522 2022 Endringsartikkel 3279

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3279
Forslagsdato 26.04.2022
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 522 Underbygning, vedlikehold
Kapittel 9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
Avsnitt TRV:02820
Forslagstekst Siste punkt foreslås endret fra

Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal når hogging er utført september- april, fjernes fra 30-meters-sonen umiddelbart.

til

Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal om mulig fjernes etter at hogging er utført.

Forslaget er fremmet da det i en del tilfeller ikke er praktisk mulig å fjerne hogsavfallet pga. manglende tilgjengelighet til området. Hogstavfallet vil kun kunne trekke til seg vilt i en kortere periode før avfallet råtner.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det endra kravet gjeld vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkøyring, og justerer kravet om fjerning av hogstavfall til det som er praktisk mogleg.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Eksisterande krav kan ikkje alltid gjennomførast av praktiske grunnar, og det er foreslått å justere kravet til eit nivå som er praktisk mogleg.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringa påverkar ikkje tilgjengelighet.

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringa gjeld vegetasjonskontroll og vedlikehald er ikkje relevant.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Kravendringa gjeld krav til fjerning av hogstavfall og teksten er justert i forhold til det som er praktisk mogleg. Det er derfor i praksis ingen endring i forhold til reell situasjon i dag. Som i dag vil hogstavfall i slike tilfelle bli liggande der det ikkje er praksisk mogleg å fjerne det, slik at vinsten i reduksjon av dyrepåkjørsel vil kome når hogstavfallet visnar.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Enkelte stadar kan kostnad ved å fjerne hogstavfall bli svært høg på grunn av dårleg tilgjenge.

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring i forhold til i dag.

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Bakgrunn

Krav TRV:02820 gjeld avsnittet 2.1.3 Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler og har slik tekst i dag:

Der det kan dokumenteres at dyrepåkjørsler er til ulempe for togframføringen skal det iverksettes tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:

  • Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
  • Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
  • Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet hjortevilt, skal når hogging er utført september- april, fjernes fra 30-meters-sonen umiddelbart.

Det siste kulepunktet seier at hogstavfall av løvtrær og furu skal fjernast umiddelbart. Ved manglande tilgjengelighet til området er dette ikkje alltid praktisk mogleg. Hogstavfallet vil då måtte bli liggande igjen, og kan då tiltrekke seg vilt i ei periode til avfallet ròtnar.

For å ta i vare at det ikkje alltid er praktisk mogleg å fjerne hogstavfall straks er det foreslått å endre TRV:02820 slik:

Foreslått endra krav: (Endra tekst i kursiv, blir skriven i normal skrift i Teknisk regelverk)

____________________________________________________________________________________________________________

TRV:02820

Der det kan dokumenteres at dyrepåkjørsler er til ulempe for togframføringen skal det iverksettes tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Vegetasjonskontroll som tiltak mot dyrepåkjørsler (spesielt mht. elg og hjortevilt) skal utføres etter følgende regler:

  • Ut til ca. 20 meter fra sporet skal all vegetasjon som kan være føde eller skjul for dyrene, fjernes og holdes nede. Med uttrykket «holdes nede» menes iverksetting av vegetasjonskontroll som først fjerner og deretter effektivt motvirker at beitevegetasjon finnes.
  • Utenfor 20-meters-beltet skal i et 10-meters belte all beitevegetasjon fjernes og holdes nede. Glissen bestand av trær kan stå. Slike trær skal kvistes minimum 3 meter opp på stammen.
  • Hogstavfall av løvtrær og furu som kan være føde for elg og annet storvilt, skal om mulig fjernes etter at hogging er utført.


Med "mulig" menes her at kravet bortfaller dersom fjerning blir urimelig kostbart

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2022 kl. 11:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 15:10 (CEST) Er bruk av flishugger å anse som "fjerning"? OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:51 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:32 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:46 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:59 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!