522 2022 Endringsartikkel 3398

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3398
Forslagsdato 28.08.2022
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 522 Underbygning, vedlikehold
Kapittel 7 Drenering
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Kapittel 7 gir krav for vedlikehald av drenering, men tilrådingar eller krav for vedlikehald av terreng- og skråningsgrøfter og nedføringsrenner manglar. Vedlikehald av desse er viktig for å sikre at overvatn førast inn i stikkrenner på planlagd måte og ikkje gir vasstrykk mot jarnbanefyllinga på måtar / stadar som kan true stabiliteten eller tilfører uønska mengder slam.

Forslått tekst:

For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:

  • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
  • det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner
  • erosjonssikringen i nedføringsrenna har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
  • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Terrenggrøfter og nedføringsrenner inngår i systemet for drenering av overvatn. Desse må vedlikehaldast for å fungere etter hensikta, slik at vi kan unngå skade på jarnbanefylling eller stikkerenner på grunn av overvatn frå sideterreng.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner krev vedlikehald for å fungere etter hensikta. Svikt kan føre vatn til jarnbanefyllinga på utilsikta måte at stabiliteten blir utfordra eller dra med seg slam som påverkar drenssystemet for jarnbanen.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner skal fungere i heile levetida for jarnbanen

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner kan vedlikehaldast basert på tilstandskontroll. Det kan kreve sportilgang.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner bidrar til å gje sikker togframføring. Vesentleg svikt kan føre til erosjon av fylling under sporet.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner må vedlikehaldast for å ha tilstrekkeleg levetid.

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Det er god økonomi i å vedlikehalde systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner basert på tilstandskontroll.

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Klimaendringar kan gje større mengder vatn og kan føre til behov for endringar av kapasiteten av systemet med terreng/skråningsgrøfter og nedføringsrenner

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Jernbaneskolen har gitt innspel om at det i bok 522 manglar beskrivelse av vedlikehald av terreng- og skråningsgrøfter og nedføringsrenner. Vedlikehald av desse er viktig for sikker handtering av overvatn.

Det er foreslått å legge inn denne teksten i bok 522 kapittel 7, i eit nytt avsnitt 3.1. Eksisterande avsnitt 3.1 får nytt nummer 3.2, osv.

Ny tekst:


3.1 Terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner

TRV:XXXXX

For terreng/skråningsgrøft og nedføringsrenner bør tiltak iverksettes dersom:

  1. det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger.
  2. det er oppslamming slik at vannet samles opp og ikke følger grøfta til stikkrenner.
  3. grøfta er påført skade slik at den ikke fungerer som forutsatt.
  4. erosjonssikringen i ei nedføringsrenne har skade slik at unødig mengde slam føres til stikkrenne eller kum.
  5. det er andre feil/mangler som gjør at grøfta eller renna ikke fungerer som forutsatt.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:54 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 09:40 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:58 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:33 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:49 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 20:01 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!