521 2019 Endringsartikkel 2517

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2517
Forslagsdato 12.12.2019
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Sikkerhetstiltak
Avsnitt 2.1.6 Tilgang til det sikre området
Forslagstekst Bortsett fra krav om lysåpning er det ikke angitt spesifikke krav til dørene til nødutganger i TSI SRT. Det er ønske fra prosjekter om at dette spesifiseres i regelverket slik at ikke hvert prosjekt skal vurdere dette.
Referansedokumenter

Krav til dører.pdf

2 Vurdering av endringen

Nedenfor angis en oversikt over krav til dører i TSI SRT, og tilhørende dokumenter:


TSI SRT 2014/2019:

4.2.1.5.1 Safe area
(d) The lay-out of an underground safe area and its equipement shall take into account the control of smoke, in particular to protect people who use the self-evacuation facilities.


TSI SRT 2014/2019:

4.2.1.5.2 Access to the safe area
(c) Doors giving access from the escape walkway to the safe area shall have a minimum clear opening of 1,4 m wide and 2,0 m high. Alternatively it is permitted to use multiple doors next to each other which are less wide as long as the flow capacity of people is demonstrated to be equivalent or higher.


TSI SRT 2014:

6.2.7.4 Facilities for self-rescue, rescue and evacuation in the event of an incident
(a) The Notified Body shall check that the solution adopted is clearly identified by a statement in the technical file and is in conformity with the requirements of clause 4.2.1.5. For assessing the evolution of the conditions in the safe area during an incident, the Notified Body shall verify that doors and structures separating the safe area from the tunnel can withstand the elevation of temperature in the closest tube.
(b) In the case where clause 4.2.1.2 (b) applies, doors giving access to the safe areas can be assessed according to a different curve to that selected according to clause 6.2.7.2 (2) above.


TSI SRT 2019:

6.2.7.4. Facilities for self-rescue, rescue and evacuation in the event of an incident
(a) The Notified Body shall check that the solution adopted is clearly identified by a statement in the technical file and is in conformity with the requirements of clause 4.2.1.5. For assessing the evolution of the conditions in the safe area during an incident, the Notified Body shall verify that doors and structures separating the safe area from the tunnel can withstand the elevation of temperature in the closest tube.


Application Guide TSI SRT 2014/2019:

4.2.1.1 Prevent unauthorized access to emergency exits and technical rooms
All emergency escape doors should be fitted with an easy to open device (sometimes referred to as anti-panic locks) from the inside without the use of a key or a tool.
4.2.1.2 Fire resistance of tunnel structures
The emergency doors giving access to a safe area are not considered to be part of the tunnel structure. Therefore, they are not subject to the requirements in 4.2.1.2 (a) and (b).
Annex 1: Reference to EN 1125:2008, relevant clauses. Doors Grade A or B to be selected. Document name: Building hardware. Panic devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes. Requirements and test methods.

Standards of voluntary use which have been identified during the drafting process of the TSI are listed in the Table 5. As far as possible, the clause of the standard which is relevant for the conformity assessment of the TSI requirement should be identified.


Final report for TSI SRT 2014:

Doors giving access to safe areas shall be assessed against a suitable temperature-time curve. This curve shall be chosen by the applicant.
Such doors shall withstand the temperature elevation for the time necessary to evacuate people from the safe area in accordance with the emergency plan.

2.1 R - pålitelighet

Mer presise krav til dører vil gi større sannsynlighet for at det stilles riktige krav. Spesifiserte krav i stedet for funksjonskrav vil gi færre faktorer man kan feilvurdere.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre på grunn av økt pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Tydeligere krav til dører vil redusere risikoen for at man monterer dører som har uforutsette vedlikeholdsproblemer.

2.4 S - sikkerhet

Mer spesifikke krav til dører vil øke sannsynligheten for at dørene fungerer som forutsett ved hendelser.

2.5 L - levetid og kapasitet

Uendret. Det er ikke spesifisert levetid til dører. Krav til funksjon av døra stilles gjennom krav til andre parametere som skal sikre at døra oppfyller sin tiltenkte funksjon ved en hendelse.

2.6 Ø - økonomi

Dette er et spesielt produkt som ikke har vært lenge på markedet. Det forventes en uvikling etter hvert.

2.7 K - klima og miljø

Har ikke relevans da det ikke er noen miljøkrav her, og det heller ikke var det tidligere.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Gjennomgang av regelverkskrav i Tyskland og Østerrike

Kravspesifikasjon Follobanen

Kravspesifikasjon Holmestrandsporten

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Under spesifiseres krav til dørenes brannmotstand, tetthet, betjening, åpningskraft og laster. Dette er basert på en gjennomgang av regelverk i Tyskland, Østerrike og Sverige. I tillegg er kravspesifikasjoner for dører i Holmestrandsporten og Follobanen gjennomgått.


1. Brannmotstand

Dørene skal i henhold til TSI SRT motstå en brann i en tid som er tilstrekkelig for evakuering. Det må vurderes hvilken funksjon dørene har. Dersom dørene adskiller tunnelen fra det sikre området hvor det kan være opphold av mange personer over lengre tid, kan det stilles strengere krav til dørene enn der dørene adskiller tunnelen fra en kortere utgang til det fri, og personer ikke oppholder seg der over tid.

Forslag til krav (tilsvarende regelverk i Tyskland, Østerrike og Sverige):

a) Dørene skal dimensjoneres for brannmotstandsklasse T90, tilsvarende en 90 min. ISO 834-brannkurve.

b) Dersom evakuerende personer skal oppholde seg i området bak døra i lengre tid (> 90 min.), skal det utføres særskilte vurderinger av døras brannmotstandsevne.


2. Tetthet

Dører som fører til sikkert område skal opprettholde sin funksjonalitet i en brann med varighet på 90 minutter, og må i tillegg fungere som en barriere for røyken. TSI SRT stiller krav om at man ved utforming av sikkert område skal ta høyde for røykkontroll. Dette kan oppnås på ulike måter, enten ved at man stiller krav til tetthet av døren, etablerer sluser med to dører inn til det sikre området, eller at det sikre området bak døren har en luftforsyning med overtrykk.

Forslag til krav for å oppnå røykkontroll:

a) Krav om røykkontroll i sikre områder kan oppnås på ulike måter:

  1. Dør med høy grad av tettthet; 50 m3/h ved temperaturer mellom 0-200°C.
  2. Etablering av sluseløsning
  3. Etablering av overtrykk i tunnelløpet


3. Betjening

TSI SRT stiller krav om at dørene alltid skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel eller annen gjenstand. Dørene må derfor utstyres med et beslag som sikrer en trygg og effektiv evakuering gjennom døra ved å bruke så liten innsats som mulig, og uten å måtte ha forhåndskunnskaper om åpningsbeslaget. Et panikkutgangsbeslag vil til enhver tid gjøre det mulig å åpne døra med hånden, eller ved å trykke kroppen mot beslaget, uten at det kreves bruk av nøkkel eller en annen gjenstand.

Application Guide for TSI SRT 2014/2019 refererer til standarden EN 1125:2008 for beskrivelse av horisontale panikkutgangsbeslag, enten ved en horisontal skyvestang (type A) eller en horisontal trykkstang (type B). Det er angitt at standarden gjelder for panikkutgangsbeslag til bruk på hengslede dører (slagdør) eller svingdører. Det er ikke angitt referanse til type beslag dersom man ønsker å benytte skyvedører.

Forslag til krav:

a) Sidehengslede dører skal ha panikkutgangsbeslag, type A eller B, i henhold til NS-EN 1125:2008.

b) Dørene skal være selvlukkende.


4. Åpningskraft

Dørene har ingen verdi dersom de ikke kan åpnes av de evakuerende ved en hendelse. Det må derfor tilstrebes at dørene kan åpnes av alle personer med overkommerlig kraft. Dessuten bør virkningen av døren være innlysende ved første blikk. En gjennomgang av krav i Tyskland og Østerrike viser at de omtaler dette som et funksjonskrav; "moderat kraft", uten at dette kvantifiseres. Det stilles imidlertid krav til åningskraft i veitunneler, og det anbefales at dette legges til grunn for våre krav. Til informasjon stiller TSI PRM krav om maksimal åpningskraft på 60 N. Dette gjelder for personer med nedsatt mobilitet, og det er naturlig at kravet for nødutgangsdører kan være noe høyere. Det antas at det ikke er personer med nedsatt mobilitet som åpner slike dører først ved en hendelse.

Forslag til krav:

a) Åpningskraft skal ikke overstige 100 N.


5. Laster

Dørene utsettes for ulike laster (lastvekslinger og trykk- og suglaster). Det legges inn en presisering av at krav i kapitlet for Laster skal legges til grun for dimensjonering av dørene som fører ut fra tunnelen.

a) For krav til dimensjonering av dører, se https://trv.banenor.no/wiki/Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Laster

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 14:39 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 13:09 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 10:49 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:07 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --