522 2022 Endringsartikkel 3376

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3376
Forslagsdato 19.08.2022
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 522 Underbygning, vedlikehold
Kapittel 9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
Avsnitt 1 Omfang
Forslagstekst Legg til i første punktliste "Utløsende krav av hensyn til togframføringen omfatter" nytt kulepunkt * Feil i og kortslutning av kontaktledningsanlegget. Vi ser at antall feil og kortslutninger er høyere på strekninger med dårlig vegetasjonskontroll.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det er foreslått lagt inn eit tilleggskriterium for vegetasjonskontroll for å sikre mot skade på kontaktledningsanlegget.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Forslaget skal bidra til pålitelighet av kontaktledningsanlegget ved å hindre skader på grunn av vegetasjon.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Rydding av vegetasjon for å hindre skade på kontaktledningsanlegg er forebyggande og hindrar feil og kortslutningar. Det vil auke tilgjengeligheit av infrastrukturen.

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Rydding av vegetasjon kan/vil kreve sportilgang.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Rydding av vegetasjon kan/vil kreve sportilgang.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Rydding av vegetasjon vil foregå i banen si levetid

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Rydding av vegetasjon for å hindre skade på kontaktledningsanlegg er forebyggande og bidrar til god driftsøkonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Ikkje relevant

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Til Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng avsnitt 1 Omfang er det foreslått å legge inn ei slik ekstra linje under overskrifta "Utløsende krav av hensyn til togframføringen omfatter":

Ny linje: * Feil i og kortslutning av kontaktledningsanlegget

Teksten vil då bli slik, (den nye linja står her i kursiv men vil stå med vanleg skrift i regelverket):

__________________________________________________________________

Utløsende krav av hensyn til togframføringen omfatter:

  • feil i og kortslutning av kontaktledningsanlegget
  • sikt til signalanlegg
  • trebrekk og vindfall over sporet
  • risiko for påkjørsel av elg eller annet storvilt
  • skade på drenering
  • rotsprenging
  • løvfall på skinnene og på ballastoverflaten

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:08 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 08:50 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:52 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:47 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 20:00 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!