521 2022 Endringsartikkel 3410

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3410
Forslagsdato 08.09.2022
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 8 Tunneldriving og stabilitetssikring
Avsnitt 2.3 Sprengning
Forslagstekst Med henvisning til forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 27-17 Boring med bergborering, og tilhørende veiledning fra Arbeidstilsynet, bør det legges inn et krav om forbud mot samtidig boring og lading:

"Samtidig boring og lading er ikke tillatt. All boring skal være avsluttet før sprengstoff bæres frem til stuff".

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen inngår ikke i et jernbanesystem, men gjelder sikker bruk av sprengstoff ved tunneldriving.

3 Vurdering av endringen

Det er avdekket at det ved enkelte prosjekter i Bane NOR har blitt praktisert samtidig boring og lading i tunnel. Dette har foregått inntil svært nylig. Når forskriften tolkes ulikt av prosjektene ser vi behov for å legge inn en presisering i TRV.

I Arbeidstilsynets kommentar til Forskrift om utførelse av arbeid §27-17. Boring med bergborerigg står det følgende:

"Faresonen vil videre oftest være området fra bomfeste og frem til stuff, også i høyden. Dette gjelder spesielt ved ladding på stuff, som ikke må skje mens boring foregår."

I en epost fra Arbeidstilsynet til Bane NOR datert 9.6.2022 spisser de denne formuleringen ytterligere og sier:

Seksjon for regelverk har sammen med Nasjonal seksjon for tilsyn sett på ditt spørsmål. Budskapet er etter vår vurdering tydelig her: Lading på stuff skal ikke skje mens boring foregår.

I en veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) om sikkerhet ved arbeider i tunnel, presiseres dette ytterligere: "Det skal ikke tas med eksplosive varer til brukerstedet før lading kan starte, dvs. etter at boring og annen klargjøring er utført."

Forslag til ny tekst i TRV er derfor basert på et utvetydig budskap fra bransjen om at samtidig boring og lading i tunnel ikke må forekomme.

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

3.4 S - sikkerhet

Samtidig boring å lading i tunnel gir uakseptabelt høy risiko for utilsiktet detonasjon av sprengstoff. Kravteksten vil hindre at det gjøres individuelle tolkninger av forskriften på det enkelte prosjekt, og dermed minimere risikoen for at det vil praktiseres samtidig boring og lading på fremtidige Bane NOR-prosjekter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant

3.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://www.eba.no/siteassets/dokumenter/hms/god-praksis-ved-arbeid-i-tunnel.pdf

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/27/27-17/

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

FORSLAG:

Nytt krav i Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring/2.3 Sprengning


[TRV:XXXXXX]

Boring og lading skal ikke utføres samtidig. All boring skal være avsluttet før sprengstoff bæres frem til stuff.


Kravendringen anbefales, --Trine Bye Sagen (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 11:55 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 13:16 (CEST)

5.2 Prosjekter

Jeg er ikke enig i at siste ledd i setningen tas inn som endring. Dette er ikke et forskriftskrav eller veiledning, men en anbefaling fra en bransjeorganisasjon. --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 15:55 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 23:03 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:43 (CEST) OK etter justering av tekst i dagens møte --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:18 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:25 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:22 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres med følgende kravformulering: Boring og lading skal ikke utføres samtidig.

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!