522 2024 Endringsartikkel 3783

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3783
Forslagsdato 13.09.2023
Forslagsstiller Kjartan Kvernsveen
Klassifisering Nytt krav
Bok 522 Underbygning, vedlikehold
Kapittel 2.1 Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen
Avsnitt 2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet
Forslagstekst Foreslåtte tilføyelser til eksisterende tekst er satt med STORE BOKSTAVER

2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet. ROTVELT [TRV:02817 - uendret]

[TRV:02818 - uendret]

[TRV:02819 - uendret] Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

TRV: XXX NYTT KRAV TRÆR SOM VOKSER I FYLLING (OG SOM UNDER STERK VIND, EVENTUELT KOMBINERT MED ISING ELLER TUNG SNØ KAN ROTVELTE), SKAL FJERNES.

Referansedokumenter

Vedlegg til endringsforslag til TRV 2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet .pdf

2 Systemdefinisjon

Trær kan velte i kombinasjon med store nedbørsmengder i form av regn. Hull dannet av rotvelt vil være potensielle angrepspunkter for både regn- og flomvann, de kan bevirke at fyllinger vaskes ut. Konsekvens av at slike trær får stå – eller at man ikke hindrer at nye trær/vegetasjon får vokse frem i slike områder - er redusert sikkerhet på jernbanen. Dette gjelder også når trær vokser i en slik vinkel at de ved rotvelt vil velte bort fra jernbanen.

Det følger av sakens natur – fyllinger ble etablert da jernbanen ble bygget – at de var uten vegetasjon. Tilgroing har skjedd over tid, ofte som følge av mange års forsømt vedlikehold av sideterreng.

Løsmassefyllinger gir spesielt dårlig feste for trær – og dermed økt risiko for rotvelt. I fyllinger bygget opp av grov sprengstein får trærnes røtter bedre tak. Da kan risikoen for rotvelt muligens være mindre. Men trerøttene vil over tid forurense fyllingsmassene.

Det foreslåes dermed å ta inn et tillegg i TRV:02818
bok 522 Underbygning/vedlikehold
kap. 9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
avsnitt 2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet.

Foreslått nytt tilleggskrav står i kursiv nedenfor.

2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet.
[TRV:02817 - uendret]
[TRV:02818 - uendret]
[TRV:02819 - endret] Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes. Trær i jernbanefyllingen som vurderes å kunne rotvelte skal også fjernes selv om disse ikke kan falle over sporet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Det nye kravet har til hensikt å redusere risikoen for rotvelt i fyllingsskråninger. Kravet vil føre til bedret pålitelighet siden rotvelt kan føre til fare for erosjon. I sprengsteinfylllinger kan trerøttene over tid forurense fyllingsmassene.

3.2 A - tilgjengelighet

Det nye kravet kan bedre sporets tilgjengelighet fordi faren for trevelt mot sporet vil reduseres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Det nye kravet kan redusere behovet for vedlikehold av fyllingskråningen.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten bedres når fare for rotvelt over sporet blir redusert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Underbygningens levetid forventes å bli forlenget ved god vegitasjonskontroll.

3.6 Ø - økonomi

Kostnaden for vedlikehold kan økes, men det forventes en nettogevinst i form av økt driftsstabilitet.

3.7 K - klima og miljø

Klimaendringer kan medføre økt behov for vegetasjonskontroll, på grunn av økt nedbørsintensitet og muligens hurtigere tilvokst.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

--Svagei (diskusjon) 3. jan. 2024 kl. 17:51 (UTC)

--Svagei (diskusjon) 17. jan. 2024 kl. 10:00 (UTC) (Endra tilråding) Fagansvarleg tilrår at tilleggskrav vist i kursiv blir lagt inn i TRV:02819 i
bok 522 Underbygning/vedlikehold
kap. 9 Vegetasjonskontroll i sideterreng
avsnitt 2.1.2 Trebrekk og vindfall over sporet.

[TRV:02819] Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes. Trær i jernbanefyllingen som vurderes å kunne rotvelte skal også fjernes selv om disse ikke kan falle over sporet.


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 09:59 (UTC)

5.2 Prosjekter

Dette ble veldig spesifikt. Er ikke kravet ivaretatt i TRV:02819?--Jse (diskusjon) 15. jan. 2024 kl. 09:29 (UTC)

Forslaget er justert som eit tillegg til TRV:02819 --Svagei (diskusjon) 17. jan. 2024 kl. 10:39 (UTC) OK etter justering--Jse (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 09:07 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 12:53 (UTC) Tillegget kan være et "bør" krav, men ikke et "Skal".--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 14:52 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Uklart hvor stort problemet er. Også uklart hvilken kompetanse som skal til for å vurdere om et tre kan rotvelte, samt hvor lang frist en har til å fjerne treet etter at fare for rotvelt er vurdert. Skal en ha et slikt krav bør det vurderes å spesifisere hvor store trærne kan bli før de skal fjernes.

5.4 Teknologi

Diskusjon i godkjenningsrådet: Vurdering krever fagkompetanse som i utgangspunktet finnes sentralt i Bane NOR og behov for fjerning av trær ivl involvere disse. Behovet for fjerning vil i tillegg måtte baseres på lokale forhold og i samarbeid med andre interessenter (naturmangfold). Forslaget tas derfor inn som bør-krav for å sikre lokal forankring. --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 08:30 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres i tråd med kommentarene over.

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!