521 2023 Endringsartikkel 3544

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3544
Forslagsdato 24.01.2023
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 8 Tunneldriving og stabilitetssikring
Avsnitt 2.3 Sprengning
Forslagstekst Det er avdekket ulik praksis på Bane NOR sine prosjekter når det kommer til arbeid i faresonen i tunnel, dvs. området foran bomfestet på tunnelriggen under boring. Det er ingen interne retningslinjer for hvordan regelverket rundt dette skal tolkes og håndheves, og det vil være fordelaktig å innføre krav i Teknisk regelverk for å sikre at vi følger samme praksis på Bane NOR sine prosjekter.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder sikkerhet ved tunneldrivingen, og påvirker ikke jernbanesystemet i driftsfasen. RAMSLØK-parameterne er vurdert ut fra anleggsfasen.

3 Vurdering av endringen

For å komme fram til en felles praksis i Bane NOR har vi gått igjennom lover og forskrifter, praksis i bransjen, kartlagt hendelser i Synergi og vurdert risikomomenter knyttet til arbeid foran bomfestet. Konklusjonen er basert på en helhetsvurdering av denne gjennomgangen.

Risikomomenter

Typiske arbeidsoperasjoner som blir utført på stuff samtidig med boring er:

  • Lading og håndtering av sprengstoff
  • Skifte av borstenger eller borkroner
  • Montering og gysing av bolter
  • Manuell rensk

Hendelser ved arbeid med bergborerigg som kan føre til alvorlige ulykker er:

  • Utilsiktet detonasjon av sprengstoff enten ved samtidig boring og lading eller ved påboring av gjenstående sprengstoff fra forrige salve
  • Steinsprut eller nedfall av stein fra stuff ved boring
  • Nedfall av sprøytebetong eller stein fra hengen
  • Klemskade ved håndtering av stenger og borkroner nær roterende utstyr
  • Borstenger som faller fra stangmagasin eller bolter som faller ned fra korg


Lover og forskrifter

Arbeid i faresonen er regulert i "Forskrift om utførelse av arbeid § 27-17. Boring med bergborerigg". Forskriften sier at ingen skal oppholde seg i faresonen ved boring. Videre sier Arbeidstilsynet i sin kommentar til forskriften at hva som defineres som faresonen må vurderes konkret gjennom kartlegging av risiko. Arbeidstilsynet legger vekt på at risikovurdering må gjøres for hvert enkelt tilfelle.


Praksis i bransjen

Det har vært ulik praksis blant de store byggherrene i tunnelbransjen. Det er også ulik oppfatning av risiko hos henholdsvis entreprenørene og byggherrene. For å få oversikt over de ulike synspunktene og hva som er vanlig praksis er det gjort en gjennomgang av NFF-rapport, masteroppgave fra NTNU og EBA-veileder. Vi har også hatt direkte kontakt med Vegdirektoratet, Oslo kommune, maskinprodusenter, EBA, samt pågående jernbaneprosjekter i Bane NOR.

Vegdirektoratet og flertallet av fylkeskommunene tillater ingen arbeider foran bomfestet. Øvrige byggherrer gir rom for at enkelte arbeidsoperasjoner kan utføres under visse forutsetninger.


Kartlegging av hendelser i Synergi

Det er gjort en kartlegging av alle hendelser relatert til arbeid på stuff som er rapportert inn i Synergi fra 2012 til 2022. Her er det funnet 7 hendelser med personskade som er knyttet til arbeid foran bomfeste. Hendelsene består av klemskade ved skifte av borkrone/-stang, borstenger som faller ut av magasinet og nedfall av stein fra stuff/heng. Ingen av hendelsene har medført langvarig fraværsskade.

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Kravet påvirker sikkerheten positivt ved at det gir tydeligere føringer for hvilke arbeider som kan utføres samtidig med boring. Hensikten er å oppnå lik praksis på prosjektene, og legge til rette for enhetlig oppfølging. Viktigheten av prosjektspesifikk risikovurdering og sikker jobb-analyse er også fremhevet.

Kravteksten presiserer at arbeid foran bomfestet kun skal foregå fra kurv, og bare over andre bommer i drift. Dette er på bakgrunn av Synergihendelser som viser at det er spesielt risikofylt å bevege seg til fots inne ved stuff og under bommer i drift. Det kan diskuteres om dette er noe strengere enn forskriftskravet, men det anses som en nødvendig presisering for å sikre lik tolkning og oppfølging av forskriften.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Kravet har betydning for økonomi og fremdrift. Å tillate enkelte arbeidsoperasjoner ifra personkurv kan gi rom for effektivisering av arbeidet på stuff og dermed ha en positiv innvirkning på fremdriften. Kravet sikrer også like konkurransevilkår for leverandører.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Forskrift om utførelse av arbeid, med Arbeidstilsynets kommentar

Håndbok no.10 Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom

EBA veileder "God praksis ved arbeid i tunnel

Masteroppgave, NTNU (2021): "Risikoforståelse av arbeid i tunnel"

3.9 Høringskommentarer

Nytt krav har vært på høring hos nøkkelpersoner i seksjon Tunnel og ingeniørgeologi, Kontrakt og marked og Sikkerhet og kvalitet.

Til orientering: Saken skal presenteres i ledermøte Utbygging medio februar før ev. publisering av kravet. Etterskrift: Ledermøtet 14.februar ga sin tilslutning til innføring av kravet.

4 Innstilling fra fagansvarlig

TRV:xxxx Faresone ved boring med bergborerigg

Ingen skal utføre arbeid eller oppholde seg i faresonen så lenge boremaskiner er i gang eller bommer er i bevegelse. Det skal utføres risikovurdering og sikker jobb-analyse som definerer faresonens utstrekning, nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner.

Dersom det skal utføres arbeid foran bomfestet mens boring pågår skal dette begrenses til personkurv, og under forutsetning av at risikovurdering og sikker jobb-analyse er utført og viser at dette er forsvarlig. Arbeidet skal foregå utenfor definert faresone og over bommer i drift.

Arbeidsoperasjoner som kan utføres i personkurv er for eksempel merking for bolter, lett spettrensk og montering og gysing av bolter. Andre arbeidsoperasjoner som for eksempel prøvetaking, injisering, skifte av borkroner, manuelt stangskifte og entring inn og ut av kurv utføres med stans av bormaskiner.

For veiledning til horisontal avgrensning av faresonen, forslag til sikkerhetstiltak og eksempel på risikovurdering, se NFF Håndbok no.10 Sikkerhet ved arbeid i tunneler og bergrom

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 11:09 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 11:06 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 11:32 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:07 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:14 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!