521 2022 Endringsartikkel 3360

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3360
Forslagsdato 15.08.2022
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3 Kontroll av prosjektering og utførelse
Forslagstekst Kravene bør tydeliggjøres og forenkles. Det er blant annet uklart for prosjektene om byggherren kan utføre utvidet kontroll. Kravene må også tydeliggjøres - skille mellom kontroll av prosjektering og utførelse. Kravene følger Eurokoden, men det bør legges inn en tydeliggjøring på hvem som kan utføre uavhengig kontroll.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Teknisk regelverk stiller krav til at bergteknisk prosjektering og utførelse skal kontrolleres i henhold eurokoden.

3 Vurdering av endringen

Dagens krav til kontroll av prosjektering og utførelse er upresist og gir mye rom for tolkning. Det må tydeliggjøres at kontrollen omhandler kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse. Det er også behov for retningslinjer for hvordan denne kontrollen skal utføres, da dette i dag praktiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Kravene til kontroll tydeliggjøres, særlig gjelder dette krav til uavhengig kontroll.

Fastsetting av jernbanetunneler i en gitt geoteknisk kategori er ikke koblet mot kontrollform (egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll). Denne koblingen må i så fall angis spesifikt, og er ikke gitt i dagens krav. Krav til kontrollform er definert i eurokode 0, og angis ut fra valgt konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC). Det vil derfor være en forenkling å stille krav til hvilken CC/RC jernbanetunneler skal ligge i, i stedet for å angi geoteknisk kategori. Da vil det være helt tydelig hvilken kontrollform det stilles krav om. Tilsvarende har Statens vegvesen gjort i ny revisjon av N500 mars 2022.

Det legges inn en beskrivelse av hva som kreves ved de ulike kontrollformene slik at dette er oversiktlig og tydelig.

Utvidet kontroll innebærer blant annet krav om uavhengig kontroll. Det er behov for å spesifisere hvem som initierer kontrollen, hvordan sikre tilstrekkelig uavhengighet, kompetanse og omfang av kontrollen. Dette er gjort på grunnlag av beskrivelser i eurokode 0, byggesaksforskriften (SAK10) og Norsk bergmekanikkgruppes veileder Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.

3.1 R - pålitelighet

Gjennom en tydeliggjøring sikres felles forståelse av krav til kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Uendret, eller bedre. Tydeliggjøring av krav til kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse bidrar til å sikre riktig planlegging og gjennomføring av kontroll.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Ulik praksis på prosjektene har ført til at noen prosjekter utfører uavhengig kontroll av utførelse i egenregi, mens andre har benyttet eksterne firma til kontrollen. Ved å sikre riktig planlegging og gjennomføring av kontroll gir det også en bedre ressursutnyttelse.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav:

Kontroll av prosjektering og utførelse

Prosjektering og kontroll:

 • jernbanetunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering
 • jernbanetunneler skal kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

Geoteknisk kategori:

 • alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3
 • for tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2
 • ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1

Kontrollomfang:

 • det skal utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser som en del av kvalitetsplanen
 • kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen

Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.

---

Innstiller på følgende endringer:

Kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse

Kontroll av prosjektering omfatter kvalitetssikring av forundersøkelser og geologiske rapporter. Det kontrollers også at omfanget av forundersøkelsene og innholdet i geologisk rapport er i henhold til Statens vegvesens håndbok V521 Geologi og bergsikring i tunnel.


Kontroll av utførelse er ment å dokumentere at tunnelarbeidet uføres i henhold til prosjekteringsgrunnlaget og etter beste praksis. Uavhengig kontroll av utførelse gjøres fortrinnsvis som stikkprøvekontroll med spesielt fokus på kritiske områder. Kontrollen utføres som en kombinasjon av dokumentkontroll og befaring.

Omfang: Omfang og nivå av kontroll ved prosjektering og utførelse skal være i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 med nasjonale tillegg.

Kontrollform: Kontrollform er gitt av konsekvensklasse (CC) og pålitelighetsklasse (RC). Jernbanetunneler skal generelt klassifiseres i CC3 og RC3. Tunneler uten spesiell risiko eller vanskelighetsgrad kan klassifiseres helt eller delvis i CC2 og RC2. Kontrollformen gjelder både for prosjektering og utførelse, og skal fastsettes i tidlig planfase.

Sammenhengen mellom konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og kontrollform:

CC2/RC2 → Normalkontroll

CC3/RC3 → Utvidet kontroll,

hvorav:

Normalkontroll = egenkontroll + intern systematisk kontroll (sidemannskontroll)

Utvidet kontroll = normalkontroll + uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll:

 • Uavhengig kontroll skal utføres i byggherrens regi.
 • Kontrollerende skal være uavhengig av foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.
 • Den som gjennomfører uavhengig kontroll skal ha relevant erfaring og fagkunnskap, og ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre kontrollen på en hensiktsmessig måte. Vedkommende skal ikke være tilknyttet byggherrens prosjektorganisasjon eller ha rolle i den daglige anleggsoppfølgingen.
 • Det skal utarbeides skriftlig rapport fra uavhengig kontroll.


Kravendringen anbefales. -----Trine Bye Sagen (diskusjon) 31. aug. 2022 kl. 18:11 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:51 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 15:06 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:47 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:30 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:40 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:55 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!