521 2021 Endringsartikkel 3158

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3158
Forslagsdato 15.12.2021
Forslagsstiller Martin Austin Stormoen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Forundersøkelser
Avsnitt
Forslagstekst De senere årene har det vært en utvikling i bransjen innen både kartlegging av overskuddsmasser for håndtering og etterbruk, kartlegging av geologisk mangfold, usikkerheter tilknyttet forundersøkelser og geologisk informasjon og rapportering av resultater i nasjonale databaser. Kap. 5 Forundersøkelser bør gås igjennom slik at dette gjenspeiles i kravene.
Referansedokumenter

Notat Forundersøkelser

2 Systemdefinisjon

Forundersøkelser er av stor betydning for gjennomføringen av et tunnelprosjekt. Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag/informasjon/data for å kunne vurdere gjennomførbarheten av et tunnelprosjekt og skal gi bedre forutsetninger for beregning av kostnader og byggetid. Det er også viktig at forundersøkelsene ikke kun omfatter selve undersøkelsene, men også er tydelig på å skille mellom beregninger, tolkninger og vurderinger. Forundersøkelser bør også være grunnlag for å legge til rette for bedre utnyttelse av masser fra tunnelprosjektene.

3 Vurdering av endringen

  • Synliggjøre vurdering av usikkerheter og behovet for supplerende undersøkelser.
  • Tydeliggjøre at usikkerheten i resultatene fra forundersøkelser. Dette gjelder både usikkerhet tilknyttet metoden og områder som ikke er tilstrekkelig undersøkt.
  • Synliggjøre hvilke supplerende forundersøkelser som forslås til neste planfase og undersøkelser i bygging må fremkomme. Dette er ikke tydelig nok beskrevet i dag.
  • Dagens krav henviser til Bane NORs interne planfaser som fremkommer av prosjektmodellen og avhenger i noen grad av prosjektets omfang. Det er mer riktig å henvise til de offentlige planfasene. Statens vegvesen benytter også de offentlige planfasene i sine håndbøker.
  • Krav til brukbarhet av steinmateriale fra borede tunneler (TBM) fjernes. Teststandarden som det vises til er ikke lenger gyldig. Synliggjøring av håndtering og etterbruk av overskuddsmasser gjøres på generelt nivå uavhengig av drivemetode.
  • Proaktiv om krav til registrering av resultater fra forundersøkelser i nasjonale databaser (pågående arbeid i bransjen om innmeldingsplikt).
  • Lagt inn læreboktekster for å beskrive bl.a. forventninger om omfang og hvordan usikkerhet kan beskrives.

3.1 R - pålitelighet

Forundersøkelser er knyttet til vurdering av gjennomførbarhet for et anlegg, og er ikke relevant for påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Forundersøkelser er knyttet til vurdering av gjennomførbarhet for et anlegg, og er ikke relevant for tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Forundersøkelser er knyttet til vurdering av gjennomførbarhet for et anlegg, og er ikke relevant for vedlikeholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Forundersøkelser er knyttet til vurdering av gjennomførbarhet for et anlegg, og er ikke relevant for sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Forundersøkelser er knyttet til vurdering av gjennomførbarhet for et anlegg, og ikke relevant for levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Det er ikke innført nye krav som tilsier økte kostnader. Kapittelendringen kan påvirke livsløpskostnader ved at det er tydeliggjort hva som skal inngå i forundersøkelser, og vil dermed redusere usikkerhet i anleggsgjennomføringen. Usikkerhet blir mer synliggjort og settes mer i system, og en tydeliggjøring av at forundersøkelsene tilpasses etter behov og fase i prosjektet.

3.7 K - klima og miljø

Det er mer fokus på bruk av overskuddsmasser i bransjen generelt. Det er synliggjort at etterbruk av masser er viktig, uavhengig av drivemetode.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Sandkasse med forslag til hvordan kapitlet kan struktureres: https://trv.banenor.no/wiki/Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Forunders%C3%B8kelser/Sandkasse

3.9 Høringskommentarer

Endringen en gjennomgått i stabsgruppe i seksjon Tunnel og ingeniørgeologi.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales, --Trine Bye Sagen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:45 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:31 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:03 (CET) OK--Jse (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 09:13 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:46 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 17:55 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 20:26 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres