Det er tydeliggjort hva som er krav til vannsikring av selve trafikktunnelen og hva som er krav i verrslag/tverrpassasjer/servicetunnelerEndringene vil tydeliggjøre krav til prosjektering av vannsikringsløsninger i jernbanetunneler ved at regelverket nå gir en god oversikt over funksjonskrav som gjelder, spesifikke krav og krav til parametere som skal legges til grunn for de særskilte tunnelen.


2.1 R - pålitelighet

Kravene til dimensjonering av frost er bedre tilpasset de vannsikringsløsningene som benyttes for jernbanetunneler.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:10 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 14:06 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:26 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:24 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:16 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres