522 2011 Endringsartikkel 194

Endringsinformasjon

EndringsID 194
Forslagsdato 2011-12-19
Forslagsstiller Trond Børsting
Klassifisering Kravendring
Bok 522
Kapittel 7
Avsnitt 3
Forslagstekst Vedlikeholdstiltak på stikkrenner, åpen drenering, lukket drenering og kummer bør skjerpes mht økt nedbør og klimaendringer fra at tiltak bør iverksettes når 1/3 av tverrsnittet er oppslammet til tiltak bør iverksettes når 1/5 av tverrsnitt er oppslammet.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Økt robushet

A - tilgjengelighet

Økt oppetid/tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Økt fokus på drensanlegg/vedlikehold

S - sikkerhet

Økt sikkerhet mht bedre avrenning ved flom/ekstrem nedbør

L - levetid

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Konferert bla BTU ved fagansvarlig Knut Karlsen

Innstilling fra fagansvarlig

Økt robusthet krever skjerping av anbefaling mht vedlikehold av drensanlegg.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.