522 2022 Endringsartikkel 3278

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3278
Forslagsdato 26.04.2022
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 522 Underbygning, vedlikehold
Kapittel 9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
Avsnitt TRV:07903
Forslagstekst Kravet ble gjennomgått i møte med Tommy Berget, Atle Veddegjerde, Geir Svanø og Christopher Schive 25.4.22.

Kravet foreslås fjernet. Krav til vegetasjonskontroll er dekket av de øvrige kravene i avsnitt 2.1.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påverkar ikkje pålitelighet. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Påverkar ikkje tilgjengelighet. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Påverkar ikkje sikkerhet. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Påverkar ikkje levetid og kapasitet. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Påverkar ikkje økonomi. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Påverkar ikkje klima og miljø. Forslag om å fjerne overflødig krav fordi det er dekka av andre krav i samme avsnitt

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

I bok 522 kapittel 9 Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng
avsnitt 2.1 Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen
er det eit krav som slik:


Eksisterande krav:

_______________________________________________________________________________

TRV:07903

I et 10 m bredt belte, på begge sider av sporet, regnet fra spormidt, bør det ikke være vegetasjon over markhøyde. Trær og busker bør som regel fjernes i dette området.

_______________________________________________________________________________

Kravet blei diskutert i eit møte mellom Tommy Berget, Atle Veddegjerde, Geir Svanø og Christopher Schive 25.4.22, der det blei konkludert med at kravet er overflødig fordi det er dekka av andre krav i avsnitt 2.1


Krav TRV:07903 er derfor foreslått fjerna.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:06 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 15:08 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:48 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:31 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:41 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:57 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!