521 2021 Endringsartikkel 2812

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2812
Forslagsdato 02.11.2020
Forslagsstiller Martin Austin Stormoen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 9 Arbeider foran stuff og stabilitetssikring
Avsnitt 2.2.2 Forinjeksjon
Forslagstekst Det tillates å benytte mineralske injeksjonsmiddel basert på kolloidal silika i nanometrisk kornstørrelse der det ikke har lyktes å oppnå tilstrekkelig tetthet med sementbaserte injeksjonsmidler, eller som forinjeksjon ved krevende forhold. Injeksjonsmidlenes egnethet, viskositet og motstandsdyktighet mot utvasking, samt påvirkning på natur- og arbeidsmiljø skal være godt dokumentert.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Bane NORs tunneler skal normalt bygges som drenerte konstruksjoner. Det betyr at man tillater innlekkasje av grunnvann i mengder som er akseptable for ikke å påføre overliggende natur og bebyggelse uttørking eller setninger av betydning. Kontroll og reduksjon av vannlekkasjer skjer primært gjennom bruk av forinjeksjon tilpasset stedlige lekkasjeforhold, geologi og krav til innlekkasje. Krav til injeksjonsmidler som skal benyttes ved forinjeksjon i teknisk regelverket viser til Statens vegvesens krav i håndbok N500 Vegtunneler med tilhørende veiledning V520 Tunnelveiledning. Kravet er et skal-krav om å benytte sementbaserte injeksjonsmidler. Prosjektene må derfor søke om fravik (Svv) og dispensasjon (Bane NOR) for å benytte andre injeksjonsmidler. NFFs håndbok nr.06 "Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg" beskriver andre typer injeksjonsmidler som kan benyttes ved spesialtilfeller (og etterinjeksjon). Statens vegvesens håndbok R761 (Prosesskoden) åpner også for både bruk og prising av andre typer injeksjonsmidler enn rent sementbaserte. I følge Vegdirektoratet er dette nettopp for å åpne opp for at andre injeksjonsmidler kan benyttes ved spesialtilfeller og etterinjeksjon.

Mange av våre fremtidige tunnelprosjekter har krevende grunnforhold og strenge tetthetskrav ned mot 2 l/min/100 m. Dette kan være vanskelig å oppnå kun ved bruk av sementbaserte injeksjonsmidler. Det foreslås derfor at Teknisk regelverk åpner for bruk av mineralske injeksjonsmidler som kolloidal silika slik at prosjektene fritt kan vurdere om kolloidal silika skal benyttes som supplement til sementbasert injeksjon. Kolloidal silika er et relativt nyutviklet material for injeksjon, og består av ekstremt små partikler som gir en mer effektiv inntrengning i de finere sprekkene i berget enn sementbaserte injeksjonsmidler. Ved forinjeksjon vil man i tilfelle krevende grunnforhold og/eller strenge tetthetskrav, typisk benytte sementbaserte injeksjonsmidler til de grove sprekkene, for deretter å øke tetningseffekten ved å benytte kolloidal silika på de finere sprekkene. Man kan benytte vanlig injeksjonsutstyr for injeksjon med kolloidal silika der silika og saltvannet blandes, og man injiserer på vanlig måte.

2.1 Eksisterende krav

2.2.2 Forinjeksjon

TRV:00103

a) Forinjeksjon: For krav til forinjeksjon gjelder kapittel 6.2.2 i Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler med tilhørende veiledning V520 Tunnelveiledning, kapittel 6.4.

(Krav i N500: "Det skal benyttes sementbaserte injeksjonsmidler.")

2.2 Forslag til endringer

TRV:xxxxx

b) Materialer: Mineralsk injeksjonsmiddel som kolloidal silika kan benyttes for å oppnå tilstrekkelig tetthet.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kolloidal silika er tenkt benyttet som et supplement til sementbaserte injeksjonsmidler som primært benyttes for å oppnå tilstrekkelig tetthet i tunneler med strenge tetthetskrav og krevende grunnforhold. Blir tunnelen tilstrekkelig tørr vil dette medvirke til å opprettholde togfremføringen.

3.2 A - tilgjengelighet

Kolloidal silika vil være et nyttig hjelpemiddel for å oppnå tetthetskravet til tunnelen. Dersom man ikke lykkes med forinjeksjon vil det være nødvendig med etterinjeksjon. Dette anses som lite hensiktsmessig, både rent økonomisk, men erfaring tilsier at det også er utfordrende å oppnå tilstrekkelig tetthet ved etterinjeksjon.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vann som får bygge seg opp til is inne i tunnelen kan gi issvuller og hindringer i profilet som gir et vedlikeholdsbehov. Vanndrypp som treffer skinner over tid vil redusere levetiden til skinner betydelig med økt behov for skinnebytte. Blir tunnelen tilstrekkelig tørr vil dette medvirke til å opprettholde togfremføringen, og vil minimere behovet for vedlikehold knyttet til drypp, vannlekkasjer og isoppbygging i tunnelen.

3.4 S - sikkerhet

Innlekkasjekrav for den enkelte tunnel bestemmes utfra stedlige forhold for å ikke påføre overliggende natur og bebyggelse uttørking eller setninger av betydning. Kolloidal silika vil bidra til å oppnå innlekkasjekravet i tunneler med krevende grunnforhold og strenge tetthetskrav. Det er ikke krav til kontinuerlig vannsikring gjennom tunnelen, så en tilstrekkelig tørr tunnel vil også redusere faren for drypp, rennende vann som kan treffe jernbanetekniske installasjoner og iskjøving i områder uten vannsikring. Dersom vann og is får bygge seg opp inne i tunnelen kan man få issvuller i sporet, hindringer i profilet eller andre skader som øker fare for avsporing. Vanndrypp som treffer skinnen over tid, og som ikke oppdages tidlig nok kan utvikle seg til skinnebrudd og gi økt risiko for avsporing i tunnel.

3.5 L - levetid og kapasitet

Kolloidal silika vil bidra til å oppnå innlekkasjekravet i tunneler med krevende grunnforhold og strenge tetthetskrav slik at reduserer drypp og innlekkasje inn i tunnelrommet som kan treffe jernbanetekniske installasjoner noe som er positivt for levetiden til de tekniske komponentene i tunnelen.

3.6 Ø - økonomi

Injeksjonsmidlene i seg selv er dyrere enn sementbaserte, men en vellykket injeksjon vil imidlertid redusere totalkostnadene for prosjektet.

3.7 K - klima og miljø

Kolloidal silika består av naturlige mineraler og er et rent naturprodukt som ikke helsefarlig for mennesker og miljø. Det er ikke påvist noen særlige arbeidsmiljøutfordringer ved bruk av kolloidal silika. Alternativet til å benytte kolloidal silika er å øke volumet med sementbasert injeksjon betraktelig. Anvendelse av kolloidal silika kan være med på å redusere sementbruk og dermed klimagassutslipp.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

--Trine Bye Sagen (diskusjon) 27. jan. 2021 kl. 10:51 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:57 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:05 (CET) OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:39 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:11 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:36 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres